English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Isonto, 18 Mpandula, 2016

Hlala ulemicabango emihle

Ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi ;abanye baduhile ekholweni bazigwaza ngenhlungu ezinengi . (1 Timothi 6:10)

Umuntu onelisa ukwenza loba yini ukuze athole imali ,engakhangeli ukuthi kuqondile loba hatshi , utshengisa uthando lwemali iNkosi esigxayisa ngalo.Mihla ngemihla ,abantu bathwala nzima,besenza izinto ezehlukeneyo ukuze bathole imali.Akumelanga kube njalo kuwe.Ungazitholi usenza izinto ezingahambelani lesimilo sikaKristu ukuze uthole imali enengi.

Ibhayibhili lithi , " Kodwa wena O muntu kaNkulunkulu ,balekela lezizinto ,njalo udingisise ukulunga ,ukwesaba uNkulunkulu ,ukholo ,uthando ,ukubekezela ,ubumnene(1 Timothi 6:11).Ufuna ukuthi uphile impilo engcwele;ufuna ukuthi ukhuthalele ukuveza ukulunga kwakhe.Ufuna ukuthi konke okwenzayo kube kuqondile.

Njengoba usebenzela iNkosi ,khuthazwa luthando lwakho kanye lokutshiseka olakho ukuthi ubone umbuso wakhe uqhela.Yala ukuphambaniswa yizinto zomhlaba .UJesu wathi ,"Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe ,njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini"(Mathewu 6:33). Nxa ungatshiseka mayelana ngeNkosi ,ukuthi umbuso wabo ukhule emhlabeni kanye lemoyeni yabantu ,zonke izinto ezinhle ezisemhlabeni ,ezidingwa ngabantu ,zizaba ngezakho ,akudingeki ukuthi uzidinge.

Ngakho ke ,ungabi ngumuntu ongathembekiyo ngenxa yemali .Hlala ulokucabanga okuhle:" ubamba ukholo lesazela esihle ,abanye abasininayo ,bachithekelwa ngumkhumbi mayelana lokholo "( 1 Timothi 1:19) .Njengenzalo kaAbrahama ,umhlaba lo ngowakho.Banengi abantu abangenza izinto ezimbi ukuze bathole imali kodwa wena kawufani labo.Udlala ngemithetho etshiyeneyo.Awula sizatho sokukhathazeka ngezinto ngoba zonke izinto ngezakho(1 Khorinte 3:21).

UKUFAKAZA

Umzwangedwa wami uhlambululiwengoba ngilengqondo zikaKristu.Ngihamba endleleni yokulunga ngenxa yegama lakhe,ngiphila ngilemicabango emihle ,ngivikela ukuthi ngingaphambanisi phambili kukaNkulunkulu kanye laphambili kwabanye abantu ,ukuze uNkulunkulu adumise lenkazimulo yakhe ibonakale.Ameni.

QHUBEKA NGEMBALO:

Mathewu 16:26

Umtshumayeli 5:10

2 Petro 2:15 GNB

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )