Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zvinokona Kuti Uve Wakarurama

"Ndizvo imwimwi itai vakaperera, kudai ndiBaba enyu ari mudenga vakaperera" (Mateu 5 ndima 48).

Kune vamweni vasikazi kufundiswa Izwi raMwari. Saka avarizwisisi. Vatoa nemakore vechitenda zvinofundiswa zvisirizvo. Zvinofundiswa zvinokona kunge zvisikazi kubva muIzwi raMwari. Asi zvinokona kuita sezvakanaka. Zvinokona kuita sezvakatorwa kuchechi. Izvi ndizvo zvetinoona panofundiswa ngezvokururama. Kune vamweni vanoereketa veiti, "Apana munhu unokona kururama. Uchiri muno munyika. Uchiri wenyama. Saka uchatopota echishaisha. Ucharamba echingoita mhosho". Asi izvi azvisirizvo zvinofundiswa ngeBhaibheri.

Vakawanda vanoronza kudaro ndivo vasikazi kukona kururama. Saka vanofunga kuti munhu weshe uri kuita mhosho. Avatendi kuti munhu unokona kururama. Vanhu vakadaro avazwisisi zvinoronza kururama. Unosisira kufunda Bhaibheri. Arina perinoonisa kuti munhu aakoni kua akarurama.

Tine mazwi etaerenga. Ari mundima yetavhura ndiyo. Anoti, "Ndizvo imwimwi itai vakaperera, kudai ndiBaba enyu ari mudenga vakaperera". Mundima iyi mune izwi rinoti "kuperera". Rinoturikirwa kubva kuChigiriki. Izwi reChigiriki iri rinoti, "teleios". Rinoronza kukura. Rinoronza kua nezveshe zvingadiwa. Zvino, Mwari vanoda kuti mwoyo wako uite sewavo. Ndizvo zvetinoona mundima iyi. Izwi raMwari ndiro rounoshandisa kunasira mwoyo wako kudaro.

Saka unosisira kufunga saMwari. Unosisira kuda vanhu savo. Unosisira kurekerera vanhu. Unosisira kua nomwoyo sewaMwari Baba. Unenge uri kutotodzana navo. Unenge uri kutorurama savo. Munhu unokona kua akarurama. Ndiyo ndaa Mwari vakapangira kuti arurame. Rarama kupona kunodakadza. Izvi zvinozokurudzira vamweni kuti vararamewo kupona kwakadaro. Mweya Wakachena ndivo vanokudetsera kurarama kupona uku. Mwari vakaronga kuti tirarame muuthende. Vakaronga kuti tive nesimba. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Tinozvierenga muna 2 Petro 1 ndima 3. Saka Mwari vakaronga kuti uve nokupona kunodakadza. Simba rokurarama kupona kwakadaro riri mumweya mwako.

Tenda kuti unokona kururama. Waa munaKristu Jesu. Saka waa munhu wedzinza revakururama. Jesu vakakufira. Vaida kuti usare usina zvishaishi. Vaida kuti Mwari vakutore somunhu akarurama. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Tinozvierenga muna VaKhorose 1 ndima 21 kuguma 22. Inoti, "Nemwiwo karetu mwaiya vapara nemagaa mukupinimidza kwenyu, mwechiita mishando yakashata, zvino wakaiyanisa munyama yomuiri wake kubudikidza ngokufa, kuti amuise muri vakacheneswa nevasina ndaa, musikashooreki pamberi pake".

Pupura Weiti

Ndine mipinimidzo yaKristu. Saka ndakarurama saMweya Wakachena. Ndivo vakaronga kuti ndirarame muuthende. Ndivo vakaronga kuti ndiite zviro zvinodakadza! Ndichiri munyika hangu. Asi ndakatodzana navo. Ndakatodzana navo panezveshe. Saka ndakaperera. Andina ndaa. Pendiri apana chisiripo. Andina chendinganenerwa. Ndiri muna Kristu. Saka ndine zveshe zvevanazvo. Kukwana kwavo kunoonekwa pakupona kwangu. Uthende hwavo hunoonekwa pakupona kwangu. Saka ivo vanoirikidzwa. Zina ravo rinopuwa mbiri. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

2 VaKorinte 13 ndima 11

1 Johane 4 ndima 17

Mateo 5 ndima 48 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Chipiri, 3 Zvita 2019)