Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome, PhD

Olwesine, 14 Ntulikazi, 2016

Tshiseka eNkosini

Mina bonke engibathandayo,ngiyabasola ngibatshaye .Ngakho tshiseka ,uphenduke (Isambulo3:19).

KulabaKristu abapholileyo emoyeni; babuthukuthukui,kabatshisi njalo kabaqandi.Bazibona bengamaKristu "ajwayekileyo".Bathi abanye abanje ngathi " benza okukaMoya kakhulu" kodwa bona ngokwabo akula lutho loMoya abalwenzayo ,bakhohliwe ngezinto zikaMoya. Umbuno weNkosi mayelana ngokwenza kwabo uveziwe ku Isambulo 3:15-16. Wathi, "Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi njalo kawuqandi futhi kawutshisi ,Kungathi ngabe uayaqanda kumbe utshise!Ngokunjalo ngoba ubuthukuthuku njalo ungaqandi futhi ungatshisi,ngizakukhafula emlonyeni wami.." Lokhu kuqakathekile ,kuvela emlonyeni wenkosi.

UmKristu obuthukuthuku ucina esiya egehenaSonke kumele sime eVangelini njalo sense umehluko ehambweni lwethu lobuKristu,Tshiseka ,ubhebhe enkosini .AmaKristu abuthukuthuku ayandise ukungatshengi ukuthi bayadumisa inkosi ngesikhatho sokuyidumisa ,bayabe bekhona nje Abanye bengabe begida ,betshisa ukuthokoza ,bedumisa kodwa bonke bayabe bezibuza ukuthi , " kanti bagidelani? Kuyini okubenza bathabe kangaka? " Loba yini okwenzisa loba okukhulunywa ngumfundisi ,loba abanye bengahleka bona abahleki.

Nxa umfundisi engathi , " kasidumiseni iNkosi siphakamise izandla zethu ," izandla zabo aziphakami ; abala kuphitsheka ukuthi badumise uNkulunkulu. Nxa unjalo ,iNkosi ithi ," Tshiseka enkosini njalo uphenduke" Ukutshiseka kutsho ukuthi uyabhebha.Kutsho ukuthi uyekela umlilo wakho ubhebha okokuthi awucitsheki.Inkosi UJesu ithi, " Ngokunjalo kakukhanyeukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze babone limisebenzi yenu emihle,badumise uYihlo osemazulwini" (Mathewu 5:16). Izinto zikaMoya kazikuthokozise.Ngena endleleni kaMoya Yaziwa njengesibane esibhebhayo njalo esikhanyisayo.Umoya kawugcwale ngaphakathi kwakho(Kwabase Efesi 5:18).

Umkhuleko

Baba othandekayo ukutshiseka kwezinto zoMoya kanye lokukhula kombuso wezulu sokungaphakathi kami kakhulu.Ngiyisibane esibhebhayo njalo esikhanyisayo;ngiyatshiseka emoyeni ,ngsebenzela inkosi .ngingqoke ukulunga njalo inyawo zami zilingele ivangeli lokuthula.Ngitgcwele ukuphitsheka kokuthi ngenze izinto ezimangalisayo ngevangeli.Ngegama likaJesu .Ameni.

Qhubeka ngembalo

1 Khorinte 15:58

Kwabase-Roma 12:11

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )