Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesithathu, 28 Mpandula, 2016

Vumela ukuthi ukulungakubusengawe

Kodwa kuye lina likuKristu Jesu , owenzelwa thina inhlakanipho evela kuNkulunkulu lokulungal okungcweliswa lohlengo. 1 Khorinte 1:30

Ukulunga kuveza intando kanye lesimilo sikaNkulunkulu.Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu uvezaisimilo kanye lentando yakhe ebantwini ukuze batshengise ukulunga kanye lobuhlebakhe. Ungumahluli njalo ngesimilo sakhe uyasitshela ukuthi okuhle kumbe okubi yikuphi , okuqondileyo kumbe okungaqondanga. Ngakho ke ,isambulo sakhe mayelana ngalokhu ayikho khona ,simile kanye lentando yakhe kuveza ukulunga kwakhe.

EmalengenikaMose, abeIsrayeli kwakumele babale umthetho ukuze babekwazi okuqondileyo kumbe okungaqondanga ; kodwa lokhu akusebenzi esidalweni esitsha kuKristu! KuJeremiya 31:33 , iNkosi ithi , " ...ngizafaka umthetho wami ngaphakathi kwabo ngiphindengiwubhaleenhliziywenizabo..."Lokhu sokwenzakele kithi esikuKristu: ukulunga kungaphakathi koMoya wakho. Kwabase Roma 8:2 -4 uyasitshela ukuthi ,"Ngoba lokho umthetho owawungekwenze ,ngoba ubuthakathakangenyama,uNkulunkuluethumaeyakhe indodana ekufananeni kwenyamaelesono ,njalo kusenzelwaisonowalahlaisonoenyameni ;ukuze ukulungakomthethokungcwaliswekithi ..."

Lamuhla uNkulunkulu kasenzanga sabangabalungileyo kuphela ,siyavulela ukulunga ;siveza ukulunga kwakhe.Abantu bomhlaba kumele bakukhangele babekwazi ukuthi okuqondileyo yikuphi. Siletha izithelo zokulunga ngoba siyizihlahla zokulunga (Isaya 61:3).Yenza isinqumo sokuthi impilo kaKristu izavezwa ngokugcweleyo kuwe kanye lokuthi uzenza injongo yakho , oyibizelweyo emhlabeni.

UJesu wathi , " uyisibane somhlaba"(Mathewu 5:14) ;nguwe okumele usukumise umbuso wakhe kanye lokubusa kokulunga kwakhe ,lapho okhona. Ungummeli wakhe njalo uvezayena. Leli leqiniso elimangaliyo !

UKUFAKAZA

Ngitholakalakuye,ngingela kulunga kwami okuvela ethethweni kodwa okuvele ekholweni lukaKristu ,ukulunga okokholo lukaNkulunkulu.Ukulunga lokhu kunge nzangiveze lokhu okuqondileyo kuNkulunkulu , kanye lamandla okwenza okuqondileyo lokufeza intando kababa ngaso sonke isikhathi! Hallelujah.

QHUBEKA NGEMBALO:

Filiphi 1:11

KwabaseRoma 8:3 -4

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )