Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesibili, 27 Mpandula, 2016

Ukwenzwa ophilayo kuKristu!Lina -ke walivusaelalifilengeziphambekolangezono. Kwabase-Efesi 2:1

Lapho okuthwa "walivusa," kungathiwa "walenzalaphila": njalo lina[ walenzalaphila], lalifile (libulewe) zimpambaniso kanye lezonozenu"(Kwabase-Efesi 2:1AMP).Yiyo indlela Nkulunkulu afuna ukuthi sicabange ngayo njengabantwana bakhe. Senziwa ukuthi sibengabaphilayo kuKristu; impilo kaKristu iyasebenza ngaphakathi kwakho ; impilo yakho yonke igcwele ngempilo kanye lamandla kaNkulunkulu. Uyabonana kungani kungelamuntu loba ulutho olungakubulala ? Kawunqobeki !

Ungakholwa ukuthi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu eqinisweni wazinikela esiphambanweni njengomsindisi wakho kanye lokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ukuze akuphe impilo entsha. Impilo le ,kayehlulwa yikwehluleka loba ukufa.UJohane 1:14 ukhuluma okulandelayo mayelana ngaye, "Ulizwiwasesibayinyama ,wahlalaphakathi kwethu ,njalosabona inkazimulo yakhe, inkazimulo injengeyozelwe yedwa kaYise, engcwele umusa leqiniso."KuJohane 10:10 waqonqosela ukuthi wabuya ukuze sibelempilo - impilo yakhe engcwele - ngokugcweleyo. Konke lokhu akwenzayo ngeke kubelize.

Ngakho ke, njengomKristu , phila empilo etshengisa ukuthi lokhu uJesu akwenzayo, akakwenzelanga ize; phila ufeze iphupho lakhe! UJesu umdali womhlaba wonke ,umenzi wezinto zonke wakufela ukuze akunike impilo entsha- impilo kaNkulunkulu. Yilutho olukhulu lolu! Wacabanga ukuthi siqhakathekile kuBaba, ngakhowabuyela thina . Kungani umuntu engaphila impilo elize ,engathokozi ?

Indlela yokutshengisa ukuthi uyambongangakho konke akwenzayo yikuthi uphile , ufeze iphupho lakhe ngokuhlala uphezulu njalo unqoba usathani leqembu lobunyama.Uyinzalo yakhe ,umphila phakathi kwakho lamuhla(Isaya 53:10).Nxa ungafika endaweni, kutsho ukuthi uJesu esefikile kuleyondawo! Ungumfanekiso wakhe ,ubizwe ukuthi uveze ubuhle kanye lokuphelela kwempilo yakhe engcwele.UMKHULEKO

Baba othandekayo, ngiyakubonga ngokuthumela uJesu ukuthi angifele, kutshengisa uthando kanye lokuthi ngiqhakathekile kuwe. Ngiyangqoba lamuhla kuze kubelaphakade, ngisazi ukuthi umusa, lothando kanye lempilo yokulunga ngilakho kuKristu .Ngegama likaJesu .Ameni.