Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 7 Zvita 2018

Wakarongerwa Uthende

"Kudai ngezvaakatitsanangura mwaari ngorudo nyika isati yasikwa, kuti tiite vakacheneswa nevasina ndaa pamberi pake" (VaEfesu 1:4).

Isusu tiri Vakristu. Takatsaurwa, tikaiswa munaKristu. Izvi zvakaitwa nyika isati yasikwa. Mwari vaida kuti tive vanhu vakacheneswa. Vaida kuti pasaa nendaa yetingapumhwa. Vaida kuti tive vanhu vevanoda.

Takatsanangurwa nyika isati yaapo. Mwari vakanga vatoisa rupawo rwavo petiri. Asi vaida kuti Kristu vatange vauya. Vaida kuti Kristu ava vatange vafa. Vaida kuti Kristu vatange vaunza ruponeso munyika. Vaida kuzoona vaya vanenge vauya kuna Kristu ava. Vaida kuti vanhu ava vave nouthende. Vaida kuti vapuwe mbiri yavo. Zvino, isusu atizi kungotsanangurwa muna Kristu zvega. Atichina ndaa yetingapumhwa. Izvi ndizvo zvetaerenga muna VaEfesu 1:4. Ndima iyi yati, "... kuti tiite vakacheneswa nevasina ndaa pamberi pake".

Asi tine mhosho dzetinoita. Tine zviro zvetisikaiti ngomwazvo. Saka tingatorwa sevanhu vasina ndaa ngenyi? Ngokuti ndaa dzedu dzeshe dzakapuwa Jesu. Izvi ndizvo zvetinooneswa muna VaKhorose 1:21-22. Ndima iyi inoronza ichiti, "Nemwiwo karetu mwaia vapara nemagaa mukupinimidza kwenyu, mwechiita mishando yakashata, zvino wakaiyanisa munyama yomuiri wake kubudikidza ngokufa, kuti amuise muri vakacheneswa nevasina ndaa, musikashooreki pamberi pake". Jesu ndivo vakatiitira izvi zveshe. Vakazviita pevakafa pamuchinjiko. Vaida kuti tipuwe kururama kwavo. Vaida kuti titorwe sevanhu vasina ndaa yevakapara. Vaida kuti tive vakacheneswa. Saka iwewe auchasisiri kushandira kucheneswa. Auchasisiri kushandira ndaa dzako. Ivo vanongokuashira. Ausisiri kutanga wavaitira madanha. Vakatokuashira nechekaretu.

VaEfesu 1:5-6 inoronza ichiti, "Wakatiemesa karetu, kuti tiite vana vake kubudikidza ndiJesu Kristu, kudai ngebiningidzo rokuda kwake, kuti tikudze Mwari ngendaa youthende hwenyasha dzake dzaakatipa pasina muripo kubudikidza ngoUnodikanwa". Mwari vakaronga kuti upone kupona kwouthende. Vakazvironga nyika isati yasikwa. Kupona uku akuna zvirwere. Akuna kunyiswa. Akuna kushatiswa ngenyika ino. Mwari vaida kuti runako rwavo ruonekwe pouri. Vaida kuti kururama kwavo kuonekwe pouri. Vaida kuti uthende hwavo huonekwe pouri. Hareruya!

Kumbira Uchiti

Baba vakafumiswa. Ndinomubongai. Mwakanditsaura. Mukabva mwandiisa munaKristu. Mwakaita izvi nyika isati yasikwa. Jesu vakatora ndaa dzangu. Andichina chendichadhaniswa ndicho. Vakabva vandipa uthende hwavo. Vakabva vandipa kururama kwavo. Saka ndaa wakacheneswa. Andina ndaa yendingapumhwa. Ndasununguka kupona mukururama. Ndaa kukona kutonga munyika muno. Ndaa kunyisa zviro zvomunyika muno. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

VaRoma 8:30

VaEfesu 2:10 AMPC

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )