English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

UPasta Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Sunday, 18 March 2018

Ulomsebenzi Okumele Uwenze

Ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe ,mina Daniyeli ngabona ezincwadini ukuthi ubunengi beminyaka yokuchitheka kweJerusalema,elakhuluma ngayo ilizwi leNkosi kuJeremiya umprofethi,uzakuba yiminyaka engamatshumi ayisikhomisa.(Daniyeli 9:2)

Ibhayibhili lisitshela ukuthi uDaniyeli wazwisisa imibhalo kaJeremiya umprofethi,isikhathi sokukhululwa kukaIsrayeli.Wazwisisa ukuthi isikhathi sokwenzela okuhle uIsrayeli sasesifikile,kodwa wabakwazi ukuthi kulomsebenzi okwakumele awenze ngalesisenzakalo ekugcwaliseni izifiso zikaNkulunkulu lokuthi zibonakale.Yikho waqala ukukhuleka.Wathi, "...ngasengikhuleka eNkosini uNkulunkulu ,ngayincenga,ngizila ukudla,ngiqgoke izambatho zokulila,ngihlezi esilotheni.Ngakhuleka eNkosini uNkulunkulu wami,ngavuma izono zami,..."(Daniyeli 9:3-4)

Lokhu kusitshengisa ukuthi ayisikho konke okuhlelwe nguNkulunkulu okugcwalisiswayo ngaphandle kokuthi lawe wenze owakho umsebenzi.Kulabantu abathi, "Nxa uNkulunkulu ekuhlelile kuzagcwalisiswa.Nxa kuyintando kaNkulunkulu,kuzadlula".Abantu abanje kabala ndaba leLizwi likaNkulunkulu langendlela ayenza ngayo izinto.Sonke sikhathi,Kulendlela kaNkulunkulu ,lendlela yomuntu.Ibhayibhili lithi Yena unikile umhlaba ebantwaneni babantu ukuthi babuse (Amahubo 115:6);ngakho indlela izinto ezenzakala ngayo emhlabeni kungumlandu wakho.

UNkulunkulu akwenzayo kuphela yikukuvezela inhlelo zakhe ,lokukuvezela intando yakhe.Nxa ufunda iLizwi lakhe ,ufunda ngentando yakhe,ubusuthola imithetho yakhe lokuthi umbuso wezulu usebenza njani.Ubususenza intando yakhe igcwaliseke ngokusebenzisa leyo mithetho,lokuhamba eLizwini lakhe.Kumele wazi iLizwi likaNkulunkulu uzenzela wena,ulenze likusebenzele.Kumele ube ngumenzi weLizwi ngoba yikho lapho okulezithembiso zakho (Jakobe 1:25)

Joshuwa 1:8 loMahubo 1:3 iqubeka icaza impilo empompoza ngempumelelo ,equbekelayo njalo elezithelo kulowo ozidelileyo eLizwini likaNkulunkulu;lowo onakana ngeLizwi emini lebusuku;konke akwenzayo kuyaphumelela .UDumo kuNkulunkulu!

Umkhuleko

Baba othandekayo,ngiyabonga ngobukhona boMoya wakho kimi,ongiphe ulwazi lwasezulwini lombono wekusebenza kweLizwi lakho,ongiphileyo ukwenelisa ukugcwalisa intando yakho enhle!Ngihamba ekulingweni kwakho,ngikujabulisa kukho konke,egameni likaJesu'Amen.

Qhubeka ngombhalo

Hebrews 13:5-6

1 Timothy 6:12

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rorshona )