Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome, PhD

Ulwesibili, 12 Ntulikazi, 2016

Akula sidingo sokuthi umcele

Ngakho ngithi kini:Konke loba yini elikucelayo likhuleka ,kholwani ukuthi liyakwamukela ,njalo lizakuba lakho (Makho 11:24).

E'skhathini esinengi abantu bacabanga ukuthi injongo yomkhuleko yikuthi ucele izinto kuNkulunkulu.Umkhuleko awuso wokucela izinto kuNkulunkulu. Prayer isn't about asking God for things. Yikuthi nje ,ibala , "Umkhuleko" likhulu ,abanye bakhangela ibanga elilodwa lomkhuleko ,ibanga lokucela izinto.Injongo enkulu yomkhuleko ayiso yokucela izinto. Ngenxa yokungazwisisi injongo yomkhuleko ,amaKristu amanengi angabala umibhalo ophezulu ,bahle bacabange ukucela izinto kuNkulunkulu.Kodwa ke, umibhalo udingeka ukuthi uzwisiswe .UJesu katshongo ukuthi Jesus , "Loba yini okucelayo nxa ukhuleka..."; Wathi, "Loba yini okufunayo ,nxa ukhuleka...." Akatshongo ukuthi kumele ucele!

Lokhu kutsho ukuthi nxa ukhuleka ,loba umdumisa ,ulesifiso ,kholwa ukuthi isifiso sakho sifezekile.Akula sidingo sokuthi umcele!Ibhayibhili lithi , "... ngoba uyihlo uyakwazi elikuswelyo ,lingakaceli kuye" (Mathewu 6:8). Uyakwazi lokhu okufunayo ,uyayazi inhliziyo yakho.Ngakho ke ,isikhathi sakho sokuthandaza ayiso sikhathi sokuletha izikhalazo ,kodwa keuyenelisa ukwamukela loba yini ngezikhathi sokukhuleka.Umkhuleko yisikhathi sokubambana ;ukhuluma lobaba wakho osezulwini.Nxa ukhuluma laye ,ngobauyakwazi lokhu okusengqondweni zakho ,wena uyathi ," ngiyabonga nkosi ,ngoba usukufezile!"Ungekela ukukukhuluma ;kodwa ubaba wakho uyayibona inhliziyo yakho ,uyakunika lokhu okufunayo.

Zama ukukwenzalokhu ,kusukela lamuhla,nxa ubungakhuleki ngaleyi ndlela.Nxa ukhuluma ngendimi udumisa inkosi ,yamukela loba yini okufunayo.Ungakhulumi,kodwa kumele ubekwazi mhophe lohu okufunayo,ufakaze ukuthi usukutholile.Leyi yindlela yombuso kaNkulunkulu;phila ngaleyi indlela muzamangaliswa yimpumela yakhona.Udumo kuNkulunkulu!

Umkhuleko

Baba othandekayo,lihle ibizo lakho emhlabeni ! Uthando lwakho lufika emazulwini ;ukuthembekakwakho kuphakade.Unika umuntu wonke ukudla okuvela endliniyakho egcweleyo ,ubekela benatha elwadleni lwakho lokuthokoza.Ngiyakholisa nxa ngimanyana lawe esikhathini sokukhulekalamuhla ,ngamukela zonke izifiso zenhliziyo yami ,ngegama likaJesu.Ameni,

Qhubeka ngembalo

Kwabase-Roma 8:27

Izaga 15:11 CEV

Kwabase-Roma8:32

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )