2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Usatamba NgeMazwi

Mugubera, 16 Gumiguru 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Samueri wakakura naMambo Mwari wakaa naye, asikatendi kuti izwi rake narimwe rikorere" (1 Samueri 3 ndima 19).

Mwari vanokoshesa mazwi. Izvi ndizvo zvetinooneswa ngendima yetaboura ndiyo. Jesu vaikoshesawo mazwi. Tinoona izvi mukufundisa kwavo. Muna Mateu 12 ndima 35 kuguma 36 vakati, "... Mazwi eshe asina shwiro anozoereketwa ngevanhu, vanozobvunzisiswa ndiwo ngezuwa rokutongwa". Iyi iyambiro hurutu.

Nyasa kuongorora ndima iyi. Inoti mazwi eshe asina shwiro anozoereketwa ngevanhu, vanozobvunzisiswa ndiwo ngezuwa rokutongwa. Avasiri kuzongopupurira amweni akhona. Mazwi asina shwiro mazwi asina maturo. Mazwi asina unhu. Mazwi asikazi kusisira kuronzwa. Muna VaEfesu 4 ndima 29, vakati, "Masatendera kuti kuereketa kwakashata kubude mumiromo yenyu, asi kwega kwakanaka kunoaka, kudai ngezvinotamika, kuti kupe nyasha kwavari vanokuzwa".

Mazwi ako anosisira kudakadza kuzwa. Anosisira kuaka vanhu. Anosisirawo kuonesa kuti unogonda ndiMwari. Mazwi zviro, anobatika. Anokona kuaka. Anokonawo kuputsa. Rurimi runokona kuuraya. Runokonawo kuraramisa. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna Mazwi Akangwara 18 ndima 21. Saka usatamba ngemazwi. Unhu hwako hunoonekwa mumazwi ako. Mazwi ako ndiwo anokuemerera. Ndikwo kupona kwako.

Marako 11 ndima 23 inoti, "Ngegwinyiso ndinoti kwomuri, kunyazwi ndiani unoti kuneiri dunhu, Bvitwa, uposherwe muruandhle, asikagonondi mumwoyo mwake, asi echigonda kuti icho chaaronza chinozoitika, chinozoitika kwaari". Zvounoronza ndizvo zvouri zvemene. Jesu vakaronzazve munaMateu 12 ndima 37. Vakati, "Ngokuti ngemazwi ako unozopembedzwa, zve ngemazwi ako unozopariswa ndaa".

Mazwi akakosha. Ndiwo anotoita kuti munhu aponeswe. Ndizvo zvetinoona muna VaRoma 10 ndima 9 kuguma 10. Inoti, "Ngokuti kudai wechipupura kuti Jesu ndiMambo ngomuromo wako nokutenda mumwoyo mwako kuti Mwari wakamumusa kubva kunevakafa, unozoponeswa. Ngokuti munhu unotenda ngomumwoyo wake naye unoruramiswa, naye unopupura ngomuromo wake unoponeswa". Saka usangoereketa. Zwisisa kuti mazwi akakosha.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Mwakaisa simba reVamwari mumazwi endinoereketa. Saka mazwi aya aa kukona kunasirisa zviro. Aa kuponesa. Aa kufumisa. Mumwoyo mwangu mune kupona. Mune simba. Mune kushinga. Saka ndinoereketa mazwi anoraramisa. Ndinoereketa somunhu ane simba. Ndinoereketa somunhu akashinga. Ngokudaro ndinodzinga kutya. Ndinodzinga utera. Andinyiswi. Ndinoereketa mazwi anofumisa. Saka ndinofumisa nyika yangu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Matiyo 12 ndima 36 kusvika 37 AMPC

Jemusi 3 ndima 2

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch