Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

Ngwarira Mapinimidziro Ounoita

"Naye wakati kwavari, Munotambudzika ngenyi? Inobuda ngenyi mibvunzo iyi mumwoyo yenyu?"(Ruka 24:38).

Vakawanda avangwariri mapinimidziro evanoita. Vanopinimidza ngenjira isikazi kunaka. Mipinimidzo yomunhu inosisira kumusirirwa. Inomusirirwa ngeIzwi raMwari. Zvisirizvo, inozopinimidza zviro zvisikazi kunaka. Kune imweni mipinimidzo inongoona zvega zvisikazi kunaka.

Dangani pangaiswa mipango mitsva. Vamweni vanhu vanobva vatoona sokuti mipango iyi yaisirwa ivo. Vanenge vechiiona seyaunzwa kuzovashaishidzira. Saka vanogara vechingofungira vamweni. Avana wevanoona seakanaka. Avana wevanoona seanovada.Ndiwo mapinimidziro evanoita. Ndiwo maonero evanoita zviro.

Vanhu vakadaro vanokona kutowanikwawo muChechi. Umweni unokona kuzwa chumairo. Unobva atofunga kuti Mufundisi vari kungochumaira ena. Saka unobva atorekera kuuya kuchechi. Asi umweni akazwa chumairo iyi. Unobva atoti, "Munomboziyenyi! Ndakauya kuchechi. Ndikawana Izwi rechingoronza ngepadera pangu. Mufundisi vaiya vari kuronza zviro zviri kundinesa maningi. Saka ndaa kunasirisa kupona kwangu".

Vairi ava vanenge vazwa Izwi rimwero.Umweni unobva apinimidza kusiya chechi. Asi umweni unotsanangura kuramba ari muchechi. Unenge atoona Izwi iri rechimukurudzira kukura. Vairi ava vakasiyana pachinyi? Vakasiyana pamapinimidziro avo. Saka mapinimidziro ako anokona kukuita munhu anobudirira. Anokonawo kuita kuti unyiswe mukupona. Ndiyo ndaa techigara techitwasanudza mipinimidzo yedu. Tinogara techiimusirira. Tinoimusirira ngeIzwi raMwari. Izvi ndizvo zvetinopangirwa munaVaRoma 12:2.

Saka unosisira kutsandura mapinimidziro ounoita. Zvisirizvo, kupona kwako akungatsanduki. Tsanangura kupinimidza zvakanaka. Tsanangura kupinimidza ngomwazvo. Ngwarira mipinimidzo yako. Usairekera ichipinimidza ngenjira isikazi kunaka. Usairekera ichiona zviro ngenjira isikazi kunaka. Mwari vane simba revakatipa. Iri isimba rokutsanangura zvinopinda mumipinimidzo yedu. Saka tinokona kutsanangura kuashira mipinimidzo yakashata. Asi tinokonawo kusaisiya ichipinda mumisoro yedu. Saka dzidza kupinimidza zviro zvakanaka. Usaaraidza mipinimidzo yakashata mumusoro mwako. Izvi ndizvo zvetinopangirwa muna VaFiripi 4:8. Inoti, "Pakugumisira, hama, zveshe zviri zvegwinyiso, zveshe zvinoremeredzeka, zveshe zviro zvakarurama, zveshe zviri zvakachena, zveshe zvinodikanwa, zveshe zvine mbiri yakanaka, kudai kuripo kunaka, kudai kuripo kukudzwa, pinimidzai ngeizvi zviro".

Pupura Weiti

Mipinimidzo yangu yakadzara mazano akanaka. Ndinogara ndechizviona ndechibudirira. Ndinozviona ndechigara ndechinyisa. Andirekeri mipinimidzo yakashata ichipinda mumusoro mwangu. Andizvioni somunhu asiri kubudirira. Mweya Wakachena ndivo vanondidetsera. Vanondipa mipinimidzo yakanaka. Vanoita kuti ndierekete mazwi akanaka. Vanoita kuti ndiite zviro zvinosisira kuitwa. Mwari ngavairikidzwe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mateu 9:4

Jeremia 4:14

Zvakaitwa 8:20-22

Zvakaitwa 5:3-4 AMPC

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Chishanu, 8 Mbudzi 2019)