English Manyika Ndau Shona Wakaonekwa Usina Ndaa Yewakapara

China, 26 Mbudzi 2020

"Vechipembedzwa ngenyasha dzake ngokuripirwa kuri munaJesu Kristu" (VaRoma 3 ndima 24).

MunaJohani 15 ndima 25, Jesu vakaereketa vechiti, "Asi kuti izwi rizadzisike iro rakanyorwa muMipango yavo yokuti, 'Vakandinyenya pasina ndaa'". Mazwi aya anoti, "pasina ndaa", anoturikirwa kubva kuizwi reChigiriki rinoti "dorean". Izwi iri rinoronza kuti pasina chikonzero. Kuronza kuti Jesu avana chevaiya vaita chevaisisira kunyenyerwa. Jesu vaiya vatovaonesa rudo rwakakura rwevasikazi kunge vamboona kune umweni munhu. Asi vakangovanyenya zvakanyadaro.

Asi sezvetaerenga mundima yetavhura ndiyo, Mwari, ngendaa yerudo rwavo urwu, rusikaperi vakatsanangura kuita kuti vanhu vakone kutorwa sevasina ndaa yevakapara kunyazwi havo vanhu ava vaiya vashaisha. Nyasha dzaMwari ndidzo dzakaita kuti izvi zvikoneke. Mundima iyi, mune izwi irorozve rinoti "dorean". Rinotionesa kuti munhu aana chaakasisira kuita kuti aitirwe nyasha idzi. Sokungonyenywa kwakaitwa Jesu vasina chevaiya vashaisha, munhu akangotorwawo seasina ndaa kunyazwi waiya ashaisha.

Saka munhu wakangotorwa seasina ndaa, seakarurama kunyazwi zvake waiya ashaisha. Izvi zvakaitwa ngendaa yegonda raJesu Kristu. Varoma 5 ndima 1 inoti, "Ndizvo, kudai ngezvetinopembedzwa ngokugonda ...".

Saka tinoruramiswa ngokugonda kwaMwari. Haiwa ngemishando yedu kana kururama kwedu pachedu. Bhaibheri rinoronza muna VaEfesu 2 ndima 8 kuguma 9 rechiti, "Ngokuti mwakaponeswa ngenyasha kubudikidza ngokugonda; izvi zvisikaitwi ndimwi, asi chipo chaMwari; azviitiki kubudikidza ngemishando, kuti kusazoapo naumwe ungaganza". Zvinodakadza sei? Kungozia kuti chinongodiwa zvega kuashira kururama kwaMwari. Ngokudaro unenge waa kutotonga mukupona kuno sezvetinoerenga munaVaRoma 5 ndima 17. Inoti, "Kudai ngokuti munhu umwe wakashaisha, rufu rwakatonga kubudikidza ngomunhu umwe, kakurutu avo vanoashira ngokuwanda kwenyasha nechipo chokururama, vanozotonga mukururama kubudikidza ngomunhu umwe, Jesu Kristu". Mwari ngavafumiswe!

Pupura Weiti

Ndaiya ndakashaisha, asi ndakazotorwa somunhu asina ndaa yaakapara ngendaa yenyasha dzavo. Saka ndaa kukona kuhambidzana naMwari. Ngepadera pazvo, ndaa chisikwa chitsva. Apachina chendinoona chichindinyisa. Andichazvioni ndiri murombo, nokuti murwere nokuti mutenda. Andichazvioni somushaishi kana munhu ane chimweni chiro chaSathani. Kristu ndivo kururama kwangu. Ndivo vakandieresa. Ndivo rudzikinuro rwangu. Mwari ngavairikidzwe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Varoma 3 ndima 24 kusvika 28

Varoma 11 ndima 6

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)