Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Umvulo, 12 Mpandula, 2016

Phelelisa uhambo lwakho ngentokozo

Kodwa angikhathaleli lutho lwalezizinto ,lempilo yami angiyenzi into eligugu kimi ukuze ngiphelelise uhambo lwami ngentokozo lenkonzo engayemukela eNkosini eyokufakaza ivangeli elomusa kaNkulunkulu. (Imisebenzi 20:24)

Umpostoli Pawulo wathatha umsebenzi weVangeli njengowakhe .IVangeli kuye ,laliyinto ezilayo ayiphathiswayo.Wafakaza lokhu aze athi ,"... njengokweVangeli lenkazimulo kaNkulunkulu obusisiweyo ,engaphathiswa lona(1 Timothi 1:11).Ku Khorinte 9:16 wafakaza ukuthi , " ngoba lobangitshumayela ivangeli kangila kuzincoma ;ngoba imfanelo yetheswe mina ;kodwa maye kimi , uba ngingatshumayeli ivangeli!"

Waphinda wafakaza njalo ku 1 Timothi 1:12 ,"...Ngiyambonga -ke owanginika amandla ,uKristu Jesu iNkosi yethu , ukuthi wangibona ngithembekile ,wangimisa enkonzweni."Umcabango kaPawulo mayelana ngevangeli wawusobala.Wayekwazi ukuthi iVangeli lalingamandla kaNkulunkulu lokusindisa abantu bonke njalo walutshumayela ngamandla.Akula lutho loba umuntu owayengamthulisa.Wahlangana lenkathazo ezinengi etshumayela iVangeli kodwa akumguqulanga lokhu.

ukuyatshumayela (Imisebenzi 20:23),uPawulo wala elokhu ezimisele njalo egxilile kulokhu ayefuna ukukwenza.Waphendula esithi:"...kodwa angikhathaleli lutho lwalezizinto lempilo yami angiyenzi into eligugu kimi , ukuze ngiphelelise uhambo lwami ngentokozo, lenkonzo engayemukela eNkosini uJesu,eyokufakaza ivangeli elomusa kaNkulunkulu"(Imisebenzi 20:24)

UPawulo wayeng'meli weVangeli ;wayelitshumayela loba kwakungambulalisa.Wayezimisele ukuphelelisa uhambo lwakhe ngentokozo.Yiyo indlela okumele uphile ngayo leyi.Ungakhathazwa zinhlupho ongabe ukhangelane lazo nxa utshumayela iVangeli.UNkulunkuluwayekwazi ukuthi uzahlangana lazo inhlupho lezo;ngakho akulangitsho okukodwa okungakwenza ukuthi ubekephansi izikhali.

Hlala ukhumbula ukuthi uNkulunkulu ukubale kulabo abathembekileyo wasebeka iVangeli ezandleni zakho.Uyakholwa kuwe .Ngakho ke ,njengo Mpostoli Pawulo ,ungavumeli ukuthi kube lolutho olukuphazamisayo.Zimisele ukuqeda umsebenzi wakho ngokuthokoza.

UMKHULEKO

Baba othandekayo ,ngiyakubonga ngokunginika amandla omsebenzi wombuso wezulu.Kanginyikinyeki njalo ngaso sonke isikhathi ngiyabe ngijabulela umsebenzi ophambili.Ngiyasebenzisa ilizwi kanye lezibusiso zikaMoya engifundiswa ,ngiqiniswa kanye ngiqondiswa ngazo ukuze ngiphile impilo yokuphumelela ,ukuphakamiswa kanye lobukhulu obungapheliyo.. Ngegama likaJesu .Ameni.

QHUBEKA NGEMBALO:

Makho 16:15

Jakobe 23:6(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )