Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Isonto, 11 Mpandula, 2016

Vumela ukuthi uKristu avezwe ngaphakathi kwakho

uNkulunkulu wathanda ukubazisa ukuthi iyini inotho yobukhosi balimfihlo phakathi kwabeziswe, enguKristu phakathi kwenu ,ithemba lenkazimulo . (Kholise 1:27)

Into enkulu engenzakala kuwe ,ayiso kuba kanye lokwazi uJesu Kristu kodwa yikuthi avezwe empilweni yakho.Nxa ugula lamuhla ,udinga ukuthi uKristu avezwe emzimbeni wakho.Ibhayibhili lithi , "...ngalokhu iNdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ukuze ichithe imisebenzi kaSathane(1 Johane 3:8).Nxa engavezwa empilweni yakho ,konke ukungaveli kuNkulunkulu kuyasuka.

Nxa uKristu engavezwa empilweni yesoni ,amandla esono ayaqamulwa ,ukulunga kuthathe indawo yakho.Nxa engavezwa empilweni yomuntu obotshiweyo ,amaketane ayaqamuka ,ukukhululwa kuthathe indawo yakho.Impendulo ngoKristu.UKristu uyikho konke okudingayo.UKristu uyikho konke.UKristu ngaphakathi kwakho ,ulithemba lenkazimulo.Vumela ukuthi avezwe kuwe -emoyeni,emphefumulweni kanyelemzimbeni wakho.Beka intando yakho kanye lemizwa yakho kuye,elizwini lakhe .Uzacabanga imicabango kaNkulunkulu ,ube lemizwa kaNkulunkulu njalo wenze intando kaNkulunkulu.

Engavezwa emzimbeni wakho.Uyakwazi ukuthi umunti engabe ezelwe kutsha kodwa engaboni ,egogekile ,egula .Kodwa nxa ungavumela ukuthi uKristuaziveze emzimbeni wakho,awutholi ukusila kuphela ,uyaqinisa umzimba wakho ,akusindise ekuguleni lemkhuhlaneni .Uyakugcina endaweni yempilakahle engcwele.

KuJohane 14:21 iNkosi uJesu yathi,"Lo olemithetho yami njalo oyigcinayo ,nguye ongithandayo:njalo lo ongithandayo uzathandwa ngubaba wami , njalo ngizamthanda ngiphinde ngizibonakalise kuye." .Yikho lokhu okudingayo ;vumela ukuthi aziveze kuwe.Kawudingi ukusiliswa ,hatshi;udinga lo olaphayo ;umelaphi ngokwakke.Ngakho ke ,mnike umoya ,umphefumulo kanye lomzimba wakho ,impilo yakho yonkeizagcwala ngenkazimulo.Hallelujah!

UKUFAKAZA

UKristu uyaphila ngaphakathi kwami ; impilo yakhe engcwele iveziwe emoyeni ,emphefumulweni kanye lemzimbeni wami , lakimi wonke.Ungenze ngaba ngumqobi kokuphela! UKristu eseyimpilo yami ; kuye nguyaphila njalo ngiyamba njalo ngilobuyimi bami !Ungenze ngaba yisimanga.Udumo kuNkulunkulu!

QHUBEKA NGEMBALO:

1 Johane 1:2

Johane 14:23

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )