Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Olwesine, 23 Nhlolanja 2017

Amandla Amakhulu

Ngoba uba ngesiphambeko somuntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo oyedwa ,ikakhulu bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga bazabusa empilweni ngalowo oyedwa ,uJesu Kristu.) (KwabaseRoma 5:17).

Ibala elithi "ukubusa " livela ebaleni lesiGriki "Basileuo" (Griki),litsho ukubusa kumbe ukuba ngumbusi .Litshengisa lokhu okwenziwa ngulowu obusayo.Ngakho wenelisa ukuthi ," bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga "bazabusa " kumbe "bazabazinkosi"empilweni ." Bazenza imisebenzi yenkosi; bazabusa empilweni.Lokhu kutsho ukuthi ulamandla amakhulu.

Kumele ufunde mayelana ngamandla olawo.Amandla akho asebenza njani njalo asebenza kangakanani ? Kukunikani lokhu ? Kukunika isipho sokulunga ;ukulunga kusenza sibe zinkosi .Ibhayibhili lithi umlayo wanikwa nguMose,umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu(John 1:17).Wabuya lomusa njalo wasilethela isipho sokulunga .Ngakho ke nxa ungezwa iVangeli njalo ukholwe kuJesu Kristu ,uyaba ngomunye wabemukela njalo beveza ukulunga kwakhe.

UJesu weza ukuzoveza kanye lokutshengisa ukulunga kukababa.Khathesi ukupha amandla ,ukwenelisa kanye lesimilo sokwenza okufanayo , ukuveza lokutshengisa ukulunga kwakhe.Ukuphile amandla okukwenza lokhu.Ulamandla okuveza intando ,injongo kanye lesimilo sikababa osezulwini.Yikuphila lokhu !

Yikho nje wakhuluma kuJohn 20:23, esithi, "loba ngubani elithethelela izono zabo ,bathethelelwe;loba ngobani elibamba ezabo ,zibanjiwe." Ukwenze ukuthi ube ngumyabi wobuhle bakhe:umusa, uthando kanye lokulunga kwakhe .Khumbula ukuthi ulobudlelwano loNkulunkulu ,uyafana loNkulunkulu ngakho ke kusemthethweni ukuthi inkosi uJesu ikunike amandla ( amandla afana lalawo ayelawo) ukuze uyabe izinto ezinhle.Uveza inkazimulo ,ubuhle kanye lobugcwele bakhe.Hallelujah!

Umkhuleko

Baba othandekayo ,ngiyakubonga ngamandla onginika wona ukuthi ngibuse njengeNkosi empilweni yami .Ngingumyabi wobuhle bakho ;ngiveza inkazimulo ,ubuhle kanye lokuhlakanipha kwakho ; ukulunga kwakho kuvezwa yimi lamuhla kanye lansuku zonke. ,ngegama likaJesu .Ameni.

Qhubekangembalo

1 John 4:17

John 20:21-23

(You can also read this article at http://7.am )