Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Waa MuKujeka

Soto, 22 Mbudzi 2020

"Asi imwimwi muri dzinza rakatsanangurwa, muri voupristi hwoumambo, dzinza rakachena, vanhu vaMwari vaakadzionera, kuti muchumaire ngemishando inesimba yaakaita uwo wakamudaidza kubva muchidima, kuti mupotere mukujeka kwake kunoshamisa" (1 Petro 2 ndima 9).

Mundima yetavhura ndiyo iyi, mune mazwi anoti, "wakamudaidza kubva muchidima, kuti mupotere mukujeka kwake kunoshamisa". Mazwi aya anokuonesa ndau yewaa kugara. Wakaduswa muchidima. Waa mukujeka kwaMwari kunoshamisa. Kujeka uku ndikwo kujeka kwokupona kuya kunoita kuti ukone kuona njira yokururama nokupona. Kunoitawo kuti ukone kutonga. Izvi zvakatodzana nezvimweni zviya zvakaitwa ndiMambo kuvana vaIsuraeri muChitenderano cheKaretu. Vakavabudisa muEgipite. Vakavapinza munyika iya yevaiya vavagondesa. Egipite ndiro raiya riri chidima. Nyika yevaiya vavagondesa iyi ndiyo yaia kujeka.

Chidima ndirwo rufu, zvakashata zveshe nezveshe zvisikazi kunakira kupona. Iwewe wakaduswa muzvishaishi, zvirwere, matenda, kusadakara, urombo, kupererwa ngezviro zveshe zvaSathani, ukapinzwa muUmambo hwaMwari hune kujeka. Izvi azvisiri zviro zvounoitirwa ndiMwari pounokura munaKristu. Haiwa. Zviro zvevakatokuitira. Izvi ndizvo zvetinoona muna Vakhorose 1 ndima 12 kuguma 13. Inoti, "Mwechibonga kunaBaba, uwo wakamuita vanosisira kukoanisirwa nhaka yevakacheneswa mukujeka. Uwo wakatinunura kubva kusimba rechidima, wakatiisa muumambo hwoMukororo wake unodikanwa".

Pewakatora Jesu kuti vatonge kupona kwako, ndipo pewakabva watorwa ukapinzwa muUmambo hwoMukororo waMwari uya wevanodakarira. Umambo uhu inyika iri mumweya. Yakadzara ngokujeka. Ndimwo mwounotonga uri, uchishandisa nyasha ngokuti wakarurama. Saka chidima chomunyika muno achichakoni kukutonga. Nezviro zvomunyika muno zvisikakoni kugondwa ndizvo, azvichakoni kukutonga. Waa wengazi yeVamwari. Saka waa kugara uchipenya. Ndiyo ndaa Mwari vakaereketa muna Isaya 60 ndima 1, vechiti, "Miruka, ujeke ngokuti kujeka kwako kwaguma, nouthende hwaMambo Mwari hwakakwira padera pako".

Pupura Weiti

Ndinomubonga Mambo vendinoda ngokuti mwakandidusa muchidima. Mwakandipinza muUmambo hwoMukororo wenyu uya wemunodakarira. Ndinodetserwa ngenyasha kutonga. Ngokuti ndakarurama. Ndaa norusungunuko rwuya rwakanasirirwa vakororo vaMwari. Imwimwi ndimwi kujeka kwangu kwendinoshandisa pakupona ndechinyisa, nokutonga, nokubudirira pane zveshe zvendinoita. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Johane 1 ndima 4 kusvika 9

Zvirevo 4 ndima 18

Isaya 60 ndima 1 kusvika 3

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)