Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Ndebele)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Monday, 11 February 2019

Singabangcwele. Asilamlandu Esingawetheswa

"Wasikhetha ngoKristu ngaphambi kokudatshulwa komhlaba ukuba sibengcwele, singasoleki phambi kwakhe" (Kwabase-Efesu Isahluko sakuqala: Indima yesine).

KumaHebheru Isahluko sesithathu: Indima yakuqala iyakhuluma isithi, "Ngakhoke,bazalwane abangcwele,abahlanganyela ekubizweni kwasezulwini,qaphelani uJesu umphostoli lompristi omkhulu wesivumo sethu". Thina sithathwa njengabantu abangcwele.Yikho esikubonayo kundima le. UNkulunkulu nguye yedwa owenelisa ukusithatha njengabangcwele Omakhelwane bakho bangehluleka ukukubona njengongcwele. Kodwa uNkulunkulu uthi ungcwele. Manje, lokho akukhulumayo yikho okuqakathekileyo. Lokhu kufanele ukukuthokozisa sibili.

UNkulunkulu usehlala kuwe.Usungowomhlobo wakhe.Abantu bomhlobo wakhe abalungileyo.Yikho usungcwele.Imisebenzi yakho akusiyo eyenza ukuthi ubengcwele.UNkulunkulu wakupha ukulunga kwakhe.Wakupha njengesipho.Lokhu yikho esikubala KwabaseRoma Isahluko sesihlanu:Indima yetshumi lesikhombisa.Indima le ithi,"...bona,abemukela ubunengi bomusa lobunengibesiphiwo sakhe sokulunga...".UNkulunkulu ukubona njengomuntu owahlanjululwayo.Akulasono asaziyo owasenzayo.Yikho esithi akulamlandu ongawetheswa.

Kodwa kukhona abengenelisiyo ukungaziniki umlandu.Bahlala bezinikeza imilandu.Ngokunjalo,ukholo lwabo alulamandla.Khonalokho akulunganga.Ungaziboni njengomuntu olecala.Ungahlala uzibophile.UJesu wafela izono zakho.UJesu lo nguye iNdodana kaNkulunkulu.Sewabhadalela izono zakho.IBhayibhili liyakhuluma ngakho.Siyabala amazwi alo KuMisebenzi Isahluko setshumi lantathu:Indima yamatshumi amathathu lesitshiyangalombili kusiya kweyamatshumi amathathu lesitshiyangalolunye.Athi,".....ngaye ilowo lalowo okholwayo uzakulungiswa kukho konke abelungisiswe kukho ngomlayo kaMose....".

Indima le ikhuluma ngokulungisiswa.Uyakwazi okutshiwo yikulungisiswa yini?Kutsho ukuthi ukugezwa njengomuntu olungileyo.Kutsho ukuhlanjululwa.Kutsho ukutholakala ungelacala owalenzayo.Kodwa kungabonakala njani lokhu?Sekuseneliseka ngokuthanda kukaJesu.Amacala esawadalayo abekwa phezu kukaJesu.Nguye osethathwa njengowawadalayo.Ukulunga kwakhe kwasuka kwafakwa kithi.Yikho uNkulunkulu usekubona njengomuntu onjani?Usekubona njengongcwele.Usekubona njengomuntu ongcwelisiweyo.Aleluya.

UNkulunkulu nguye owakwenza wabangcwele.Ufanele ukukuzwisisa khonalokho.Kungayisikho awenelisi ukuhlana ebungcweleni.Awenelisi ukuphila impilo ongazange wayiphiwa nguNkulunkulu.Inja iphila njengenja.Abantu bomhlaba lo baphila njengabantu bomhlaba lo.Manje , thina sesingabegazi likaNkulunkulu.Sesingabomhloba wakhe.Sesingabangcwele.Ngokunjalo sesisenelisa ukuphila ebungcweleni.UNkulunkulu makaphiwe udumo lonke!

Khuleka Usithi

Baba engimthandayo.Ngiyakubonga.Wangenza umuntu ongela cala.Wangenza ongcwele.Wenza lohu ngokuba uyangithanda.Ngiyakubonga.UJesu Kristu wangifela.Wangcwatshwa.Wazovuka kwabafileyo.Lokhu yikho okwenza ukuthi ngitholakale ngingelacala engalidalayo.Awusangiboni njengomuntu olecala.Egameni likaJesu.Ameni.

Ezinye Indima Ezisekela Isifundo Salamuhla

ABaseKholose Isahluko sakuqala: Indima yamatshumi amabili lanye kusiya kweyamatshumi amabili lambili AMPC

Kwabase-Efesu Isahluko sesibili: Indima yesitshiyangalombili kusiya kweyesitshiyangalolunye

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )