Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Dzeyo Rakanaka

Muvhuro, 18 Gumiguru 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Kudai ngevana vatsva vachaamba kuberekwa, disisai mukaka woMweya usina kuchengedzera, kuti mukure ndiwo, muponeswe" (1 Petro 2 ndima 2)

Chiro cheshe chinosisira kua nedzeyo rakagwinya. Ndikwo kuti chikone kuema. Ndizvowo zvinosisira kuita Mukristu. Unosisira kua nedzeyo rakanaka. Dzeyo rakhona rinosisira kunge riri reIzwi raMwari. Rinosisira kunge riri retsika dzaKristu. Saka unosisira kurya Izwi raMwari. Unosisira kurirya somunhu ane nzara yakawanda. Uyezve Izwi iri rinosisira kunge rakajeka. Ndikwo kuti mweya wake ukure. Izwi raMwari ndiro rega rinokudza mweya womunhu.

Mukristu unosisira kukura. Ndizvo zvinogwinyiswa ngeZvinyorwa. Asi unosisira kutanga azwisisa dzidziso dzokutanga dzakhona. Ruka unoronza ngepadera paPhauri. Unoti Phauri une vanhu vaakambodzidzisa Izwi raMwari. Vanhu ava vaiya vachangoponeswa. Wakatora vanhu ava. Wakaenda navo pane chimweni chikoro. Chikoro ichi chaiya chiri chaTiranusi. Phauri wakafundisa vanhu ava Izwi raMwari. Waivafundisa zuwa rimwe ngarimwe. Wakaita makore mairi echivafundisa kudaro. Izvi ndizvo zvetinoerenga munaZvakaitwa 19 ndima 1 kuguma 10.

Phauri waiya ane vanhu vakasiyana siyana. Vamweni vakhona vaiya vachangoponeswa. Vamweni vaiya vaa kuzia zvakawanda. Asi wakapa mweya yevanhu veshe ava dzeyo rakanaka. Asi ausisiri kungoa nedzeyo zvega. Unosisira kufundawo zvepadera. Ndizvo zvetinoona muna VaHebheru 6 ndima 1 kuguma 3. Inoti, "Ndizvo ngatiangire kuenda mberi mukuperera,techisiya sure zvidzidziso zvokutanga zvaKristu, tisikaradzikizve dzeyo rokutenderuka kubva kumishando yakafa nokugonda kuna Mwari, nokuchidzidziso chokubhabhatidzwa nokuiswa nyara nechokumuka kwevakafa nechokutongwa kwemhera nariini. Neizvi tinozozviita, kudai Mwari echitendera".

Zviro zveshe izvi zvinodiwa. Ndizvo zvinoita kuti Mukristu ave nedzeyo rakagwinya. Azokona kurarama kupona kweChikristu kunodakadza. Echishandira Mwari zvakadzara.

Jesu vakamboereketa ngezvedzeyo rakanaka. Mazwi avo aya akadzama yaamho. Unosisira kugara uchiafungisisa. Tinoaerenga muna Mateu 7 ndima 24 kuguma 27. Vakati, "Ndizvo kunyazwi ndiani unozwa mazwi angu aya nokuaita, unoedzaniswa nomunhu wakangwara, uwo wakaaka mhatso yake padera poruware. Nemvura yakanaya nendambi yakauya nomubvumo wakavhuvhuta, wakarova padera peiyo mhatso, nayo aizi kuwa ngokuti yaiya yakaakwa paruware. Kunyazwi ndiani uwo unozwa mazwi angu aya, asikaaiti, unoedzaniswa nomunhu uri benzi, wakaaka mhatso yake pajecha. Nemvura yakanaya nendambi yakauya nomubvumo wakavhuvhuta; wakarova padera peiyo mhatso, nayo yakawa, nokuwa kwayo kwaiya kukurutu".

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndakazvipira kwomuri zvemhera nariini. Ndakazvipirawo kuizwi renyasha dzenyu. Rona rinokona kundiaka. Nokundidetsera kushandisa pfuma yangu. Yona pfuma iya iri muna Kristui. Ndakaakwa padzeyo rakagwinya. Dzeyo iri rakaakwa ngeIzwi raMwari. Izwi iri riri kuita kuti mweya wangu ukure. Ndinogara ndechitutsira kutodzana naMwari. Zvechiita kuti ndikone kurarama kupona kwemwakandirongera. Muzina raJesu. Ameni.Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Vakorinde 3 ndima 2

Vahebheru 5 ndima 12-14


(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch