Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa 

Ndiwe Muridzi WeNyika Ino

Soto, 18 Gumiguru 2020

"Zveshe zvaanazvo Baba ngezvangu; ndiyo ndaa ndakati unozotora zvokwangu nokuzvironza kwomuri" (Johani 16 ndima 15).

Apana munhu akamboereketa saJesu. Ongorora mazwi avo ayo ari mundima yetavhura ndiyo, anoshamisa. Vakati, "Zveshe zvaanazvo Baba ngezvangu". Asi zvinonyanya kudakadza ngezvokuti Jesu ava vakaitawo kuti zviro izvi zvive zvakowo iwewe. Ndizvo zvetinoerenga muna VaRoma 8 ndima 17. Vakati ndiwe waa muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzina rako nera Kristu muri pamwepo. Hareruya!

Mupostori Phauri unoronzawo muna 1 VaKhorinte 3 ndima 21 echiti, "Ndizvo munhu asaganza ngevanhu. Ngokuti zviro zveshe ngezvenyu". Phauri aazi kugumira apapo. Wakatutsira, mundima yemakumi mairi nembiri echiti, nyika yeshe ngeyako. Munhu akazia izvi, ungazoramba ari murombo chirudzinyi? Petro waizwisisa izvi. Ndiyo ndaa akaereketa muna 2 Petro 1 ndima 3 echiti, "Simba rake roUmwari rakatipa zviro zveshe zvinotamika mukupona uku ...".

Kana ukakona kuashira gwinyiso iri, rikagara riri mumipinimidzo yako apana chinozokona kukuvhundusira. Zvingaa zviro zvomunyika muno, masimba kana hurumende. Iwewe unozogara uchironga kuita zviro zvakakura, ngokuti unenge waa kuzwisisa kuti nyika ino ngeyako, semunhu aa munaKristu Jesu.

Asi Mwari avazi kuti nyika ino ngeye vaya vanogara munyika dzakabudirira. Haiwa. Chimbofunga ngepadera paJesu. Vakabarirwa mukanyi raiya doko, riri renyika doko doko asi vakabata nyika yeshe vari ikweyo. Vakaziisa vadzidzi vavo muna Johani 16 ndima 33 vechiti, "... shingai mwoyo; ndainyisa nyika". Nyika yavo yevakakurira, aizi kukona kuvakonesa kuita zvevaisisira kuita.

Saka kubudirira kwako akunei nenyika yako younogara kana yewakabarirwa. Akunei nomushando wako. Kubudirira kwaa mudzinza rako ngokuti waa munaKristu semuridzi wepfuma yaMwari, Vona vaya vanotonga nyika yeshe. Izwi raMwari rinokuziisa kuti zviro zveshe zvaa zvako. Zwisisa izvi. Ndikwo kuti ugare uchitonga zviro usina chounotama mukupona kwako, zuwa rimwe ngarimwe.

Pupura Weiti

Simba raMwari rakandipa zviro zveshe zvinodiwa pakupona kuno nepakudira Mwari. Apana chendisina. Ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Saka nyika ino ngeyangu. Zviro zveshe ngezvangu ngokuti ndiri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzina rangu neraKristu tiri pamwepo. Mwari ngavafumiswe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 VaKorinte 3 ndima 21 kusvika 23

2 Petro 1 ndima 3


(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)