Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Olwesihlanu, 17 Nhlolanja 2017

Ukucabanga okwehlukene labanye

Kodwa inceku yami uKalebi, ngoba omunye umoya ubulaye ,wangilandela ngokupheleleyo ;ngakhongizamngenisa elizwini eyengene kilo ; lenzalo yakhe izakudla ilifa lalo(Amanani 14:24).

Ngesikhathi uNkulunkulu efuna ukufundisa lokukhulisa abantwana beIsrayeli ,ngemva kokuba khipha e-Egypt ,wasebenzesa uMose.Kungani wakwenza lokhu ? Impendulo ilula : wayefuna umuntu ocabanga okwehlukene labantwana beIsrayeli .Abantwana beIsrayeli babelomcabango weziqhili kodwa uMose wayengafani labo.Wayeke wabayindodana yeNkosi.Wawungeke wenelise ukumthathela lokhu.Loba wayekhangela izimvu ,wayelengqondo yobukhosi .

Wathi ebona iganga libhebha kodwa lingatshi ,akabalekanga .Wathi ,"ngizaphambuka-ke ngibone umbono omkhulu ,ukuthi kungani isihlahla singatshi" (Eksodusi 3:3).Wayengesabi lutho.Abanye ababecabanga njengo Mose ,nguJoshuwa loKhelebhu.B abelomcabango wabanqobi .Phinda ukubala umbalo wokuvula ,uMoya ukhuluma okuhle mayelana loKalebi.

Lapho abathunywa khona ukuthi bayekhangela indawo eyathenjiswa abantwana beIsrayeli nguNkulunkulu ,abayalangaukuthi kulabantu bakhulu endaweniyakhona.Kodwa ke,babona abantu laba njenge "sinkwa " .Umcabango wabo wawutshiyene.Abalitshumi abathunywayo banika impendulo engela kholo. UJoshuwa loKalebi banika impendulo elokholo ,bekhuthazwa ngumcabango wokunqoba .Ilizwi likwenza ukuthi ubenjalo ,likuba umcabango wokunqoba lokuphumelela.

Ilizwi likaNkulunkulu liyakwanza ukuthi ucabange njalo wenze okuqondileyo ngoba liyikuhlakanipha kukaNkulunkulu ; liyakufuqa ukuthi wenze intando kaNkulunkulu.Ilizwi likaNkulunkulu liletha ukuhlakanipha kuwe(Greek: "Phronesis") kwabalungileyo (Luka 1:17). Amanye amaKristu ,loba belungile ,kabaphili ngokuhlakanipha kwabalungileyo .Benza lokhu abakubonayo emhlabeni.Abafanelanga ukuthi benze njalo.

Ungacabangi ukugula ;ungacabangi ukuswela ;Guqula ingqondo zakho ngelizwi,Qhubeka ufakaza lokhu uNkulunkulu akukhulumayo mayelana ngawe ,ungakhangeli isimo.Yikho ukuhlakanipha kwabalungileyo!

Umkhuleko

Baba othandekayo ,ilizwi lakho libangela ukuthi ngicabange ,ngikhulume njalo ngenze okuqondileyo .Ilizwi lakho liyanginceda ukuthi ngibone kuhle ngaso sonke isikhathi loba isimo singekho sihle.Ngilomcabango wabalungileyo ngakho ke ngitshengisa ukuphelela kanye lokunqoba ngaso sonkeisikhathi ,kikho konke engikwenzayo ,ngegama likaJesu .Ameni.

Qhubeka ngembalo

Romans 12:2

Danieri 6:3

(You can also read this article at http://7.am )