Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Umgqibelo, 13 August, 2016

Gcina ilizwi ngaphakathi kwakho.

"Selizelwe ngokutsha okungeyisikho okuvela enhlanyelweni engabola kodwa engaboliyo ,ngelizwi likaNkulunkulu eliphilayo lelimiyo ephakade" (1 Petro 1:23)

Ilizwi likaNkulunkulu likupha konke ,njalo icebo likaNkulunkulu yikuthi ugcinwe lilizwi.Wazalwa ,ngentanga engatshabalaliyo ,ilizwi likaNkulunkulu eliphilayo njalo lihlala kokuphela.Uyabona kungani unganqobeki? Akula lutho olungakubeka phansi ngoba uyinzalo yelizwi.Kodwa ke ,kumele uhlala udlisa umoya wakho ilizwi .

"Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokwenotho enhlakaniphweni yonke bm,bn ; lifundisanebo  lilayanebp , ngezihlabelelobq , lamahubo odumo, lengoma zomoya, lihlabelela lilomusabr  enhliziyweni zenu eNkosini. Ibhayibhili lithi , " Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokwenotho enhlakaniphweni yonke ;lifundisane lilayane,ngezihlabelelo ,lamahubo odumo ,lengoma zomoya ,lihlabelela lilomusa enhliziyweni zenu eNkosini" ( Kholise 3:16). Uba lilizwi likaNkulunkulu olamukela ngoMoya wakho .Ilizwi likaNkulunkulunxa lisiba linengi ngaphakathi kwakho ,likupha ingqondo yokunqoba kanye lokubusa .Nxa ungahlangana lenhlupho ,kawunyikinyeki ngoba ilizwi likaNkulunkulu lingaphakathi kwakho ngokuqinisekileyo.

Akula ndaba ukuthi kwenzakalani eduze lawe ,yala ukwethuka.Umkhulu o[phakathi kwakho ,kulalo osemhlabeni.KwabaseRoma 8:28 uthi , "Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu ,ababiziweyo ngokwecebo lakhe."Ngeke wazi lokhu uphinde ube ligwala elehluliweyo emhlabeni.Umbuzo yikuthi : Uyayithanda yini iNkosi ?nxa impendulo ingu "yebo" ,awula lutho lokwesaba.Loba yini okwenzakalayo ,kuzaletha okuhle kuwe.

Ibhayibhili lithi ,"...kubaleni njengentokozo yonke ,nxa liwela ezilingweni ezizinhlobonhlobo"( Jakobe 1:2). Qhubeka ubobotheka njalo uhleka ; usedlule ibanga lokunqoba .Gcina ilizwingaphakathi kwakho. Londle njalo " natha" ilizwi ;lifake ngaphakathi kwakho ngobunengi balo .Impilo yakho izabayisifula esingapheli ukunqoba kanye lezimanga.Hallelujah!

UMKHULEKO

Baba othandekayo ,ngiyakubonga ngelizwi lomusa wakho elikhulisa impilo yami ekulungeni ,ekunqobeni ,enkazimulweni kanye lekuphumeleleni.Ngimunye lelizwi ;liyakhula kakhulu ngaphakathi kwami njalolinqoba umkhuhlane,ukufa ,ukwehluleka kanye lesimo sonke esibi.Ilizwi liyangiphakamisa njalo lingenza ukuthi ngisebenze ngokupheleleyo ,kikho konke engikwenzayo.Ngegama likaJesu .Ameni.

Qhubeka Ngembalo:

Imisebenzi 20:32

2 Timothi 2:15

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )