English Manyika Ndau Shona 
Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome, PhD

Isonto, 17 Ntulikazi, 2016

Ukuphumelela okungapheliyo

Ngokunjalo uDavida indodana kaJese wayebusephezu kukaIsrayeli wonke...njalo wafa eseleminyaka eminengi ,egcweleamalaga ,inotho njalo uSolomoni wabusa endaweni yakhe. (1 Imilando 29:26, 28).

Kulabantu ,kwesinye isikhathi empilweni zabo babesenza kuhle ,zonkeizinto zikhanya ziqondile. Kodwa ngemva kwesikhathi balahlekelwa yihko konke ababelakho ,kungayikho ukuthi kulomuntu obatshontsheleyo kodwa izinto zabo zasuka zaba zincane ,isigaba sabo sakhulu ukwedlula bona.Imali ababelayo ,yasuka yabancane. Imota zabo zaguga ,zaphuma ebangeni eliphezulu. Impilo yabo yaqala ukwehla ,konke kwatshintsha.

Kuyini okwenzakalayo? Babecabanga ukuthi impilo zabo zizaba zinhle kokuphela kodwa izinto zatshintsha zaba zimbi njalo kwabanzima ukuthi bakukholwe lokhu.Abanye babo bacina bevuma ukuthi impilo injalo ; "igcwele ukuyaphezulu kanye lokuyaphansi," batsho njalo Kodwa kabaqondanga!UJesu wathi , "Kalingikhethanga lina ,kodwa mina ngilikhethile ,njalo ngilimisile ukuze line lihambelithele isithelo lesithelo senu sihlale" (Johane 15:16). Lokhu kutsho ukuphumelela okungapheliyo,ukuphumelela kwakho akumelanga kube ngokwesikhathi esifitshane.

Cabanga uDavida:ibhayibhili lithi wafa ekholise impilo ende ,enothile njalo ehlonipheka.Kwakunjalo futhi lakuAbrahama.It was the same thing with Abraham.Kulamadoda labomama abasebhayibhilini ababenithile,bebusa njalo bephumelele ,besebenzela inkosi ekulungeni amalanga abo aze aphela ;baba lempilo enhle kokuphela.Kumele uphile ubunengini nsuku zonke.Yilo icebo likaNkulunkulu. Ungaphili emalangeni adlulileyo ;ungabi ngomunye walabo abathi ," nganginothile ,kodwa izinto zaphambaniseka." Woba phezulu kwezinto zonke !Wobaphambili kwalabo abalingana lawe.ngokulandela indlela kaMoya eveziweyo elizwini likaNkulunkulu.Nxaungaphumelela,ungesabi Ukucabanga ukuthi ukuphumelela kwakho kuzahlala isikhathi eside yini,ngoba ibhayibhili lithi, "...kodwa indlela yabalungileyo injengokukhanya okukhanyayo kuqhubeka kukhanya kuze kube semini enkulu" (Izaga4:18). Yikho ukuphumelela okungapheliyo.Lokhu akube yiyo indlela ocabanga ngayo kokuphela.

Ukufakaza

INkosi yiyo enginika ukuphumelela! Ngihleli ekulungeni ,ngihlanyelwe endlini yeNkosi;ngakho ke ngiyakhula njengesihlahla,ngomusa kanye lenkazimulo!Ngiletha izithelo s'khathi sonke ngoba nginje ngesihlahla esihlanyelwe phakathi kwamanzi .Udumo kuNkulunkulu!

Qhubeka ngembalo

Genesisi 24:1

2 Petro 1:10

Dutheronomi 8:18

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )