Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Umgqibelo, 25 Nhlolanja 2017

Ukholo- umsebenzi wokulunga

...lomsebenzi wokulunga uzakuba yikuthula lesilandelamuva sokulunga yikuthula lokuqinisekiswa kube nininini (Isaiah 32:17).

Umbhalowethu wokuvula usikhumbuza ukuthi ukholo lutshoni njengokubhaliweyo kuHeberu 11:1,"Ngakho ukholo luyikuqiniseka kwezinto ezithenjwayo ubufakazi bezinto ezingabonwayo."

Yikho uJesu wathi , "Aluba lilokholo olunjengomhlamvu lwemasitedi ,lizakuthi kulintaba :Suka lapha uye laphaya ;njalo izasuka;futhi kaliyikwehlulwa " (Mathewu 17:20).Aluba ulokholo olunjengomhlamvu , kawusoze wenze lokhu okwenziwe emkhiweni (Mathewu 21:19), kodwa uzatshela intaba ukuthi isuke iye kweyinye indawo njalo izakulalela ,awuyikwehlulwa lulutho.

Imisebenzi yokulunga lukholo ;ukholo olufuqa intaba , ngalo ukholo lolu uyafakaza ukuthi zonke izinto zenzeka ,uphile ungela kwesaba ,kuhlupheka kumbe ukwethuka .UIsaiah 54:14 uthi , "Uzaqiniswa ngokulunga ,uzavikeleka kucindezelo ,ungesabi ; uvikeleke kokwesabekayo ,kakuyikusondela kuwe." Nxa ungaqiniswa nguNkulunkulu ekulungeni ,uyabe ungasesabi ,ungethuseki ( 1 Khorinte 15 :58 ).

Umbhalo odwetshwelwe umzila ngaphansi utshengisa ukuthi uzabe khatshana lokuncindezelwa ngoba uyabe ungesabi .Kungani ungasoze wesabe ? ngoba imisebenzi yokulunga ilethe ukuthula , isiqiniseko kanye lethemba kube ninin, ikuvikele kuKristu .Kawusekho endaweni kokuncindezelwa yizehlakalo ,ngama dimoni kanye lokunye okunengi ; kawusekho ngaphansi kokuncindezelwa yisitha .Yikuphila lokhu ! Ukuphila usazi ukulunga kukaNkulunkulu yikuphila ngenkazimulo,ngokubusa kanye lamandla kaNkulunkulu . Hallelujah!

Umkhuleko

Baba othandekayo ,ngiyakubongangomsebenzi wokulungakwakho emoyeni wami. Ngiqinisiwe ekulungeni ngakho ke , ngikhatshana lokuncindezelwa kanye lokwesaba.Akula okungehlulayo ngoba ngiphila ngamandla kanye lokubusa koMoya ,ngegama likaJesu.Ameni.

Qhubeka ngembalo

Hebrews 11:1 Amp

2 Khorinte 3:5

1 Khorinte 15:58

(You can also read this article at http://7.am )