Chikunda English Manyika Ndau Shona Atisiri Vanhu VeNyama

"Ndanyora izvi zviro kwomuri imwimwi vanotenda muzina roMukororo waMwari, kuti muzie kuti munakwo kupona kusikaperi" (1 Johani 5 ndima 13).

Mupostori Johani ndiye wakanyora ndima yetavhura ndiyo. Waiya ari kuronza kuMakristu. Waiya ari kuvati, "Mune kupona kusikaperi. Ndizvo zvendinoda kuti muzie". Saka Makristu avasiri vanhu venyama. Vakasiyana nevanhu vomunyika muno. Izvi ndizvo zvezvinoronza.

Iwewe auchisiri munhu wenyama. Wasiyana nevanhu vomunyika muno. Auchisiri wedzinza ravo. Iri ndiro gwinyiso. Unosisira kuriashira. Unosisira kuritenda. Unosisira kurizwisisa. Zvisirizvo, unozotambudzwa ngezviro zvinotambudza vanhu vomunyika muno. Unozoshaishidzwa ngezviro zvomunyika muno. Isusu taa vanhu vedzinza raMwari. Taa kuerengerwa kurutii rweVamwari. Saka atichatongwi ngezviro zvomunyika muno. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Tinozvierenga muna 2 Petro 1 ndima 4.

Dangani iwewe wakabarwa patsva. Izvi zvinoronza kuti wakabarwa kechipiri. Uku kwaiya kuchitoa kubarwa kwemene. 2 VaKhorinte 5 ndima 17 inoti, "Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva; zviro zvekaretu zvapinda, wonai zvaitwa zvitsva". Mazwi aya ngeegwinyiso. Aasi dimikira. Munhu unokona kua munaKristu. Munhu uyu unenge atobarirwa munaKristu. Unenge anyikwa munaKristu. Izvi ndizvo zvetinooniswa muna VaGaratia 3 ndima 27. Ndizvo zvewakaitwa iwewe. Wakanyikwa munaKristu. Wavhengana navo. Waa wedzinza rimwero navo.

Saka waa wengazi yaMwari. Waa wedzinza raMwari. Wasiyana nevanhu vomunyika muno. Auchisiri wedzinza revanhu vomunyika muno. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Dzinza rekaretu rakaduswa mwouri. Rakakohomerwa pamuchinjiko. Rakakohomerwa pamwepo naKristu. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaRoma 6 ndima 6. Waa wengazi itsva. Waa wedzinza idzva. Iri idzinza revanhu vaya vakafa, vakazomuka.

Jakobe 1 ndima 18 inoti, "Ngokuda kwake iye wakatibara ngeizwi regwinyiso, kuti tiite kudai ngemichero yokutanga yezvakasikwa zvake". Mundima iyi mune mazwi anoti, "kuti tiite kudai ngemichero yokutanga". Saka taa imweni mhando yevanhu. Ndizvo zvinoronza ndima iyi. Vanhu ava ngeve dzinza reVamwari. Atizi kungofundiswa ngezvaKristu zvega. Taa vedzinza raKristu. Taa munhu umwewo navo. Taa vedzinza reVamwari. Takatsanduka petakabarwa patsva. Ndiyo ndaa Jesu vakaereketa veiti, "Akuzi kunyorwa here muMipango yenyu kuti, Ndakati: muri zvimwari?" Tinoerenga mazwi aya muna Johani 10 ndima 34. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Pupura Weiti

Mweya wangu waa wedzinza raMwari. Waa wengazi yeVamwari. Saka ndaa munhu wedzinza reVamwari. Andichisiri munhu wenyama. Andizi kungofundiswa ngezvaKristu zvega. Ndaa munhu umwewo navo. Ndaa wedzinza ravo. Saka ndaa kuerengerwa kuboka reVamwari. Ndinozwisisa dzinza rangu! Saka ndinotonga munyika muno. Ndinonyisa zviro zvomunyika muno. Ndinozvinyisa ndechishandisa simba raMweya Wakachena. Ameni!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mapisarema 82:5-6

Johane 1:12-13 CEV

2 Petro 1:4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Chishanu, 6 Zvita 2019)