Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 12 Gumiguru 2017

Iva NeKupona Kune Mitemo

"Ngendaa iyi imwimwi tutsirai kutsamwirira kweshe, mukutenda kwenyu tutsirai kunaka ..." (2 Petro 1:5).

Mundima yatavhura ndiyo mune izwi rinoti, "kunaka". Izwi iri rinoronza tsika dzakanaka. Rinoronza kua nokupona kune mitemo. Mwari avadi kuti uve norutendo rwega. Vanodawo kuti unge une mitemo. Wakatopuwa rutendo nechekaretu. Izvi ndizvo zvetinooneswa muna VaRoma 12:3. Ndima iyi inoronza ichiti, "... kudai ngezvaakapa Mwari kunomunhu weshe kudai ngechipimo chokutenda". Rutendo rwakakosha. Asi arukoni kushanda rwuri rwega. Rune zvinosisira kututsirwa perwuri. Rune zvinodiwa kuti rushande zvakanaka. Ndikwo kuti zviro zvounoita zvigare zvechibudirira. Ndikwo kuti uthende hwako hugare huchitutsira. Chimweni chezvinodiwa izvi kupona kune mitemo.

Mwari vanoda kuti kupona kwako kuve nemitemo. Mitemo iyi inosisira kunge iri yeUmwari. Shingaira kuzvipa mitemo iyi. Ndikwo kusaka ndima yatavhura ndiyo yati, "... kutsamwirira kweshe, mukutenda kwenyu tutsirai kunaka". Saka izvi azvisiri zviro zvinongouya zvega. Unotosisira kuzvishandira. Unosisira kurovedzera kupona kwako. Kupona kwako kunosisira kunge kwakarongwa zvakajeka. Unosisira kuzvijaidza kurarama ngemitemo. Izwi raMwari ndiro rinosisira kukudetsera kurongedza kupona kwako.

Izvi ndizvo zvetinoona pana Jesu. Bhaibheri rinotionesa izvi. Jesu vaia netsika yekuenda Kumhatso yaMwari. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna Ruka 4:16. Panguva yavo, sinagoge ndiyo yaia mhatso yaMwari. Kuenda Kumhatso yaMwari itsika yakowo ere? Mutemo wounoraramawo ndiwo ere? Kune nguva dzetinoshongana kuchechi. Unoenda kuchechi panguva idzi ere? Kana kuti unoenda pega pounenge wakasunhurika? Vamweni vanhu vanoenda havo kuchechi. Asi vanoenda zuva revanenge vakasunhurika. Vanosarudza vega zuva revanoda kuenda kuchechi. Avana mitemo. Kuenda kuchechi ausiri mutemo kwavari.

Asi izvi azvisirizvo zvakanga zvakaita Jesu. Kuenda kusinagoge waia mutemo kwavari. Ndizvo zvounosisirawo kuita iwewe. Tine nguva dzetinoshongana kuchechi. Unosisira kuenda kuchechi panguva idzi. Apana chiro chinosisira kukushaishidzira kuendayo. Usaa nezvimweni zvakakosha zvokuita panguva idzi. Ndizvo zvinosisira kuitwa izvozvo.

Unosisirawo kua nenguva dzekunamata. Uyezve, unosisira kua nenguva dzekudzidza Izwi raMwari. Usangonamata pounenge wadira. Usangodzidza Izwi raMwari pounenge washonganawo naro. Zviro izvi zvinotosisira kurongwa. Zuva rako rinosisira kua nenguva yekunamata. Rinosisirawo kua nenguva yekudzidza Izwi raMwari. Nguva idzi dzinosisira kunge dzechiera kwouri. Apana chinosisira kudzivhiringa. Zvipe mitemo yakadaro. Ukasadaro, auna chounoita chinobudirira. Kupona kwako akukoni kuhambira mberi.

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Mwandionesa kukosha kwekua nemitemo mukupona kwangu. Ndikwo kuti rutendo rwangu rushande. Ndine Mweya werunako. Mweya uyu uri kushanda mwendiri. Uri kuita kuti ndive nemitemo mukupona kwangu. Saka ndinoshingaira. Ndinobara michero. Ndinoita zvinobudirira mukupona kwangu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

Dhanieri 5:12-14; Nduyo 119:105; VaEfeso 5:8-11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )