English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 14 Mbudzi 2018

APANA CHINOSHANDA PASINA MWEYA WAKACHENA

"Autendi here kuti inini ndiri mukati mwaBaba, naBaba vari mukati mwangu? Mazwi endinoereketa kwomuri, andiereketi mgesimba rangu; asi Baba, vanogara mukati mwangu, ndivo vanoita mishando yavo" (Johani 14:10).

Mweya Wakachena ndivo vanoita mishando yeVamwari. Ndivo simba raMwari. Munhu wakasikwa ndiMweya Wakachena. Wakaumbwa ndiMweya Wakachena. Mwari vane zviro zvevanoita. Vangazviita mundau dzakasiyana siyana. Mweya Wakachena ndivo vanenge vari kuita zviro izvi. Apana chinoshanda kana Mweya Wakachena vasiripo. Apana chingapona vasiripo.

Ungapuwa mushando muchechi mwako. Mushando uyu ungaa wokuchumaira Vhangeri. Uite uchishandisa simba reMweya Wakachena. Ndivo vanosisira kunge vari kushanda vari mwouri. Zvisirizvo, mushando uyu aukoni kubudirira. Izvi ndizvo zvetinoona muBhaibheri. Tinoerenga mazwi aro muna VaFiripi 2:13. Inoti, "Ngokuti ndiye Mwari unoshanda mukati mwenyu, echimuita kuti mukone mweshe kuda nokushandira kudakara kwake kwakanaka". Ndima iyi inoronza ngepadera paMwari. Mwari ava ndiMweya Wakachena.

Dangani ungada kuita mishando yaMwari. Unosisira kudetserwa ndiMweya Wakachena. Zvisirizvo, unoshandira pasina. Izvi ndizvo zvetinooneswa ngeBhaibheri. Tinoerenga mazwi aro muna Zekharia 4:6. Rinoti, "... `Haiwa ngesimba, nokuti ngehondo, asi ngoMweya wangu,' unoronza Mambo Mwari wehondo".

Kunyazwi Mambo Jesu vaisisira kudetserwa ndiMweya Wakachena. Vakaita mishando yakakura. Vakaita zvishamiso. Asi vakaita zveshe izvi vechishandisa simba reMweya Wakachena. Izvi ndizvo zvevakaronza ivo. Taerenga mazwi avo mundima yetaboura ndiyo. Vakati, "... Baba, vanogara mukati mwangu, ndivo vanoita mishando yavo". Ndima iyi inoronza ngepadera paBaba. Baba ava ndiMweya Wakachena. Jesu vaisisira kudetserwa ndiMweya Wakachena ava. Saka newewo unosisira kudetserwa ndivo. Apana choungaita vasiripo.

Ndiyo ndaa Mwari vechida kuti tigare takazadzwa ndiMweya Wakachena. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaEfesu 5:18. Mweya Wakachena ndiMwari. Ndivo Mwari vanoshanda vari mwetiri. Vanenge vari kuaka Chechi yavo. Vanenge vari kutishandisa isusu kuiaka. Mweya Wakachena ndivo mudetseri wako. Vaziye somudetseri wako. Ndikwo kuti ukone kushandisa simba ravo kuita mishando yako. Vanozoita kuti ubudirire pane zveshe zvounoita. Vanozoita kuti ubudirire mukupona kwako.

Kumbira Uchiti

Mweya Wakachena vanokosha. Ndimwi mudetseri wangu. Ndimwi munoita kuti ndibudirire pane zveshe zvendinoita. Ndinokubongai. Simba renyu riri kushanda mwendiri. Ungwaru hwenyu huri kushanda mwendiri. Ndimwi muri kushanda muri mwendiri. Munoita kuti zvemwakandirongera zviitike. Saka ndinoparidza kuti ndichagara ndiri mutano. Ndichagara ndechinyisa. Ndichagara ndechibudirira pane zvendinoita. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Johane 15:5; 2 VaKorinte 3:5; Johane 14:16 AMP

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )