Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

China,7 Zvita 2017

Kururama Kunoronza

"Asi kururama ukwo kunobva mukugonda, kunoronza kuti: Usaereketa mumwoyo mwako kuti: Ndiani unozokwira mudenga? ( ukwo kunoti, kudzasa Kristu pashi;) Nokuti, Ndiani unozodzaka mukudzama? ( ukwo kunoti, kumubudisa Kristu kubva kunevakafa.) Asi zvinoronzenyi? Izwi riri pasinde pako, pamuromo pako, nomumwoyo mwako; (ndikwo kuti izwi rokugonda retinochumaira)" (VaRoma 10:6-8).

Mundima yatavhura ndiyo mune mazwi anoti, "kururama kunobva mukugonda". Mazwi aya akaturikirwa kubva muChigiriki. Anoronza ngepadera pemhando yekururama. Kururama uku ngekwekugonda. Kururama kwemhando iyi kunoronza. Akugari kwakanyarara. Izvi ndizvo zviri kuronzwa ngendima iyi.

Kupona kweChikristu kunoda vanhu vanoronza. Mukristu anosisira kugara echironza. Anosisira kuronza kururama. Anosisirawo kuronza ungwaru. Kururama ndihwo uchapupu hwaMwari. Maonero avanoita zviro. Zvino, isusu tingaronza Izwi raMwari. Tingarironza techiwirirana naro. Tinenge tiri kutoronza kururama. Tinenge tiri kuronza maronzero aMwari. Maronzero aya maronzero ekugonda. VaRoma 10:9 inotsanangura kururama kwekugonda uku. Inotsanangura kuti kunoshanda sei. Inoti, "... kudai wechipupura kuti Jesu ndiMambo ngomuromo wako, nokutenda mumwoyo mwako, kuti Mwari wakamumusa kubva kunevakafa, unozoponeswa".

Mundima iyi mune izwi rinoti, "kupupura". Izwi iri rakaturikirwa kubva kuizwi reChigiriki. Izwi reChigiriki iri rinoti, "homologeo". Rinotsanangura zvingaitwa ngevanhu vairi. Vanhu ava vanenge vari kuronza chiro chimwecho. Vanenge vechichironza vechiwirirana. Zvino, Mwari vane mazwi avakaronza. Iwewe unosisira kuronza mazwi aya. Maronze uchiwirirana nawo. Unenge usiri kungodzokororazve zvavakaronza. Unenge uri kupupurira mazwi avo aya. Ndikwo kuti mazwi aya aitike mukupona kwako.

Tinokona kutora 2 VaKhorinte 3:5. Ndima iyi inoronza ichiti, "Haiwa kuti isusu pachedu tagutswa, kuti tironze chiro kuti chinobva kwetiri; asi kugutswa kwedu kunobva kunaMwari". Mwari ndivo vakaronza mazwi aya. Iwewe unosisira kuapupurira. Mapupurire uchiti, "Simba raKristu rinondigutsa. Saka andina chendisikakoni kuita. Zviro zvendinoita zvinobuda zvinodakadza. Ndinoita mishando yekururama. Kristu ndivo simba rangu. Ndivo unyanzvi hwangu". Unenge uri kutoronza kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvinozikanwa ndiMwari ngepadera pako. Ndiwo maonero evanokuita.

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Mwakandipa Izwi renyu. Ndinokona kupupurira Izwi iri. Ndinopupura kushanda kwaro mukupona kwangu. Igwinyiso. Ndakagurirwa minda paivhu rakaorera. Ndakapuwa pfuma inodakadza. Ndiri munyisi. Ndakatonyisa, ndikapedza. Andina chendisikakoni kuita. Kristu ndivo vanondipa simba rokuita zviro izvi! Ndinotungamirirwa ngeungwaru hwaMwari nyamashi. Mweya Wakachena ndivo vanonditungamirira. Ndivo vanoita kuti ndikone kuita zviro zvinodakadza. Ndivo vanoita kuti ndikone kuita mishando yekururama nyamashi. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

VaHebheru 13:5-6; 1 VaKhorinte 2:12-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http:// 7.am )