Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesithathu, 14 Mpandula, 2016

Bona okuhle kodwa

Ithanda ukulunga lesahlulelo ; umhlaba ungcwele umusa weNkosi. (Izaga 33:5)

Abanye abantu bahlala bedinga into ezonakeleyo ; ababoni ubuhle bezinto .Bazi zonke izinto ezimbi ezenzakalayo njalo bayaphangisa ukufafaza amanga .Abantu abanje bacina behlupheka empilweni ngoba ababoni njalo abenelisa ukujabulela ubuhle bezinto.

Kodwa kulabanye abacabanga njalo ababona okuhle ezintweni zonke.Bahlala becabanga okuhle ;kungayisikho ukuthi bayizithutha kodwa balezimilo ezipheleleyo,ezinhle.Yiyo indlela uNkulunkulu afuna ukuthi siphile ngayo.Ibhayibhili lithi umhlaba ugcwele ngobuhle benkosi ;yikho okumele ukubone- okuhle kodwa.

Abantu abafafaza amanga kanye lendaba ezimbi kabaphumeleli empilweni.Ukuqakatheka kwabo kuyehla njalo abantu abafuna ukuqhubekela phambili ngempilo ,bayababalekela.Abantu abaphumelelayo abafuni ukuba lobudlelwano labantu ababona ububi ezintweni zonke ;bayababalekela.Ibhayibhili lithi ,"Izaga 27:17).

Bala ingxenye yombalo wokuvula , uthi ,"...umhlaba ugcwele ubuhle/umusa weNkosi.".Khetha ukubona inkazimulo kanye lobuhle bukaNkulunkulu empilweni yakho.Yebo ,ibhayibhili lithi indawo ezimnyama ezisemhlabeni zigcwele ububi,lokhu akuguquli ukuthi umhlaba ugcwele ubuhle bukaNkulunkulu.Ungakhathazeki ngemoya emibi ize icine isiletha imicabango lokwenza okubi kuwe;khathalela ubuhle bukaNkulunkulu.Iqiniso yikuthi ,nxa ubona njalo udinga ubuhle bukaNkulunkulu ,yikho ozakubona empilweni yakho.

UMKHULEKO

Umhlaba ugcwele ubuhle beNkosi, ngokunjalo ngibona izinto ezinhle zodwa. Impilo yami iveza inkazimulo kanye lobuhle bukaNkulunkulu nsuku zonke .Lokhu kubangelwa yikuthi ngicabanga ngobuhle bakhe njalo ngamukela ,ngithokozela ukuphelela kwakhe engikubona yonke indawo.Ngegama likaJesu .Ameni.

QHUBEKA NGEMBALO:

Umsebenzi 22:29

Isaya 1:19 TLB

Kholise 3:2 -3

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )