English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 12 Zvita 2018

Unokona Kua NeZviro Zvakakukwanira Nguva Dzeshe

"Zvino, Mwari vanokona kukuwanzirai nyasha. Vanokona kukupai zvifumiso zveshe zvomunyika muno. Vanoita izvi kuti muve nezvinokukwanirai. Avadi kuti mutsvake kudetserwa ngevamweni. Vanozviitawo kuti muve nezvinokwana kuita mishando yakanaka. Vanoda kuti mukone kupa vanotama" (2 VaKhorinte 9:8 AMPC).

Inini ndakatsanangura kushandisa zvifumiso zvendima iyi mukupona kwangu. Ndakatsanangura izvi makore akawanda apinda. Saka ndiwo mararamiro endiri kuita mhera nyamashi. Ndikwo kupona kwetakapuwa ndiKristu. Saka zviro zvingaoma hazvo munyika. Tingashaishidzirwa ngenjira dzakasiyana siyana. Asi tinosisira kugara tine zviro zvakatikwanira. Atisisiri kuguma pokusisira kudetserwa ngevamweni. Asi kune vamweni vasati vafundiswa kupona uku. Vamweniwo avasati vakuashira. Saka avasiri kurarama kupona kwakadaro. Vanhu ava vakatowanda. Izvi azvidakadzi nakamwe.

Kune kupona kwokugara uchipemha. Ausisiri kurarama kupona kwakadaro. Uri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzina rako, naKristu, muri pamwepo. Nyika yeshe ngeyako. Saka rarama somuridzi wenyika yeshe. Mwari vakaita kuti ukone kuwana zveshe zvinodiwa mukupona. Vakaita kuti ukone kuzviriritira. Ausisiri kuguma pakusisira kudetserwa ngevamweni.

Izwi rokuti, "kukwana" iri rakaturikirwa kubva kuizwi reChigiriki. Izwi reChigiriki iri ngerinoti, "autarkeia". Rinoronza ngepadera pokukona kuzviemerera. Rinoshandiswa kutsanangura nyika ine zviro zvayo zvakakwana. Izvi ndizvo zvetakaitawo. Taa munaKristu. Apachina chetisina. Iri ndiro gwinyiso. Rizwisise. Apazovi nechiro chounotama. Unozogara une pfuma yakawanda.

Uri munhu anobudirira mukupona. Unobudirira zviro zvakanyaoma. Unobudirira zviro zvakanaka. Nyika aikoni kushaishidza kubudirira kwako. Izvi ndizvo zvakaita Mwari. Unofunga kuti Mwari vanombosisira kudetserwa here? Unofunga kuti vanombopererwa ngezviro here? Haiwa! Izvozvo zviri pamhene. Zvino, isusu tiri vana vavo. Vanoda kuti tizwisisewo kupona kwakadaro.

Unokona hako kunge waa kuchembera. Izvozvo azvina mushando. Unokona kupfuma zvakanyadaro. Izvi ndizvo zvinoronza Mwari. Tinoerenga mazwi avo muna Jobe 36:11. Inoti, "Kudai vechipurutana nokumushandira, vanozopedza mazuva avo mukubudirira, nemakore avo muzvifumiso". Uku ndikwo kupona kwevakatipa. Kupona kwekugara tine zveshe zvetinosisira kuwana. Kupona kwokunge uchikona kudetsera vamweni. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Pupura Uchiti

Mwari vakandipa nyasha dzeshe. Vakandipa zvifumiso zvenyika ino. Vakandipa zvifumiso izvi zvakawanda. Saka zviro zvingaoma. Zvinganaka. Ndinogara ndine zvinondikwanira. Andina pendingasisira kudetserwa ngevamweni. Ngepadera pazvo, ndinotokona kupawo vanotama. Azvichakoni kuti ndipererwe ngezviro mukupona. Ndiri muridzi wezviro zveshe! Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 VaKorinte 3:21-22; VaRoma 8:17; Mapisarema 16:6

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )