Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesihlanu, 16 Mpandula, 2016

Ukhangelele wena

Ngoba Kangilanhloni ngevangeli likaKristu ;ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube lusindiso kuye wonke okholwayo ,kumjuda kuqala lakumGriki . (KwabaseRoma 1:16)

NjengamaKristu , samukele umsebenzi wokuyaba iVangeli emhlabeni wonke jikelele,ngumsebenzi omkhulu njalo oqakathekileyo.Yinto okumele uyenze ngesibindi ,ngokukholwa kanye lokuqiniseka okukhulu.Akumelanga ubelenhloni kumbeube ngathi uyaxolisa mayelana ngoKristu kanye lemfundiso yeVangeli.Ungabi lenhloni kuKristu njalo ungavumeli ukuthi abantu bakwenze ukuthi belenhloni mayelana lalokhu okukholwayo.UPawulo wathi ... Ngoba kangilanhloni ngevangeli likaKristu ;ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube lusindiso kuye wonke okholwayo..."(KwabaseRoma 1:16)

IVangeli yilo lodwa elenelisa ukuguqula isoni ukuthi sisindiswe njalo sibe lokulunga.Ukulunga kuyavezwa njalo kuyamukelwa nxa iVangeli lingatshumayelwa kuphela.Akula enye indlela ngaphandle kweVangeli. Amandla kanye lokuthembeka kwalo akuguquleki ,yiyo yodwa imfundiso eyenza ukuthi nxa ingamukelwa izoni ziyaguqulwa ,zibe zindodana zikaNkulunkulu ngaleso sikhathi.

Ku 2Timothi 1: 13 ,UPawuli wathi kuThimothi , " Bambelela kusibonelo samazwi aphilileyo owawezwayo kimi ,ekholweni lethandweni olukuKristu Jesu."Lokhu kutsho ukuthi amazwi eVangeli aqakathekile ,agcwele ukukhuthaza kanye lamandla.Akula soni okumele sibe seduze lawe okwesikhathi eside kodwa singaguqulwa ngamandla eVangeli olawo.Beka isinqumo salokhu.Tshiseka kakhulu ngevangeli ,uguqule impilo zabantu njalo ubone ukuthi liyafika emhlabeni wonke jikelele,kube yikho okuqakathekile kuwe.

Ibhayibhili lithi labo abaguqula abanye ,bebaletha ekulungeni bazakhazimula njengenkanyezi kokuphela(Daniyeli 12:3) ; khazimulela inkosi ngokusebenzela iVangeli.Sebenza ufake amandla akho onke,wedlule umgano okhona.Njengo Jesu ,okuqakathekileyo kuwe ,akube yintando kababa kanye lokuqedisa umsebenzi wakhe(Johane 4:34) .Akube yikho okuphilelayo.Ukhangelele ukuthi wena uzaletha abanengi ekulungeni,labo abaseduze lawe kanye lalabo abakhatshana .Ngakho ke ,thembeka emsebezini wakho njengomgoli wemphefumulo.

UMKHULEKO

Baba othandekayo ,ngiyakubonga ngokungithemba ,ukunginikaumsebenzi wokufinyelela labo abaseduze lami kanye lalabo abakhatshana ,ngemfundiso yempilo yaphakade.Ukukhanya kweVangeli engilithweleyo ,kuyatshabalalisa ubunyama obusenhliziyweni zalabo abangakaphenduki njalo liyakha ukulunga kwakho ngaphakathi kwabo.Ngegama likaJesu .Ameni.

QHUBEKA NGEMBALO:

Mathewu 28:19-20

2 Khorinte 5:18

2 Khorinte 3:6

1 Khorinte 9:16

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )