Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Izulu akuso sethembiso

Thursday, 26 March 2020

Ngoba ikithi isemazulwini,lalapho esilindele ukuthi uMsindisi avele khona,iNkosi uJesu Kristu (AbaseFiliphi 3:20)

Uma sisithi sonke isethembiso elizwini likaNkulunkulu sesagcwalisiswa kithi thina abazelwe kutsha,kulabanye abangabuza ukuthi" kodwa ezulwini ke ? Asilethenjiswanga yini ?"Izulu akusosethembiso ngoba sizelwe khona :"Kodwa lize entabeni iSiyoni,lemzini kaNkulunkulu ophilayo,eJerusalema yasezulwini,lakuzigidi zengilosi ezingelakubalwa,lemhlanganweni omkhulu lebandleni lamazibulo abhalwe emazulwini..."(AmaHebheru 12:22-24).

Funda Njalo ivesi yethu yokuqala,ithi ,"singabahlali basemazulwini," hatshi ukuthi "sizakuba ngabahlali basemazulwini ".Ungumhlali wasezulwini manje.Khumbula amazwi kaJesu ,wathi kumaJuda,"ngivela ezulwini ",esitsho lapho adabuka khona .Kuthi lapho ekhuluma ngathi ,Wathi,"Alisobalapha emhlabeni ,"noma nje siphila kulumhlaba.Ngani ngoba umKristu uphila ezindaweni ezimbili ngesikhathi esifanayo.

Yikhangele ngalindlela,mhlawumbe wazalelwa eAmerica kodwa uhlala e United Kingdom .Iqiniso lokuthi uhlala e United Kingdom alicitshi ukuthi wazalelwa e America ,njalo akwenzi ukuzalelwa kwakho eAmerica kube yisithembiso.Ngakho-ke ukubakhona kwakho emhlabeni akukuvaleli ukuba uthokozele izibusiso zonke ,amalungelo njalo lamathuba akho okubangumhlali wasezulwini.

Ibhayibhili lithi,izulu likhaya lethu ,ngelethu kathesi .Sazalelwa khona ,njalo siphila khona kathes .Izihlabelelo 87:4,5,ikhuluma ngakho.Ithi,"Ngizaqamba iRahabi leBhabhiloni kwabangaziyo,khangela,iFilisti leTire kanye leEthiyophiya,lo wazalelwa khona.LangeZiyoni kuzakuthiwa: Lo lalowayana bazalelwa kuyo.LoPhezukonke uqobo uzayiqinisa."Nxa ufunda indaba yonke ,uzabona ukuthi utsho laba abazelwe katsha ,abazalelwa eZiyoni,ekuyi Jerusalema yasezulwini ekuma Hebheru 12:2.

Ekuzalweni kutsha,salethwa embusweni kaNkulunkulu weNdodana yothando lwakhe (AbaseKolose 1:13).Lokhu asikho sithembiso,kodwa sokwayenzeka.Lo ngumbuso wezulu njalo usebenza ezulwini.Halleluya!

Umkhuleko

NjengeNkosi uJesu, angiveli lapha emhlabeni ;ngizelwe ezulwini njalo ngiphila impilo yasezulwini kathesi emhlabeni!Ngiyazazi izibusiso zami ezezulwini,amalungelo lamathuba njalo ngiyawajabulela kakhulu .Halleluya

Qhubeka Ngembhalo

1 Corinthians 15 :48-49

John 17 :15-16

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Ndebele)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download it on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!