Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Isonto, 14 August, 2016

Ukufuna ulamadlabuzane njalo ulamandla.

"Sithandwa ,kuzo zonke izinto jikelele ngifisa ukuthi uphumelele njalo uphile ,njengalokhu umphefumulo wakho uphumelela" (3 Johane 1:2).

Ezinye indlela zokuba lempila kahle enhle ,yikuthi uthole ukuphumula okwaneleyo njaloukulala okuhle kuqakathekile.Kuyakhuthazwa ukuthi umuntu alale okwamahola athile nsuku zonke.Loba nje abanye abantu besithi , "kulamalanga lapho engilala khona ,sokuzakuba lamalanga lapho engingalali khona." Leyi ayisondlela eqondileyo eyokuphila.Nxa unjalp ,uhlala ungalali ngedlela eqondileyo ,sokumele uqondise indlela ophila ngayo.

Akumelanga uhlala amalanga amanengi ungalali ,uthembe ukuthi uzalala okwamahola amatshumi lambili lesine ,ilanga elilodwa .Akusebenzi lokhu.Ukusebenza kakhulu ,ukungalali kuyaphambanisa impila kahle yakho.Ubusuku buyehlisa ukutshisa komzimba .Ubusuku bulungiselwe ukuthi ulale ,kodwa abanye abantu abaziniki ithuba lokulala.Ukuphila okunje akulunganga kumpila kahle yakho njalo kungaphambanisa amehlo akho .

Ibhayibhili lithi , "... lokhu yikuphumula ,phumuzani abadiniweyo;lalokhu yikuvuselela ;kodwa kabathandanga ukuzwa" (Isaya 28:12).Uyakubona lokhu ? Ukufuna ukulamadlabuzane ,ulempila kahle njalo uqinile.Ngakho ke ,uyakutshela ukuthi ukuphumula ngenye yezindlela yokwenza ukuthi impilakahle yakho ibegcono ;yindlela yokunakekela umzimba wakho.Abanye abantu batshiya umsebenzi wokukhangela umzimbawabo kuNkulunkulu;kodwa umzimba yindlu yakho njalo wena nguwe owunakekelayo.Ngakho ke,kumele unakekele umzimba wakho.

Abantu abanengi bayagula ngoba kabanakekeli umzimba wabo ;abazihluphi ngokwenza izinto ezigcina umzimba wabo kuhle njengokuphumula kanye lokuziqinisa.Ibhayibhili lithi ukukhuthaza umzimba wakho kuletha imbhadalo encane kodwa kalitsho ukuthi akulethi imbhadalo .Kuqakathekile ukuthi ufunde ukugcinaumzimba wakho uqinile ,ungazisebenzisi kakhulu.Woba lempila kahle ukuze usebenzele inkosi gcono!

UKUFAKAZA

Isimilo sikaNkulunkulu siyasebenza ngaphakathi kwami ,egazini lami kanye lemathanjeni ami! Ngiyala ukuthi umkhuhlane ubuse umzimba wami ngoba umzimba wami ulitempeli likaNkulunkulu ophilayo njalo uMoya ofanayo owavusa uJesu ekufeni uhlala ngaphakathi kwami! Ngikhokhelwa yikuhlakanipha ukuthi ngilethe umzimbawami njengomnikelo ophilayo ,kuNkulunkulu! Ngilempila kahle lamuhla laphakade! Hallelujah.

QHUBEKA NGEMBALO:

1 Khorinte 6:19-20

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )