Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 14 Mbudzi 2017

Mwouri Mune Simba Rinoporesa Nyama Yako

"Kudai Mweya wouwo wakamusa Jesu kubvakwevakafa wechigara mukati mwenyu, uwowakamusa Kristu kubva kwevakafa, unozoponesazve miiri yenyu inofa ngoMweya wake, unogara mukati mwenyu"(VaRoma 8:11).

Isaya 53:5 inoti, "Asi wakakuvadzwa ngendaa yokushishaa kwedu, akarwadziwa ngendaa yezvakashata zvedu; kurohwa kwakatiunzira kunyarara kwakanga kuri padera pake, tinoporeswa ngemizvimboyake" (KJV).Ndima iyi inoshandiswa ngeVakristu pashi reshe. Vanoishandisa vechitsvaka kuporeswa miiri yavo. Muprofita Isaya ndiye akanyora ndima iyi. Akanga asiri kuereketa kuVakristu. Akanga ari kuereketa kuvaJudha. Akanga achivaziisa ngezvekuuya kwaMesiya. Aivaonisa zvaizoitika ngemumashure mwokunge Mesiya uyu auya. Saka akati kwavari, "...mizvimboyake inotiporesa".

Apostora Petro akazouyawo. Mesiya vakanga vatouya. Vakanga vatofa paMuchinjiko. Saka kuporeswa kuya kwakanga kwatoitika. Anonyora muna 1 Petro 2:24 echiti, "...ngemaronda ake mwakaporeswa". Asi Petro akanga ari kuereketazve kuvaJudha. Akanga asiri kuereketa kuVakristu. VaJudha ndivo vakanga vane chitenderano naMwari. Chitenderano ichi ndicho chaivagondisa kuporeswa. Chitenderano ichi chakanga chiri cheChiara chevaJudha. Chiaraichi ndicho chaiya neChitenderano chekaretu. Chiara ichi ndicho chakaporeswa ngemaronda aJesu.

Asi Jesu Kristu vane Chiara chavo. Chiara ichi chakatanga mumashure mwokumuka kwaJesu kubva kuvakafa. Chiara ichi achisisiri kuporeswa ndiMwari. Chakapuwa simba. Simba iri rinoporesa. Rinogara mukati mwevatendi vacho. Chiara chakapuwa kuponakusikaperi. Munhu ane kupona uku aasisiri kuita zvokuporeswa. Kupona kusikaperi ndikwo kupona kweVamwari. Ndikwo kupona kunowanikwa muna Mwari. Ndikwo kupona kunosiyanisa Mwari nevanhu venyama. Munhu ane kupona uku aakoni kubatira chirwere. Aakoni kuparadzwa ngezvirwere. Aakoni kuparadzwangematenda. Iwewe unokona kua nekupona uku. Zvirwere zvingauya hazvo pouri. Asi azvizokoni kukuparadza. Kupona uku chipo chaMwari. Chakaiswa mumweya mwako. Asi unosisira kumusa chipo ichi. Muiri wako weshe unobva wagwinyiswa. Unobva wawana kupona. Unobva waporeswa.

Ndima yatavhura ndiyo yati, "kana Mweya wouwo wakamusa Jesu kuvakafa echigara mukati mwenyu, iye wakamusa Kristu Jesu kuvakafa, uchaponesa miiri yenyu inofa". Mwouri muna Mweya Wakachena. Mweya Wakachena ava vanopa kupona. Vanonasira kupona. Bhaibheri rinoronza ngepadera pomunhu wekutanga. Munhu uyu aizwi Adhamu. Akanga ari munhu wenyama. Asi kwakazoawo noumwe Adhamu. Adhamu uyu akanga ari wechipiri. Aizwi Jesu Kristu. Adhamu uyu mweya. Mweya unopa kupona. Izvi ndizvo zvetinooniswa muna 1 VaKhorinte 15:45. Isusu atisi vedzinza raAdhamu wekutanga. Tiri vedzinza raAdhamu wechipiri. Tiri vedzinza raJesu Kristu. Jesu avana pavakasisira kuporeswa. Zvino, isusu tiri munyika hedu. Asi takatodzana naJesu ava. Tiri vedzinza ravo.

Mwouri muna Mweya. Mweya ava vanopa kupona. Saka une kupona kwewakapuwa. Munhu ane kupona uku aasisiri kutsvaka kuporeswa. Asi kune vamweni vachiri vadoko pamweya. Vanhu vakadaro ndivo vanopota vechisisira kuporeswa. Vadoko ndivo vanotsvaka kuporeswa. Kuporeswa ndicho chingwa chinopuwa vadoko. Asi iwewe unosisira kukura. Ausisiri kuramba uri mudoko. Ndikwo kuti ubve mukuponakwevadoko. Unenge usikatsvaki kuporeswa. Unenge waa kuereketa uchiti, "Inini ndine kupona kwaMwari mwendiri. Saka azviiti kuti ndirware". Asi dangani wanga uri kumbopota uchirwara. Ronza uchiti, "Inini ndine kupona kwaKristu mwendiri. Andisi kuzorwarazve". Hareruya!

Pupura Uchiti

Inini ndine kupona kweVamwari mwendiri. Ndiri wedzinza raMwari. Saka ndinonyisa zviro zvenyika ino. Ndakatonyisa ndikapedza. Ndinonyisa zviro zuva rimwe ngarimwe. Ndinonyisa zvirwere, matenda, dhiyabhori, nezvakashata zvenyika ino!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

1 Johani 5:13; Johani 5:26; VaRoma 8:10

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )