Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Izwi RaMwari Rinotsandura Maonero Ounoita Zviro

"Musatodzera zveiyi nyika, asi mwechitsandurwa ngokumusirirwa kwomupinimidzo wenyu, kuti mutsvakisise kuzia kuda kwaMwari, kwakanaka, kunoashirikanekwakaperera"(VaRoma 12:2).

Munhu une mapinimidziro aanoita. Uyezve, une maonero aanoita zviro. Zviiri izvi zvakasiyana. Umwe naumwe une mazwisisiro aanoita zviro. Une maonero aanoita zviro. Maonero aya ndiwo anomupa mapinimidziro ake. Ndiwo anomutuma kuita zvaanoita.

Maonero aya aauyi ega. Ane zviro zvinoaumba. Zviro izvi ndizvo zvakakosha. Izwi raMwari ndiro rinosisira kuumba maonero ounoita zviro. Zvisirizvo, kupona akukuhambiri zvakanaka. Saka unosisirakufunda Izwi raMwari. Unosisira kugara uchirifungisisa. Unosisira kugara uchiridzeya. Ndiro rinosisira kugara riri mumupinimidzo wako. Unozotanga kuona zviro ngenjira itsva. Maonero aya ndiwo anoita vanhu vakarurama.

Maonero akadaro achisiri chipo. Chiro chounotoshandira. Aungokumbiri weiti, "Ndinoashira maonero akanaka aya". Haiwa, andizvopi. Unotosisira kugara mipinimidzo yako iri paIzwi raMwari. Izwi iri rinosisira kugara riri mumipinimidzo yako. Rinosisira kugaramwo rakadzara. Mapinimidziro ako anozotsanduka. Unenge waa kuona zviro ngenjira itsva. Unenge waa kuzviona ngenjira yakanaka. Dangani waisimbozviona somunhu anogara echinyiswa. Unozotanga kuzviona somunhu anonyisa. Dangani waizviona somurombo. Unozotanga kuzviona somupfumi. Dangani waizviona somurwere. Unozotanga kuzviona somutano. Unenge waa kufunga saMwari. Saka unenge waa norudo. Unenge waa kuzviona somunyisi. Unenge waa nokugonda. Unenge waa kuzviona somunhu anotonga. Unenge waa kuzviona somutano. Unenge waa kuzviona somunhu ane simba. Hareruya!

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubongai. Izwi renyu rine maonero erakandipa. Aya maonero anoita vanhu vakarurama. Mazano angu aa kubva muIzwi renyu. Ndiro rinondijekesera zviro. Ndinofungisisa Izwi iri. Ngokudaro, mipinimidzo yangu inotsandurwa. Inofunga ngomwazvo. Inoita zviro ngomwazvo. Inozwisisa zviro zvakajeka. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaEfesu 4:23-24

VaFiripi 2:5

VaRoma 8:6

VaFiripi 4:8

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Mugubera, 9 Mbudzi 2019)