Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Koshesa Muiri WaKristu

"Ngokuti uwo unodya nokuti kumwa, asikanasi kuzwisisa muiri, unodyira nokuti kumwira kutongwa pachake"(1 VaKhorinte 11:29).

Izwi raMwari ngere gwinyiso. Zverinoronza ngezvegwinyiso. Rinoronza zvinoitika. Rinoronza zviripo. Vanhu vanosisira kuzwisisa izvi. Zvisirizvo, vanoita mhosho. Kupona kwavo kunopinda mungozi. Izvi ndizvo zvetinooneswa ndiJesu. Tinoerenga mazwi avo muna Mateu 22 ndima 29. Anoti, "Munokangaidzwa ngokusikazia zvinyorwa nokuti simba raMwari".

Chimboringira ndima yetaboura ndiyo. Inoronza ngepadera peChidyo Chakachena. Inoti tsani yetinomwa yakasiyana nezvimweni zvimwiwa zveshe zveshe. Tinenge tiri kutopupura kuti taa vengazi imweyo naKristu. Chingwa chetinodya chakasiyana nezvimweni zveshe zvingadyiwa. Chingwa ichi chinoemerera muiri waKristu. Phauri unosimbisazve gwinyiso iri. Tinozviona mune amweni mazwi ake. Tinoaerenga muna 1 VaKhorinte 10 ndima 20. Wakati, "... izvo zviro zvevanopira, vanozvipira kunemadhimoni, haiwakunaMwari. Neni andidi kuti muiyane nemadhimoni".

VaHedheni vane mipiro yevanoita. Vane zvimwari zvevanenge vechipira. Zvimwariizvi ngezvekunyepa. Zvipiriso izvi zvinenge zviri kutoenda kumadhimoni. Saka zvipiriso izvi zvinenge zvine madhimoni mukati. Munhu aasisiri kudya zvipiriso izvi. Anenge ari kutoumba ukama nemadhimoni aya. Kune vakambodya zvipiriso izvi. Vakapedzisira vakoka madhimoni mukupona kwavo. Vamweni vakapedzisira varwara. Vamweni vakapedzisira vopenga. Vakapedzisira vasikachakoni kuzvidetsera.

Izvi ndizvo zvinoitikawo petinodya Chidyo Chakachena. Tinenge tiri kudyidzana naMwari. Tinenge tiri kugwinyisa ukama hwedu naMwari. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. 1 VaKhorinte 11 ndima 26 inojekesa izvi. Inoti tinenge tiri kumwa ngazi yaKristu. Tinenge tiri kupupura kuti taa vengazi yavo. Uyezve, tinenge tiri kudya muiri waKristu. Tinenge tiri kupupura kuti taa nhengo dzomuiri uyu. Ndiyo ndaa techiyambirwa kukoshesa muiri waMambo. Muiri uyu wakakosha. Une simba. Iwewe unosisira kuzwisisa izvi. Kune vasikakoshesi muiri waMambo. Ngokudaro, vanogara vechirwara-rwara.

1 VaKorinte 11 ndima 30 inoti, "Ngeiyi ndaa vazhinji venyu vakarembedzeka nokurwara,nevazhinji vakafa". Ndaa iri kuronzwa mundima iyi ngeiri? Ngeyokusakoshesa muiri waKristu. Saka zviongorore. Nasirisa ukama hwako neChiara chaMwari. Usachitora sechiro chisina mushando. Usachimhura. Dakarira vanhu vaMwari. Vade. Varemeredze.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubongai. Mwakandiita nhengo yengazi yaKristu. Mwakandiita nhengo yomuiri waKristu. Ichi chifumiso chakakura. Ndinomubongai. Mweya wenyu unonditungamirira. Unondidetsera kuzwisisa kukosha kwemuiri waKristu. Ndichagara ndechinyisa zvishaishi, zvirwere, rufu, naSathani. Ndichagara ndechivatonga. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 VaKorinte 11:18-34

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

China, 21 Mbudzi 2019)