Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Dura RaMwari

"Ndinomirudzira madziso angu kumitunhu; kudetserwa kwangu kunozobva kuri? Kudetserwa kwangu kunobva kunaMambo Mwari, uwo wakasika denga nenyika" (Nduyo 121:1-2).

Mare yako inosisira kubva kuna Mambo Mwari. Ndivo vounosisira kuringira kwevari. Zvisirizvo, unozotambudzika. Mare yako inozogara ichipera. Waa muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi inotoa muzina rako, naKristu, muri pamwepo. Saka waa nedura rewaa kutora pfuma yako. Dura iri ariperi. Saka usaereketa sokuti dura iri rinopota rechipera. Usatofunga ngenjira yakadaro.

Pona somunhu asikazii kuti zviro zvingapera. Asi usatarisira kuzviwana kuvanhu. Usatarisira kuzviwana kumushando kwako. Usatarisira kuzviwana kuhurumende. Tarisira kuzviwana kunaMwari. Dura ravo ariperi. Matura evanhu anopera. Aakoni kugondwa ndiwo.

Kune vamweni vakasitarisira kumatura evanhu. Matura aya akaguma pakupera. Ivo ndokupedzisira vorwara. Izvi azvisirizvo zvinoitika kudura raMwari. Ariperi. Tinoona izvi pana Erija. Mwari vakamupangira kuti atize kubva kuna Ahabhi. Vakamupangira kuti adzifishe pasinde pechinyuka. Chinyuka ichi chaizwi Kherithi. Mwari vakabva vapangira makunguwo. Ndiwo aisisira kumuunzira zvokudya. Aizviunza mangwanani nemadeekoni. Mvura aiiwana muchinyuka ichi.

Mvura yakanga isiri kunaya. Saka chinyuka ichi chakazooma. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 Madzimambo 17:7. Zvino, dai Erija aigonda nechinyuka ichi. Dai aigonda ngemakunguwo aya. Waizodini? Waitozoora mwoyo. Asi wakanga ari kugonda ndiMambo Mwari.

Mwari vakabva vatuma imweni shirikadzi. Shirikadzi iyi yakanga iri paZarefathi. Ndiyo yakazongwarira Erija. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 Madzimambo 17:12. Dusa madziso ako pavanhu. Usatarisira kuti mushando wako ndiwo uchakungwarira. Mwari ndivo vanokungwarira. Ndivo vounosisira kuringira kwevari. Izvi ndizvo zvounosisira kufunda pandaa iyi. Mwari ndivo vanokupa zviro. Zviro izvi zvingauya hazvo ngenjira dzakasiyana siyana. Asi zvinenge zvechibva kwevari.

Saka usaringira kuvanhu. Matura avo anokona kupera. Ringira kuna Mwari. Dura ravo ariperi. Pfuma yako inosisira kunge ichibva kudura iri. Ingauya hayo ngokumushando. Asi inenge isiri kubva kumushando kwako. Saka mushando ungapera hawo. Mwari vanozovhura imweni njira yokutuma ndiyo pfuma yako. Ngokudaro, apana pounozombotama zviro.

Shandisa Izwi raMwari kuwana mare. Dhavhidha une mazwi aakaronza. Tinoaerenga muna Nduyo 23:1. Wakati, "Mambo Mwari muushi wangu, andizotami". Waa kukona kutora pfuma mudura raMwari. Unoitora peshe pounenge wadira. Dura iri ariperi. Hareruya!

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubongai. Munondipa zveshe zvendinosisira kuwana. Munozvitora mudura renyu. Dura iri riri muuthende. Riri munaKristu Jesu. Ndimwi vendinogonda ndivo. Upfumi hunobva kwomuri. Kuriso inobva kwomuri. Mwakandipa zviro zveshe. Zvingaa zvokupona kuno. Zvingaa zvokukumbira Mwari. Ndine mvumo yokutora pfuma mudura renyu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Vakorinte 8:6 AMPC

2 Vakorinte 9:8-11

Mapisarema 121:1-2 NIV

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/ndauchurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Muvhuro, 14 Gumiguru 2019 )