English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Soto, 21 Gumiguru 2018

URI CHIDADISO CHAMWARI BABA

"Ngokuda kwake iye wakabarara ngeizwi regwinyiso, kuti tiite kudai ngemichero yokutanga yezvakasikwa zvake" (Jakobe 1:18).

Rimweni Bhaibheri rinotipa ndima yetaboura ndiyo rechiti, "Mwari ndivo vakatsanangura kutibara. Vakatibara ngeIzwi ravo remene. Izvi zvakabva zvatiita zvisikwa zvavo zvakakosha. Takakosha kupinda zvimweni zvisikwa zvavo zveshe" (NLT). Mwari vane zvisikwa zvakawanda. Asi isusu takakosha kupinda zvisikwa zveshe izvi. Petiri ndipo pane runako rwavo rweshe. Petiri ndipo pane unyanzvi hwavo. Petiri ndipo pane mbiri yavo yeshe. Asi ndima iyi aizi kuronza ngepadera pevanhu veshe vari munyika. Iri kungoronza ngepadera pevaya vakabarwa patsva. Vanhu ava ndivo vakabarwa ngeIzwi ravo. Tisu mbiri yavo. Petiri ndipo panoonekwa umhare hwavo.

Tiri vedzinza raMwari. Tiri vengazi yavo. Saka takasiyana nezvimweni zvisikwa zveshe. Tisu zvisikwa zvega zvinokona kuita ushamwari naMwari. Ngirosi adzikoni kudyidzana naMwari. Tisu tega tinokona kudyidzana navo. Tinodyidzana navo mumweya. Tinodyidzana navo pagwinyiso.

1 Petro 2:9 inoronza ichiti, "Asi imwimwi muri dzinza rakatsanangurwa, muri vouPrisiti hwoumambo, dzinza rakachena, vanhu vaMwari vaakadzionera, kuti muchumaire ngemishando inesimba yaakaita uwo wakamudaidza kubva muchidima, kuti mupotere mukujeka kwake kunoshamisa". Mwari ndivo vakakusika. Vaida kuti mbiri yavo ionekwe pouri. Izvi ndizvo zvetinoonazve muna Isaya 43:7. Ndima iyi inoti, "Umwe ngaumwe unodaidzwa ngezina rangu, ndakamusika kuti ndikudzwe, ndakamuumba, zvirokwazvo, ndakamunasira" (KJV).

Iwewe wakapinzwa muuthende hwaMwari. Asi izvi azvisirizvo zvega zvakaitika kwouri. Pouri ndipo panoonekwa uthende hwaMwari. Pouri ndipo panoonekwa mbiri yavo. Saka watodzana naJesu. Ngokuti pana Jesu ndipo panoonekwa uthende hwaMwari. Dangani tingada kuzia kuti Mwari munhu akadini. Pana Jesu ndipo petinovaonera. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Tinozvierenga muna VaHebheru 1:3. Tinoerengazve muna 1 Johani 4:17. Inoti, "... kudai ngezvaari azvo iye, nesu takadarowo munyika muno".

Mwari ndivo vakakubara. Ndiwe pfuma yavo. Uri pfuma iri pamwoyo pavo. Mwari vane amweni mazwi evakaronzazve. Tinoaerenga muna Dhutoronomi 14:2. Vakati, "Ngokuti muri vanhu vakachena kunaMambo Mwari, Mwari wenyu; naMambo Mwari wakamutsanangura kuti muite vanhu vakatsanangurwa vari vake kupinda madzinza eshe ari padera penyika".

Mweya Wakachena vanogwinyisazve mazwi aya. Vakashandisa Apostora Phauri kuaronza. Tinoaerenga muna Thithusi 2:14. Vakati, "Ndiye wakadzipira ngendaa yedu, kuti atiripire kubva mukushata kweshe nokuti adzichenesere vanhu vaite vake vemene, vanotsamwirira kuita mishando yakanaka".

Saka iwewe wakasiyana nezvimweni zvisikwa zveshe. Izvi zvinosisira kukudakadza. Uri chidadiso chaMwari Baba. Uri mboni yedziso ravo. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Zekharia 2:8. Uri fuma yavo inodhura. Hareruya!

Namata Uchiti

Ndinopa mbiri yeshe, nokukudza, kwomuri imwimwi Baba vakarurama. Ndinoti ndimwi mwega mwakasisira kutonga. Muri Mambo veuthende. Muri Mwari vakakura. Munoshamisa. Ndinokubongai. Mwakandiita fuma yenyu. Ndiri fuma iri pamwoyo penyu. Ndakatsaurirwa kwomuri. Munoda kuti vanhu vaone mbiri yenyu pendiri. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Petro  2:9 AMP;  Dhutoronomi 14:2

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody reshe pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )