Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Olwesibili, 14 Nhlolanja 2017

Beka izinto ngendlela eqondileyo

KuTitosi umntanamiisibili njengokholo esiluhlanganyelesonke :Umusa ,isihawu , ukuthula okuvela kuNkulunkulu ubaba leNkosini uJesu Kristu uMsindisi wethu .Ngenxa yilokhu ngakutshiya eKrete, ukuze ulungise lezozinto ezitshiyiweyo ,njalo ubeke abadala kuwo wonke umuzi ,njengoba mina ngakulaya(Titosi 1:4-5).

Embhalweni wethu wokuvula ,umPostoli Pawulo wabhalela kuTitosi emlaya ukuthi alungise izinto ezitshiyeneyo ,eKrete.UNkulunkulu ,unguNkulunkulu wezinto ezihlelekileyo .Nxa singakhangela embhalweni ,siyabona ukuthi uNkulunkulu uqakathekisa kangakanani ukuhleleka.Akafuni izinto ezingaqondanga.Ebhayibhilini kulemfundiso enengi esitshengisa indlela uNkulunkulu athatha ngayo ukungahleleki.

NjengomKristu ,nxaufisa ukubona umusa kaNkulunkulu empilweni yakho ,kumele uhleleke .Kumele kube lokuhleleka enhliziyweni yakho.Kumele uqale ngokulungisa izinto empilweni yakho ; zonke izinto ozenzayo.Kwesinye isikhathi siyatshela abantu ukuthi ," beka uNkulunkulu ekuqaleni kwakho konke okwenzayo " abanye abazwisisi ukuthi kutshoni lokhu .Ukubeka uNkulunkulu ekuqaleni kutsho ukubeka ilizwi lakhe ekuqaleni; uNkulunkulu ucabangani ? ufunani ? uyambeka ekuqaleni .Yikho ukuhleleka lokhu.

Ukuzinika isikhathi sokukhuleka lokufunda ilizwi empilweni yakho ,yikuhleleka lokhu.Kulabantu abakhangelele izinto ezinhle nxa umnyaka uqalisa .Khathesi umnyaka usasekuqaleni ,abantu abanengi balokuthokoza emoyeni yabo .Kuqakathekile ukuthi ekupheleni komnyaka ube lempumela enhle ,ufakaze ubuhle beNkosi kanye lezibusiso zikaMoya .L okhu kuyenzakala nxa uhlelekile ekuphileni kwakho.

Ukupha kwakho kuNkulunkulu kuqakathekile .Ukunikela ngemali ukuze iVangeli liqhubekele phambili kuqakathekile .Uyakuqakathekisa yini lokhu lonyaka ? Imihlangano yebandla ke ? kulungise konke lokhu .Beka izinto endaweni eqondileyo empilweni yakho ukuze ubone ukuvezeka komusa kaNkulunkulu .Udumo kuNkulunkulu!

Umkhuleko

Baba othandekayo ,ngiyakubonga ngokukhanya kanye lokukhuthazwa engikuthola elizwini lakho lamuhla.Umusa wakho uyasebenza kakhulu ngaphakathi kwami , uletha ukuphumelela okukhulu kanye lokunqoba empilweni yami ngoba kulokuhleleka enhliziyweni yami! INkosi iyangikhokhela ukuthi ngenze konke okuqondileyo. Ngitshengisa ukuphelela kukaMoya kikho konke engikwenzayo , ngegama likaJesu. Ameni.

Qhubeka ngembalo

1 Khorinte 11:34;

1 Khorinte 14:40

(You can also read this article at http://7.am )