Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Tuesday, 9 October 2018

WAZALWA ULOKUPHUMELELA

"Ngoba ngesiphambeko somuntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo oyedwa,ikakhulu bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga bazabusa empilweni ngalowo oyedwa,uJesu Kristu"(AbaseRoma Isahluko sesihlanu:Indima yetshumi lesikhombisa).

Ukuphila kusemhlotsheni kaNkulunkulu. Yinto ephiwa ebantwini. Kodwa kuphiwa kulabo abangelaye uNkulunkulu. AmaKristsu awaphiwanga ukulunga njengesipho. UMkristu ngumuntu oyabe ezelwe okwesibili.Lapha ezalwa okwesibili yikho lapho azalwa elokulunga.UPhawuli nguye owaloba ugwalo lwabaseRoma.Ukhuluma okunengi ngokulunga kulolu ugwalo.Yikho esithethe khona indima le esivule ngayo.Wena ungabala indima le.Iyakwenza ukuthi aMakritsu aphiwa ukulunga.Lokhu ayisikho.Lapha uPhawuli wayekhuluma mayelana lezithembiso ezaziphiwe kuAbhrahama.Wayedinga ukubonisa ukuthi lizinto lezi yizo esaziphiwayo thina.Saziphiwa ngoba semukela uJesu Kristu.Yikho siyenelisa ukucabanga ukuthi uNkulunkulu wasipha ukulunga.Kodwa ukuphiwa lokhu kungafana lelibho.Kuyasetshenziswa ezintweni ezinengi.

Lokhu sikubona kwabaseRoma Isahluko sesithupha: Indima yamatshumi amabili lantantu. Indima le ithi," Ngoba inkokhelo yesono iyikufa,kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyimpilo elaphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu". Indima le yenza ukuthi sicabange ukuthi aMakristu aphiwa impilo engapheliyo. Kodwa lokhu ayisikho.Impilo engapheliyo ayiphiwa kuMakristu.Iphiwa kuzoni.Yiyo eyenza isoni sibe nguMkristu.UMkristu ngumuntu oselempilo engapheliyo.Kayisuye umuntu ophiwa impilo engapheliyoLokhu yikho esikutshengiswa liBhayibhili.Lithi umuntu okholwayo uselempilo engapheliyo. Yikho umuntu uqala ngokukholwa .Usuka aphiwe impilo engapheliyo.Impilo le ifakwa emoyeni wakhe.Yiyo emenza uMkristu.Yiyo eyenza ukuthi azlwe kabutsha.Ukuzalwa lokhu yikho ukuzalwa kwesibili.Yikho ozelweyo uselayo impilo engapheliyo le.

Kuyafanana lokwenzakala mhla uzalwa ngunyoko.Yikho lapho owazalwa khona okwakuqala.Awuphiwanga impilo usuzelwe.Wazalwa ulayo.Kungayisikho,ngabe wazalwa ufile.Yikho akulamuntu ongakhuluma esithi,"Khathesi ,umntwana sesilaye.Asimnike impilo,abe ngumuntu".Amazwi anje awalakho akutshoyo.

Lokhu yikho okufanana lokulunga.Abantu bonke abasemhlabeni baphiwa ukulunga.Bakuphiwa njengesipho.Kodwa kumele baqale bemukele isipho lesi.Yikho ukuthi benelise ukuma phambi kukaNkulunkulu.Bazakuma lapho besizwa bengela cala.Bazakuma lapho bengesabi.Abasobe bame lapho besizwa ingani abafanelanga.Abasoze bame lapho besizwa ingani abathokozelelwa.Ngendlelanye,abantu kmele bemukele isipho sempilo engapheliyo.Lokhu kwenza ukuti bazalwe kabutsha.Bayabe sebezalwa nguNkulunkulu.Bazalwa kanje belempilo le.Yiyo eyabe isisebenza kibo.

uAbhrahama waphiwa ukulunga.Wakuphiwa njengesipho.Wakuphiwa ngoba wayekholwe kuNkulunkulu.Kodwa lokhu ayisikho okwenzeka emuntwini owazalwa kabutsha.Umuntu lo wazalwa elokulunga lokhu.Yikhop kenelisi ukuthi ale elokhe ekuphiwa.Uyabe ezelwe elempilo kaNkulunkulu.Uyabe ezelwe engowomhlobo kaNkulunkulu.Aleluya!

Fakaza Usithi

Baba engimthandayo.Ngiyakubonga.Wenze ukuthi ngizwisise ukuthi sengiphila.Lokhu kungincedile kakhulu.Inhlupheko azisenelisi ukungikhulela.Izinto zomhlaba lo azisenelisi ukungihlukuluza.Ukulunga yikho osekubonakala kikho konke engikwenzayo.Egameni likaJesu.Ameni.

Ezinye Indima Ezisekela Isifundo Salamuhla

AbaseRoma Isahluko sesihlanu:Indima yetshumi lesitshiyangalolunye;AbaseKhorinte besibili Isahluko sesihlanu:Indima yamatshumi amabili lanye.

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )