Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Umvulo, 1 August, 2016

Uyikukhanya Kanye Lo Kristu

Labo abamiselayo, wababiza, laba ababizayo wabenza balunga, labo abenza balunga wabanika inkazimulo. Roma 8:30

UJesu ulamandla.Njengalokho ugwalo lwama Heberu lusitshela ngalabo ababelethuba lokukhululwa kodwa bayala ukukhululwa ukuze babe lenkazimulo enkulu.(Ama Heberu 11:35)UJesu wavuma imfa esiphambanweni.Wendlala inkazimulo yakhe,wasihluphekela.IBhayibhili lithi wadela konke ngenxa yethu(Filiphi 2:7)Lamhlanje eZulwini,uyembeswe inkazimulu yonke lokuphakama.UnguKristu olenkazimulo.

Khathesi u 1 Johane 4:17,uthi, "..Njengalokho enjalo(UJesu wenkazimulo)sinjalo lathi kulo umhlaba."Kayitshongo ukuthi"..njengalokho wayenjalo,sinjalo"Sinjengaye khathesi.!

Ungu Adamu wesibili lokucina, ngoba ukhokhela isidalwa esitsha esiyiso sona thina.Halelujah!Ngakho kawuveli ku Adamu wakuqala,kawulabuhlobo laye.Uma ukuKristu,kakula mbalo okubambanisa lo Adamu wokuqala ngoba iBhayibhil lithi," Ngakhoke uba umuntu eseku Kristu, useyisidalwa esitsha:okudala sokwedlule,khangela sokuvele okutsha.(2 Korinte 5:17)

Siyinxenye yenkazimulo yakhe.UJesu wasipha inkazimulo efanayo laleyo esayiphiwa ngu Baba." Ngibaphile inkazimulo owanginika yona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye." (UJohane 17:22)Lamhlanje uyikubenyezela kwenkazimulo yakhe,njengalokhu uJesu eyikho.IBhayibhili lithi,"Ngoba wamukela udumo lenkazimulo kaNkulunkulu uBaba lapha ilizwi lafika kuye livela enkazimulweni yobukhosi lisithi,Le yindodana yami engiytithandayo,ngiyathokoza kakhulu ngayo,"(2 Petro 1:17)

Woba kwazi izipho eziqakathekileyo ezifunyezelwe kuwe ngu Nkulunkulu.Kakuphanga impilo kuphela,ukuthula lokulunga,kodwa usekunike inkazimulo yakhe enhle!

UKUFAKAZA

Njengalokho uKristu wavuswa ekufeni ngenkazimulo ka Baba, lami ngokunjalo ngiphila impilo entsha phezu kokugula, umkhuhlane,isifo,ubuyanga losathani.Ngihlezi ndawonye lo Kristu ezulwini, lapho engibusa khona Laye.Haleluya.

QHUBEKA NGEMBALO:

Kolose 1:26-27

1 Petro 1:11

2 Korinte 3:18

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )