English Manyika Ndau Shona 



Rhapsody of Realities (Ndebele)

UPasta Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Tuesday, 13 March 2018

Bana Lenqgondo Yokubusisa

Tshono kuAroni lamadodana akhe uthi:Lizakubusisa kanje abantu bakoIsrayeli,Lithi kubo;INkosi ilibusise ,ililondoloze :(Amanani 6:23-24)

NjengamaKristu sibizelwe empilweni yezibusiso;kufuze sihambe ezibusisweni,sikhulume njalo kufezeke izibusiso nsukuzonke yonkindawo.Cabanga ungena endlini ,ewofisini,endlini yokufundela kumbe lapho elenzela khona imihlangano,ukhulume izibusiso!Ibhayibhili lisitshela ukuthi sikhulume izibusiso ,ngoba yilo ubizo lwethu (1 Petro 3:9)

Yikho okwatshiwo yiNkosi kuAroni lamadodana akhe,abapristi.Wabalaya ukuthi bakhulume izibusiso kubantwana bakwaIsrayeli,loba abantwana bakaIsrayeli babengabantu bakhe.AmaJuda namhlanje ngabantu abaphumeleleyo emhlabeni wonke ngenxa yokwazi ukuthi balezibusiso zikaNkulunkulu.Sebafundisa abantwana babo,lezizukulwane zabo ukukhuluma izibusiso njalo lokuhlala kusemngqondweni yabo ukuthi babusisiwe.

Izibusiso zamaJuda kazilamandla kangakho nxa zifaniswa lezibusiso ezisebandleni-abayizidalwa ezintsha .Ngenxa yokuthi balutshwana abafundisiweyo kabanzi ngokubusisa lokukwamukela izibusiso,njalo kasikaboni okubambekayo kulokhu.Umzekeliso ,nxa sisithi "uNkulunkulu akubusise ".Kwabanye abantu yikutsho okujwayelekileyo kwenkolo okungatsho lutho.Kodwa kulabo abambulelwe nguMoya,yikutsho kwasemazulwini okulamandla.

Kungani uNkulunkulu walaya uAroni lamadodana akhe ukuthi babusise abantwana bakaIsrayeli abakade bevele bebusisiwe?Kungenxa yokuthi ukubabaza izibusiso kuvuselela amandla ezibusiso abesesebenza.Watshela abapristi okokutsho nxa bekhuluma izibusiso ebanwtini,kutholakala kuManani 6:24-27; funda njalo ucabangisise ngayo leyi mibhalo.Lanamhlanje ,lokhwe bekhuluma lezozibusiso.Usukuzwisisa ukuthi kungani konke abakwenzayo kuphumelela.

Empilweni yakho, cabangisisa ngokubusisa.Nxa usenkonzweni, inceku kaNkulunkulu ingelula isandla sayo kumbe ikhulume izibusiso,zamukele emoyeni wakho.Izibusiso siyageleza zisuka ezandleni zabo njalo zisuka emazwini.Amazwi ezibusiso akhulunywa empileni yakho alamandla,njalo ayaqondisa impilo yakho aphinde akhokhele indlela uNkulunkulu afuna uhambe ngayo.

Umkhuleko

Ngiyindlalifa kaAbrahama njalo izibusiso zakhe zikhona kimi.Nginje ngesihlahla esisekhunjini lwomfula esithelezelwe kuhle njalo esihlala siphumulelela,sithela izithelo zokulunga.Eqinisweni konke kuhamba endleni ezinhle kimi njalo ngiphila ekuphumeleleni lekunqobeni nsukuzonke .Halelluah!

Qhubeka ngombhalo:

Ephesians 1:3

Philemon 1:6

Deutoronomy 28:3-13

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rorshona )