English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Isonto, 21 August, 2016

Uma Ukhang Uyaguqulwa

Kasikhangeliseni amehlo ethu kuJesu, uMqalisi loMphelelisi wokukholwa kwethu.. AmaHeberu 12:2

Konke uBaba ayikho khona lalokho abalakho kukuJesu. KwabaseKolose 2:9 uthi, "Ngoba konke ukuphelela kobuNkulunkulu kuhlezi kuKristu ngesimo somzimba." Uyikutshengisela kokuphelela kobungcwele. Khathesi sungazwisisa ukuba kungani wathi, "....lowo obone mina, usebone uBaba..." (UJohane 14:11). Kuvesi yesitshumi lanye yesigaba esifanyo, Wathi, "Kholwani ukuba ngikuBaba lokuba uBaba uphakathi kwami..." (UJohane 14:11).

Ngakho-ke, ukubona uJesu yikubona uBaba. Namhlanje, siyambona kuLizwi, ngoba uliLizwi eliphilayo. Uyibuhle bukaNkulunkulu. Eyinye into enhle yikuba ungabakwazi uJesu ngamandla, uyaqalisa ukumbona phakathi kweLizwi langakuLizwi, uyaqalisa ukubazazi lokuzibona ngoba uphakathi Kwakhe. Ungeke wabamazi uJesu ungazinanzelelanga wena. IBhayibhili lithi, njengoba enjalo, lathi sinjalo emhlabeni (1 Johane 4:17). Ngakho-ke, ukubamazi yikubazazi.

Yikho iBhayibhili lisithi, "Njalo thina, sonke esibonakalisa inkazimulo yeNkosi ngobuso obungambozwanga, siguqulelwa ekufananeni layo ngenkazimulo ekhula kokuphela, evela eNkosini, enguMoya." (2 Korinte 3:18). Inkazimulo kaNkulunkulu nguJesu Kristu; uyikutshengisela kumbe uyikubenyezela kwenkazimulo kaNkulunkulu, kanye lesifanekiso uqobo sokuba Nguye Kwakhe (AmaHeberu 1:3). Ngakho, ungakhangela inkazimulo kaNkulunkulu esibukweni sikaNkulunkulu (ILizwi Lakhe), uyaguqulelwa kunkazimulo usuka enkazimulweni. Ungamkhangelisisa kuLizwi, uyananzelela ukuba ufana Laye uqobo: uyisibonelo lomtshengiseli wenkazimulo kaNkulunkulu.

Ngakho-ke, khangela Kuye, uqhubeke uguqulwa usuka kunkazimulo usiya kweyinye. UJakobe 1:25 uthi, lowo okhangela ngenjongo ubusisekile. Ngamanye amazwi, unjengesihlahla esihlanyelwe eceleni komfula, esithelayo isikhathi sonke, esizalayo njalo esihlumayo kukho konke.

UMKHULEKO

Baba othandekayo, ngiyakubonga ngeLizwi lakho elingiguqulayo ngisuka kunkazimulo ngisiya kwesinye isigaba senkazimulo. Ngesikhathi ngifunda njalo ngicabangisisa ngeLizwi LAkho, ngiyaguqulwa, ngiqondiselwa kumpilo yangaphezulu yenkazimulo lokuphumelela, ngigcwaliswe ngamandla, ukukhuthazeka, ukholo lokuhlakanipha kokuba ngiyenze intando yakho, ngigcwalisa injoyo yami kuwe, ngeGama likaJesu. Ameni.

QHUBEKA NGEMBALO:

UJakobe 1:22-25

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )