English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 9 Mbudzi 2018

KURURAMA CHIPO CHENYASHA

"Ndizvo kudai kushaisha kwakatonga kubudikidza ngorufu, nyasha dzinotongawo kubudikidza ngokururama kunotungamirira kupinda mukupona kusikaperi kubudikidza ndiye Jesu Kristu Mambo wedu" (VaRoma 5:21).

Kururama chiro chiri mudzinza reVamwari. Ndikwo kunoita kuti ukone kuema pamberi paMwari. Unoemapo usikazwi soune ndaa yewakapara. Unoemapo usikazwi somunhu asina kukodzera kuema pamberi paMwari. Unoemapo usikazwi somunhu akatukwa. Nyasha ndidzo dzinounza kururama. Nyasha idzi dzinenge dziri kushanda mumweya mwako. Izvi zvinobva zvaita kuti kururama kuonekwe pouri. Ngokudaro, unozoashirwa. Unozoa munhu akasunhurika. Unozoa munhu anokodzera kuema pamberi paMwari. Nyasha dzaMwari ndidzo dzakatipa kururama uku. Izvi ndizvo zvetaerenga mundima yetaboura ndiyo.

Isusu taa vanhu vakarurama. Taa nokururama. Kururama uku chipo. Chipo chetakapuwa ndiMwari. Takachiwana muna Kristu Jesu. Vakatipa ngokuti vane nyasha. Kururama kwakaiswa mumweya yedu. Saka taa vedzinza raMwari. Takabva tapinzwa muUmambo hweMukororo wavo. Mukororo uyu ndiye waanodakarira kakurutu. Taa kutonga tiri muUmambo uhu. Tinotonga pamwepo naJesu. Johani 1:17 inoti, "Ngokuti mipango yakapuwa kubudikidza ndiMosi, asi nyasha negwinyiso zvakaapo kubudikidza ndiJesu Kristu". VaRoma 5:17 inotiwo, "... avo, vakapuwa nyasha dzakawanda, nechipo chokururama, vachatonga pakupona ngoumwe, ndiye Jesu Kristu" (KJV).

Tine simba rokutonga dhiyabhori. Tine simba rokunyisa zviro zvenyika ino. Asi izvi azvsirizvo zvega zvetiri. Tinopona mukururama kwaMwari. Tinotoa kururama kwaMwari. Apachina munhu unokona kutipumha ndaa. Apachina chiro chichakona kutipumha ndaa. Mwari vakatichenura. Vakatishambadza sevanhu vasina ndaa yevakapara. Vakanga vasiri kungov hara ndaa dzedu. Vakanga vari kutoita zviri pamutemo. Ndizvo zvetinooneswa muna VaRoma 3:26. Ndima iyi inoti, "Kwaiya kuonisa ngouyu mukuwo kuti iye pachake wakarurama nokupemhedza uwo unotenda munaJesu".

Waa munhu akaruruma. Shandisa kururama uku. Pona somunhu akarurama. Ndikwo kuti utonge mukupona. Unozotonga samambo. Tonga Sathani. Tonga nyika ino. Tonga zviro zvenyika ino. Unozokonawo kunamata wakashinga. Unozotarisira kuzwikwa pounonamata kudaro. Auzonyiswi ngemadhimoni. Auzonyiswi ngemano awo. Unozoa changamire mukupona!

Iwewe waa munaKristu Jesu. Saka wakaashirwa ndiMwari. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaEfesu 1:6. Saka azvichina ndaa kuti wakambopona kupona kwakadini. Dangani wakamboita zviro zvisina kunaka. Izvozvo azvichina ndaa. Waa kugara pana Mwari. Saka wasunhurika. Auchasisiri kutya. Waa kukona kurarama wakasunhurika. Wasunhurika kupona wakadakara. Wasunhurika kuvanamata. Mwari vaa kukuona somunhu kwaye. Waa kururama kwavo. Kururama uku ndikwo kuri muna Kristu Jesu. Hareruya!

Kumbira Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Mwakandipa chipo chokururama. Ndakachenurwa. Ndaa kuzikanwa somunhu asina ndaa yaakapara. Ndaa nouthende. Ndaa kudakarirwa. Ndasunhurika kukunamatai. Ndasunhurika kupona ndakadakara. Mwari avachandioni somunhu ane ndaa yaakapara. Saka ndaa kukona kutonga. Ndinotonga zviro zvenyika ino. Ndinotonga samambo. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaEfeso 2:8-9; VaFiripi 3:9; 2 VaKorinte 5:21

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )