Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Ndebele)

UPasta Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Thursday, 15 March 2018

Amanzi Aphuma Endlini Engcwele

Ekhunjini zonke zombili zomfula kuzakhula zonke inhlobo zezihlahla ezidliwayo.Amahlamvu azo kawayikubuna ,lezithelo zazo kaziyikuphutha,zizathela izithelo ezintsha inyanga zonke,ngoba amanzi azo avela endlini engcwele.Izithelo zazo zizakuba ngezokudliwayo,lamahlamvu azo abe ngawokwelapha (Hezekeli 47:12)

Unanzelele yini okunye okumangalisayo okusembhalweni wethu esivule ngawo?Ikhuluma ngamanzi avela endlini engcwele,ithi ngenxa yokuthi lawamanzi agelelzela ezihlahleni avela endlini engcwele ithi, amahlamvu azo kawayikubuna ,lezithelo zazo kaziyikuphutha .Izihlahla zizathela izithelo ezintsha inyanga zonke,izithelo zazo zizaba yikudla,amahlamvu abe ngawokulapha.Kungani?Amanzi ageleza kizo avela endlini engcwele!

Lokhu kuyamangalisa,ngenxa yokuthi kumayelana ngathi:silithempeli likaMoya oNgcwele ,siyindlu engcwele likaNkulunkulu: "Kalazi yini ukuthi lina lilithempeli likaNkulunkulu,lokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini na?".NgoMoya oNgcwele ,uyindlu engcwele ephilela uNkulunkulu.KuJohane 7:37-38,iNkosi Jesu yathi, "...Uba ekhona owomileyo,keze kimi,anathe.Okholwa kimi,njengokutsho kombhalo ,kuzagobhoza esiswini sakhe imifula yamanzi aphilayo"

Wathi kuzagobhoza esiswini sakhe imifula yamanzi aphilayo.Ingagobhoza njani imifula esiswini sakho na?Kungenxa yokuthi unathile kuMoya oNgcwele!Ngelanga usamukela uMoya oNgcwele,wanatha Kuye;wanatha uMoya weMpilo.Khumbula ,unikeza impilo,ngakho namhla nxa ungakhuluma kuphuma impilo kuwe.Imfula yamanzi okuphila iphuma kuwe ngamazwi-amazwi okuphila.UJesu wathi, "...amazwi engiwakhulume kini angumoya ,ayikuphila" (Johane 6:63)

Amazwi esiwakhulumayo,nxa siloMoya oNgcwele,angumoya lempilo.Aphuma endlini engcwele-lapho umoya womuntu wenze ulutho-lapho okuhlala khona uNkulunkulu,konke okuthintwa ngamanzi lawa,kuyaphila!Konke okufileyo okusendleleni kuthola impilo.Ungamangali nxa sibizwa ngokuthi singabanika impilo,ngoba sizelwe ngumoya onika impilo.

Umkhuleko

Baba othandekayo,ungenzile ngaba yindlu engcwele ephilayo,ngeLizwi lakho elisenhliziyweni lemlonyeni wami.NgeLizwi lokukholwa ,engalamukelayo,nginika impilo kukho konke okungigombolozeleyo.Ngiyabonga ngempilo ephakmeyo yobungcwele engilayo kuKristu Jesu.Amen.

Qhubeka ngombhalo:

John 7:37-39

2 Corinthians 6:16

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rorshona )