Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Kristu Ndivo Vanosisira Kukudetsera Kuzwisisa Zviri Kuitika Munyika

"Ngwarai kuti asazoapo naumwe unomushaishira ngoungwaru hwevanhu nokuchengedzera ngezvisinashwiro, kuteera mishuma yevanhu, kudai ngokudzidzisa kwomweya yomunyika, haiwakwaKristu"(VaKhorose 2:8).

Umwe naumwe wedu une maonero aanoita zviro. Ngenjira imweyo, umwe naumwe wedu une maonero aanoita nyika ino. Une mazwisisiro aanoita zviro zviri kuitika munyika.

Zviro zvetinooneswa ngenyika zvakawanda. Zviro izvi ndizvo zvounosisira kungwarira. Vakawanda vanoona nyika mumaphepha emashoko. Vanoemera kuronzerwa ngevanonyora mashoko. Vanongoizwa ngemakuhwa. Avazi kumbotsvaka kuiona muBhaibheri. Bhaibheri rinotiziisa ngepadera pezvirozviri kuitika munyika. Rinotiziisa zvichaitika mangwani. Rinotiziisa zvetinosisira kuitawo isusu.

Munyika mune mapato akasiyana siyana. Aya mapato ezvokutongwa nokurongwa kwedzinyika. Mapato aya ane mazano awo. Asi amweni mazano achoaazi kuema paIzwi raMwari. Hino, kune Makristu anongoashira mazano aya. Mukristu wakasungunuka kua nebato rake. Asi aasisiri kuema ngemazano eshe eshe. Unosisira kuashira mazano epamweya. Bhaibheri rinoronzawo ngepadera pokutongwa nokurongwa kwedzinyika. Asi vakawanda avazii izvi. Vanofunga kuti arina cherinoronza ngezvazvo.Iroro arisiri gwinyiso.

Mwari vakatipa Izwi ravo. Izwi iri ndiro rinotionesa mazano etinosisira kuema nawo. Ndiro rinosisira kutitungamirira. Ndiro rinosisira kutidetsera kuzwisisa zviri kuitika munyika. Ndiro rinosisira kutionesa gwinyiso muzviro zveshe.

Mwari vane maonero evanoita zviro. Maonero aya ndiwo ounosisira kuitawo iwewe. Izwi ravo kujeka. Ndikwo kujeka kwetinosisira kurarama mwakuri. Ndikwo kuti tigare techinyisa. Ndikwo kuti tibudirire pane zveshe zvetinoita. Ndikwo kuti tigare tine kudakara. Tinozorarama ngenjira iyi tiri munyika yakashongoroka kudaro. Zviri mweiri zvinenge zvisikachakoni kutishaishidza. Tinenge taa kugara tiri padera pazvo. Hareruya!

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubongai. Munondidetsera kuzwisisa zviri kuitika munyika. Munondionesa mazano okuema nawo. Izwi renyu ndikwo kujeka kwangu. Ndikwo kujeka kwendinorarama mwakuri. Andishaishidzwi ngezviro zvomunyika muno. Ndinogara ndiri padera pazvo. Nyika ino yakashongoroka hayo. Asi ndine utano hweVamwari. Ndine pfuma yakawanda. Ndinonyisa zveshe zvendinoshongana nazvo. Ndinobudirira pane zveshe zvendinoita. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaRoma 1:21-22

VaRoma 16:17 AMPC

1 Corinthians 3:18-20 AMPC


(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Muvhuro, 18 Mbudzi 2019)