Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesihlanu, 5 August, 2016

Uyimpumela Yamazwi Owakhulumayo

ILizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo liyasebenza,libukhali kulenkemba esika inxa zombili,ingena ize iyehlukanise umphefumulo lomoya,amalunga lomkantsho,lahlulela imicabango lomumo wenhliziyo. Heberu 4:12

Isipho esiqakathekileyo esaphiwa umuntu yisipho sokukhu luma.UNkulunkulu wasipha isipho lesi esiqakathekileyo ukuze sibe njengaye.Amazwi kayisinkulumo,amazwi ngumoya.UJesu wathi"Umoya unika ukuphila, inyama kayisilutho.Amazwi engiwakhulu ma kini anguMoya njalo ayikuphila."(Johane 6:63)

Impilo yakho iyisimo samazwi akho.Uyilokho okuchasiswa ngamazwi,yimicabango lembono yakho.Lokho okubonayo ungazikhangela nsukuzonke endlini,ehofisini,esitaradeni yikuphumisela kwamazwi akho,imicabango lemibono. Ungamazwi akho,yikho oyikho khona.A kula muntu oyehlukene lamazwi akhe.Uba amazwi omuntu engaphakisayo,isimo sakhe siyagogeka.Uyilokho okutshiwo ngamazwi akho.

In Mathew 12:37,iNkosi uJesu yathi,"Ngokuba lizakhululwa ngamazwi enu njalo lizakulahlwa ngokumayelana lamazwi enu."Lokhu kuthso ukuthi uba umunt u ekhululwe,kunge nxa yamazwi ak he,uba elahlwa kungenxa yamazwi akhe.Kuqakathekile njalo ukuba njengomntwana kaNkulunkulu,ukhulume kuhle.Faka ilizwi likaNkulunkulu emlonyeni wakho uphile impilo enhle,ewongokileyo leyokunqoba.

Kawusiwo mzimba lowo owubonayo.Lokho okubonayo ungakhangela esibukweni kayisikho oyikho khona.UnguMoya,umzimba wakho uyindlu yakho lapho ohlala khona.Emoyeni,uNkulunkulu engakukhangela,ubona amazwi akho hatshi amathambo lomzimba.Ungakhuluma,amazwi akho aya emoyeni kawafi.Ngelinye ilanga uzawabona amazwi akho- uz amangala ukuba afana lawe.

UMKHULEKO

Ulimi lwami lungumthombo wokuphila,lomoya wami ugobhoza ilizwi lika Nkulunkulu.Enhliziyweni yami lasemlonyeni wami kugeleza amanzi okuphila,kuletha izibusiso emhlabeni wami,nge Gama luika Jesu. Ameni.

QHUBEKA NGEMBALO:

Isaya 55:10-11

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )