Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho 

Gara Uchibonga Mwari

"Uwo unopira mudiro wokubonga, unondiremeredza; kunouwo unonasa kungwarira njira yake, ndinozomuonisa ruponeso rwaMwari" (Nduyo 50 ndima 23).

Vakawanda vangazwa ngepadera pokubonga Mwari. Vanobva vafunga ngezveminikero. Uyu unenge uri mudiro wokubonga Mwari. Izvozvo zvakanaka hazvo. Mwari vanotarisira kuti tivabonge ngeminikero yedu. Asi uku akuzi ikwo kwega kubonga Mwari. Tinotosisira kugara techivabonga.

Chimbofunga ngepadera paJesu. Vakamboshandira vari munyika. Vaipota vechikumbira. Mikumbiro yavo yaiya iri yokubonga Mwari Baba. Pane pevakambomusa Razarusi. Razarusi uyu waiya aa nemazuva marongomuna afa. Waiya atoikwa. Asi Jesu avazi kuchemera Mwari. Vakangovabonga. Tinoerenga mazwi avo muna Johani 11 ndima 41. Vakati, "... Baba, ndinomubonga ngokuti mwakandizwa".

Jesu vakamboshumira kuboka revanhu. Vaiya vaenda mushango. Vanhu ava vaiya vavateera ikweyo. Jesu avazi kuda kuvasiya vane nzara. Asi paiya pasina zvokudya. Paingoa nembuwa yechikomana chidoko. Mbuwa iyi yaia nezvimedu zvechingwa. Zvimedu izvi zvaia zvishanu. Yaiazve nezvihove zviiri. Tinoerenga nhoroondo iyi muna Johani.

Mbuwa iyi yaisakwana vanhu vaiapo. Vaiya vakawanda. Varume vega vaiguma zviuru zvishanu. Vakadzi vaiya vasikazi kuerengwa. Vana vaiya vasikazi kuerengwa. Asi Bhaibheri rinoti, "Ndizvo Jesu wakatora zvingwa, naapo abonga, wakakoanisa kuna avo vaiya vakagara pashi; wakaitazve kudaro nezvihove, veshe vakadya kudai ngezvevaikona". Tinoerenga mazwi aya muna Johani 6 ndima 11. Jesu vakabonga Mwari. Izvi ndizvo zvakaita kuti mbuwa iyi ikwane vanhu veshe.

Ndiriini kwewakapedzesera kubonga Mwari? Uchivabonga ngepadera pezviro zvewaida? Asi usiri kuita zvokuvakumbira zviro izvi? Asi ndikwo kupona kwounosisira kurarama uku. Ndikwo kupona kwoMukristu. Zvijaidze kubonga Mwari. Zviro zveshe zvinotoa zvako. Saka dangani pangaa nechounoda. Bonga Mwari ngepadera pacho. Vabonge, ngokuti wakatopuwa chiro ichi. Chinotoa chako.

Baba vanokuda. Vanokudakarira. Apana chevangasisira kumanikidzwa kukuitira. Saka gara uchingobonga Mwari. Vabonge ngendaa yenyasha dzavo. Vabonge ngokuti vanokudakarira. Hareruya!

Kumbira Weiti

Baba vomudenga vendinoda. Ndinomubongai. Mwakandifumisa. Mwakandipa zvifumiso. Zvifumiso izvi zviri munyika yomweya. Zviri muna Kristu Jesu. Nyika iyi iri kumatenga. Ndine zviro zveshe zvinodiwa kukushandirai. Ndinopona ndakadakara zuwa rimwe ngarimwe. Ndinomubongai. Mwakaisa uthende pakupona kwangu. Saka kwanaka. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Jeremia 30 ndima 19

VaFiripi 4 ndima 6 kusvika 7

VaKorose 2 ndima 6 kusvika 7

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Soto, 15 Zvita 2019)