Chikunda English Manyika Ndau Shona 

Zwisisa Chikristu

"Asi iye wasunganidzwa naMambo unoita mweya umwewo naye" (1 VaKhorinte 6 ndima 17).

Kune vasikanasi kuzia kuti Chikristu chiinyi. Saka vanopona sevanhu vomunyika muno. Avazwisisi dzinza ravo. Saka vamweni vavo vanorwara. Vanotambudzwa. Vanogara vechitsvaka kurapwa ngemitombo. Asi dangani umweni angashamisika ndizvo. Saka ungabvunza eiti, "Saka muri kuti Mukristu aasisiri kurwara ere?"

Eya! Mukristu aasisiri kurwara! Mukristu ane kupona kusikaperi. Munhu wengazi yaMwari. Ngazi iyi inouraya zvirwere. Aiori. Munhu wedzinza iri aafi. Izvi ndizvo zvaiya zvakaita Jesu. Vaiya vari vedzinza iri. Saka avana pevakamborwara. Waa wengazi iiwo iwewe. Aibati zvirwere. Utachiona ahukoni kupinda mweiri. Hareruya! Ndiyo ndaa Jesu vakaronza mazwi ari muna Marako 16 ndima 17 kuguma 18. Vakati, "Neiyi mioniso inozoa naavo vanotenda; ngezina rangu vanozodzinga madhimoni; vanozoereketa ngendimi itsva; vanozobata nyoka, kunyazwi vakamwa chinouraya, achitongozovaremadzi; vanozoisa nyara dzavo padera pevanorwara navo vanozotambiswa". Jesu ndivo vakaronza mazwi aya. Zvino, Jesu avana wevakambonyeperera.

Mukristu munhu wedzinza reVamwari. Aaerengerwi kuchikwata chevanhu vomunyika muno. Aasi munhu anonamata zvega. Chikristu aisi imweni yenjira yokukumbira ndiyo Mwari. Vakristu ngeimweni mhando yevanhu. Vanhu vedzinza raMwari. Mukristu munhu akatwara Kristu. Munhu uyu unenge atoa wengazi yaKristu. Dangani iwewe wakabarwa patsva. Kristu vaa kugara mwouri. Vakauya apapo pewakabarwa patsva.

Unosisira kuzwisisa izvi. Unozogara wakadzara kudakara. Mupostori Petro vanoronza ngepadera pokudakara uku. Kudakara kunowanikwa paMakristu. Vanoti akukoni kutsanangurwa. Wakadzara nouthende. Asi hazvingakoni kudaro. Ndizvo zvewakarongerwa ndiMwari. Vanoda kuti uthende hwavo huonekwe pouri. Vanoda kuti kururama kwaKristu kuonekwe pouri. Wakabatanidzwa naMambo. Waa wedzinza rimwero navo. Apana chichakona kukupatsanurai.

Saka zvirwere zvingawanikwa pouri sei? Ungaita matamirenyi zviro zvokupona kuno? Ungaodzwa mwoyo sei? Ungasurukirwa sei? Zviro izvi zvinongoitika kuvanhu vomunyika muno. Iwewe wasiyana nevanhu ava. Asi VaFiripi 2 ndima 12 inoti, "...shandirai ruponeso rwenyu mukutya nomukuhuta".

Saka rarama kupona kweChikristu. Ndikwo kuti zvinoitika paMukristu zvionekwe pouri. Ndizvo zviri kupangirwa mundima iyi. Izwi raMwari aringoshandi. Iwewe ndiwe unorishandisa. Simba rekurishandisa rinotoa mukati mwako. Tora Izwi raMwari. Riashire. Rishandise pakupona kwako. Kupona kwako kunozoyevedza. Kunozodzara uthende.Pupura Weiti

Kristu vari mwendiri. Vanopona. Vari kutoshanda. Saka ndakasiyana nevanhu vomunyika muno. Ndakaitwa munhu wedzinza reVamwari. Saka kupona kwaKristu kunoonekwa pendiri. Ndinotonga zvirwere. Ndinotonga matenda. Andinyiswi. Andina chendinotama. Ndinonyisa zviro zveshe zvaSathani. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 VaKorinte 6:17 AMPC

1 Johane 5:11-13

1 VaKorinte 1:9

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei


Mugubera, 7 Zvita 2019)