Chikunda English Isixhosa Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Umvulo, 13 Nhlolanja 2017

Kala Ukuqhubeka Kwakho

Kodwa lina bangane abathandekayo, zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, likhuleke ngoMoya Ongcwele.(uJuda 1:20)

Ukuqhubeka kutsho ukuphumelela,ukuya phambili.Ukuphumelela kwakho kumele ukukale ngoba uba kungenjalo kakusokuphumelela.Kumele ube lenhloso, uba ungelanhloso ezithile, kawanelisi ukukala inqubeko yakho.

Ekuqhubekeni kwakho, kulezinto okumele uzinanzelelisise. Okokuqala khangela ukuba ume ngaphi empilweni yakho lapho ofisa ukwenza khona umehluko.Kungabe kusempilweni yakho, imali, umsebenzi, ibhizimisi kumbe yini, dinga ukuba ume ngaphi ngaleso isikhathi maqala. Okwesibili woba lombono wokuthi isigaba sakho esilandelayo sizaba yisiphi.

Okwesithathu dinga ukuba kumele uyenzeni ukuze ufinyelele kuleso sigaba.Kusitsho ukuthi kumele ufake amandla, isikhathi lalokho olakho. Izinto ezinjenge mali, lolwazi.Okwesine, thatha inyathelo, yenza okumele ukwenze ukuze ufinyelele kusigaba esilandelayo.Ngoba umbono, lenjongo lemfihlo zakho kaziyi kutsho lutho, zizayehluleka.

Ngilethemba lokuba usulenjongo ezimhlophe zomnyaka, khangelana lenjongo zakho.Hlala ukhuleka ngo Moya Ongcwele ngenjongo zakho. Kuqakathekile lokhu ngoba kuzakwenza uphumelelise injongo zakho.Imbalo yethu eyokuvula ithi, "Kodwa lina bangane abathandekayo, zakheni ekukholweni kwenu, likhuleke ngoMoya Ongcwele."

Kulo umnyaka uzaphumelela, uqhubekele phambili empilweni yakho okwedlulisileyo, kungelani lokukade kusenzakala kuwe kumbe ngawe.Yisikhathi sakho sokuqhubekela phambili.Njalo kungu mkhuleko wami ukuba uMoya ka Nkulunkulu uzakukhokhela ukuba uthathe inyathela elilungileyo ukuze ubelokuthuthuka okukhulu, uqhele unothe ngo 2017, okwedlilisileyo, nge Gama lika Jesu, Ameni.

Umkhuleko

Impilo yami injengesivande esitheleliweyo. Ngithela izithelo njalo ngiyaqhubeka kikho konke okwempilo yami.Ngiphelele kuKristu uJesu lakukho konke okwami kuphelelisiwe ngobuhle.UMoya uyangikhokhela ungikhuthaze ukuba ngithathe inyathela elizatshenisela ukuqhubeka , ukwanda lezibusiso nge Gama lika Jesu, Ameni.

Qhubeka Ngembalo

Psalms 1:1-3;

1 Timothy 4:15

(You can also read this article at http://7.am )