Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesibili, 9 August, 2016

Umbuso Silawo Phambilini

UJesu waphendula wathi,ngiqiqnisile,ngiqinisile ,ngithi kini umuntu kayi kubona umbuso aze azalwe kutsha. Johane 3:3

Nanzelela ukuthi imbalo yethu eyokuvula kayitshongo ukuthi,"ngaphandle umuntu azalwe kutsha kayi kungena embusweni kaNkulunkulu."Kodwa ithi, "kasoze abone.."Ngamanye amazwi uthi umbuso wezulu ukhona khathesi..Kawuwuboni ngaphandle uze uzalwe kutsha ube lempilo yombuso lowo njalo.Umbuso kaNkulunkulu ulathi,yikuba khonakuka Nkulunkulku okugcwalisa umhlaba leZulu.Ukiyo yonke indawo kodwa ukugcwala kwawo kawukho kiyo yonke indawo.

UNkulunkulu wathuma uJesu ukuba akhe umbuso weZulu. Umbuso wezulu yilowo umbuso kaNkulunkulu okhokhelwa ngu Jesu Kristu oyakhwe emhlabeni nge vangeli.Uba yinxenye yalowo umbuso ungamukele uJesu njengeNkosi yempilo yakho,ngokuzalwa kutsha.Ungazalwa kutsha uqala ukubona umehluko.Ubona lokho abanye abangakuboniyo.Uzwa lokho abanye abangakuzwayo.Ubekwazi lokho abanye abangakwaziyo kodwa lisemhlabeni munye.

Khumbula ukuthi UNkulunkulu aze akhulume loJesu esiphambanweni,abantu bathi kwaduma," abanye bathi ingilosi ikhulume laye" kabazwisisanga kodwa sanikwa isichasiso samazwi lawo.

Ngempela, ngaphandle umuntu azalwe kutsha kayi kuwubona umbuso ka Nkulunkulu.Kezwa njalo kawuboni.Kodwa ungazalwa kutsha,uba lolwazi olugcweleyo lwemfihlakalo leyo.Ungabala iBhayibhili, uyazwisisa ngoba umoya kaNkulunkulu ophakathi kwakho uyakwambulela ilizwi.Uyenza imfihlakalo zombuso zibe sobala kuwe,ngoba uba kulotshiwe,"..ukuphiwe uku zwisisa imfihlakalo yo mbuso.."(Mathewu 13:11)

UMKHULEKO

Baba othandekayo,ngiyakubonga ngokungiletha embusweni we ndodana yakho ngesihawu sakho ngokuhlanjululwa ko Moya Ongcwele.Ngiyajabula ngombuso wakho,osenhliziyweni yami loMoya Ongcwele ophakathi kwami ongambulela imfihlakalo zombuso ngibe lamandla okubona iqiniso lomoya,ngeGama lika Jesu. Ameni.

QHUBEKA NGEMBALO:

Ezekiyeli 11:19-20

2 Korinte 5:17

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )