English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesithathu, 10 August, 2016

Singabantwana Besi Vumelwano

Lina lizindlalifa zabo aba phrofethi njalo kanye kesivumelwano uNkulunkulu asenza labokhokho benu, wathi ku Abrahama ,bonke abantu bomh laba bazakubusiswa ngesizukulwane sakho. IMisebenzi 3:25

Omunye wabantu ohleli eqakathekile kusukela ekuqaleni ngu Abrahama.Yi ni eyamenza waqakatheka ngohlelo luka Nkulunkulu na? Yisivumelwano uNkulunkulu owasenza laye.U Abrahama waba ngumngane kaNkulunkulu wesivumlwano.Ngiyazi ukuba kulamKristu athi alesivumelwano loNkulunkulu,hatshi kawulasivumelwano loNkulunkulu.UAbrahana waye lesivumelwano loNkulunkulu,kodwa kawukho kuleso sivumelwano.Ungubani wena?

Siyinzalo ka Abrahama. "Sonke singab antwana bakaNkulunkulu ngokholo kuKristu uJesu.Njengalokho inengi lenu selibhabhathizelwe kuKristu seligqoke uKristu.Akula mujuda kumbe umGiriki kakula ndoda kumbe umfazi ngoba sonke simunye kuKristu.Ngakho uba uku Kristu,uyinzalo ka Abrahama lendlal ifa yesithembiso njalo." (Galathiya 3:26-29)

Njengenzalo ka Abrahama,singabantwana besivumelwano leso uNku lunkulu owaba laso laye.Kuyamangalisa lokho.Ithi ngichasise ngisiya phambili.Cabanga ukuthi indoda lomfazi abathetheneyo ngesivumelwano.Abantwana babo bazakuba yinxenye yesivumelwano sabo na? Ngempela hatshi, abantwana babo bazakuba yinzalo yesivumelwano.

Ingwalo sezilotshiwe ngesivumelwano sethu loNkulunkulu,kodwa iqiniso yikuthi kasikho kusivumelwano loNkulunkulu.Ingozi ekule imfundiso yikuthi ngesikhathi ukhuleka uzama ukuthola impendulo ngokuthi ukusi vumelwano loNkulunkuklu uzama ukuthola lokho ovele ulakho.Njalo kawusoze ukuthole ngaleyo indlela.Kulezinto abantu abakhuleka ngazo bezama ukuzithola kungenzakali,kumele ube kwazi ukuthi ungubani lendawo yakho kuKristu.Singabantwana besivumelwano!

UKUFAKAZA

Ngiyinzalo kaAbrahama,lendlalifa yesithembiso!Njengalo khu uAbrahama wayenothile,ngenkomo,isiliva legolide ngokunjalo lami e ngiyenziwe nganotha kikho konke!Ngixhumelel e enothweni yezulwini ngis ebunengini sonke isikhathi.Kadunyiswe uNkulunkulu.

QHUBEKA NGEMBALO:

2 Petro 1:4

2 Petro 1:11

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )