Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Ndau)0

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 6 Zvita 2018

Kubarwa KeChipiri

"Jesu wakapingura, akati kwaari: Ngegwinyiso, ndinoti kwouri, kudai munhu asabarwa ngokwomudenga, aakoni kuona umambo hwaMwari" (Johani 3:3).

Zuro, takafunda ngepadera poMukristu. Mukristu aasi munhu womunyika muno. Munhu womunyika muno unonyiswa ngezviro zvomunyika muno. Unokundikana. Unokona kua murombo. Zviro zvinokona kungomushatira nguva dzeshe. Zviro zvomunyika muno zvinomunyisa. Aakoni kutarisira kuti kupona kwake kunganaka. VaEfesu 2:12 inotsanangura kupona kwemunhu akadaro. Inoti munhu uyu aana Mwari. Saka kupona kwake kuri munjodzi.

Iwewe unokona kunge uchitoa uri munhu akadaro. Unokona kunge uchiziawo vamweni vanhu vakadaro. Kupona kwevanhu ava kunokona kunasiriswa izvozvi. Dangani wanga uchingoa munhu wemunyika muno. Zviro zvomunyika muno zvinokona kunge zviri kukutambudza. Kupona kwako kunokona kushanduka nyamashi uno. Unokona kutanga kupona kutsva. Unokuwana kana uchinge wabarwa patsva. Jesu vakati munhu unosisira kubarwa kechipiri. Zvisirizvo, unoparadzwa ngenjodzi dzomunyika muno. Aana chingamudziirira kwedziri.

Asi iye munhu angadirei kuramba echingoa womunyika muno? Angadirei kutambudzwa ngenhamo dzomunyika muno? Anosisira kubarwa patsva. Anosisira kubarwa kechipiri. Izvi ndizvo zvinomudusa muchidima chomunyika muno. Ndizvo zvinomudusa munjodzi dzomunyika muno. Ndizvo zvinoita kuti asaerengerwa kurutii kwevanosisira kuparadzwa. Izvi ndizvo zvetinoona muna Johani 3:16. Ndima iyi inoti, "Ngokuti Mwari wakaida nyika kudai, wakahina Mukororo wake wakabarwa ari ega, kuti veshe vanomutenda vasafa ...". Jesu vakafa. Vakaikwa. Ngemumasure mwazvo, vakamuka kubva kwevakafa. Izvi ndizvo zvakakusunhura kusimba raSathani. Ndizvo zvakakubudisa munyika muno. Inyika ine chidima. Inyika ine matambudziko. Wakabva wapinzwa munaKristu. Wakabva wapinzwa murusununguko. Rusununguko urwu runoshamisa. Ndirwo rwakanasirirwa vakororo vaMwari.

Munyika muno mune zviro zvinoparadza. Asi zviro izvi azvikoni kukunyisa. Azvikunyisi kana wakabarwa patsva. Azviiti kuti ukundikane. Azviiti kuti urware. Azviiti kuti uve murombo. Apana chakashata chinokona kuwanikwa mukupona kwako. Unogara uchingonyisa. Kristu ndivo vakaita kuti unyise kudaro. Wapedza, uchazoshongana naMwari. Asi izvi azvikoni kuitika kana usina kubarwa patsva. Azvikoni kuitika kana ukaramba uchingoa munhu womunyika muno.

Munhu wemunyika muno aakoni kuashira zviro zvoMweya waMwari. Saka unosisira kuashira Kristu. Unosisira kuvaashira mumwoyo mwako. Unosisirawo kuzia Mweya Wakachena. Mweya Wakachena ava vanozokujekesera zvounoshuwirwa ndiMwari Baba.

Asi dangani iwewe ausati wabarwa patsva. Yaguma nguva yokuti ubarwe patsva. Enda kuMukumbiro WeRuponeso. Mukumbiro uyu unowanikwa kunoperera bhuku rino. Kumbira mukumbiro uyu. Ronza mazwi acho uchibudisa izwi rako. Uaronze zvechibva mumwoyo mwako.

Kumbira Uchiti

Baba vomudenga vendinoda. Ndinomubongai. Mwakaisa kupona kwangu munaKristu. Ngokudaro, kwaa kudakadza. Ndiri kututsira kuzia Kristu zuva rimwe ngarimwe.  Ndiri kututsira kuzia ngezvepfuma yangu. Ndiri kubva zero. Saka Mwari vaa kukona kundishandisa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

2 Petro 3:9-10

Thithusi 2:11-14

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )