English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Wednesday, 10 October 2018

UNGAQAKATHEKISI IZINTO ZAMANGA

"Labo abagcina amanga ayize batshiya umusa wabo"(UJona Isahluko sesibili:Indima yesitshiyangalombili).

Wake wabala ngoJona yini?UJona wayethunywe nguNkulunkulu.Wayethunywe ukuyatshumayela eNiniva.Kodwa kenzanga ayekuthunyiwe lokhu.Yikho waginywa yinhlanzi.Inhlanzi le yayinkulu kakhulu.Esesiswini senhlanzi le,uJona waqala ukubonga uNkulunkulu.Wambongela ukuthi wayemphilisile.Kazange aqale amelele ukuphuma kudubo lolu.

UJona wayengakhulumi esithi,"Nkulunkulungisindise".Wayengathi,"Ngiyazi ukuthi uzangikhupha kudubo lolu".Hatshi wayesithi,"Ngiyakubonga Nkosi.Usungikhuphile kungozi le".Umuntu olokholo nguye kuphela okhuluma kanje.Bala indaba yakhona yonke.Itholakala kuJona Isahluko sesibili.Iyamangalisa kakhulu!

UJona wayekwazi ukuthi uNkulunkulu ulesihawu.Lokhu yikho okwamnika ukholo.Wasuka wasekhuluma esithi,"Labo abagcina amanga ayize batshiya umusa wabo".Kodwa kulabanye abantu abangakakufundi lokhu.Abantu abanja banengi.Abantu laba bangezwa ubuhlungu emizimbeni yabo.Baphelela ekukhaleni kuphela.Bayabebekhaliswa yibuhlungu lobu.Bakhliswa zinhlupheko abahlangana lazo.Bayabebephongukhala ngemikhuhlane yabo.Sebezakhangelela kulokho okuyize,okwamanga.Lokhu ayisikho abafanele ukuthi bakwenze.Kumele bakhulume amazwi.Amazwi la kufanele ukuthi abe egcwele ukubonga.

ILizwi likaNkulunkulu kukhona elikutshoyo ngesidalwa esitsha.Kodwa kulezinto eziphambana lamazwi la.Izinto ezinje yizo okuthiwa ziyize,zingamanga.Akumela ukukhangelela kuzinto lezi.Awufanelanga ukuziqakathekise.Kodwa kulabanye abakuqakathekisayo.Abantu abanje yibo abalahlekelwa ngumusa wabo.Benza ukuthi umusa kaNkulunkulu ungasebenzi empilweni zabo.Benza ukuthi amandla kaNkulunkulu angabasebenzeli.

Funa watshelwa ukuthi umntanakho kakuphuma ephila.Kumbe watshelwa ukuthi ulomkhuhlane.Funa ungabe usizwa ubuhlungu bomkhuhlane lo.Kodwa ungahlupheki.Khuluma oyikho kuKristu.Khetha ukuvumelana leLizwi likaNkulunkulu.ILizwi leli likhuluma lisithi,"Kakuyikuba khona okuphunzayo lokuyinyumba elizweni lakho.Ngizaphelelisa lensuku zakho".Amazwqi la siwabala kuEksodusi Isahluko samatshumi amabili:Indima yamatshumi amabili lesithupha.Yikho bambelela emazwini la.Yilo ofanele ukulikhuluma.Likhulume usuku ngosuku.Khuluma usithi uphilile.Tshono ukuthi uKristu uhlala kuwe.UKristu lo uyabhidliza imikhuhlane yonke.Uyayikhupha embilweni yakho.

Kungaba lezinto ozibonayo.Kungaba lezinto ozizwayo.Izinto lezi zingabe zingavumelani leLizwi likaNkulunkulu.Ungazivumeli izinto ezinje zibusa impilo yakho.ILizwi likaNkulunkulu yilo kuphela okumele ucabange ngalo.Yilo kuphela okumele ukuliqakathekisa.Emzimbeni wakho kungabe kukhona uhlupho.Khonokho akulamsebenzi.Akuladubo olungeza emzimbeni wakho olungakukhulela.Akulahlupho lomhlaba lo olungakukhulela.Sewanqoba kudala.Lokhu yikho esikutshengiswa kuJohane wakuqala Isahluko sesine:Indima yesine.Indima le ithi,"Lina lingabakaNkulunkulu,bantwanyana,futhi libanqobile;ngoba mkhulu okini kulalowo osemhlabeni".Aleluya!

Fakaza Usithi

UJehova nguye iDwala lempilo yami!Impande zami zgxile kuye.Akukho okunganginyikinya.UJehova uyikho konke engikufunayo.Ngiyasuthiseka kuye.Akukho angenelisi ukukwenza.Uyenelisa kuzekubephakade.Ukukholwa kwami kuseLizwini lakhe.ILizwi leli akukho okungalilwisa phansi lapha.Ngeleqiniso.Alehluleki.Aleluya!

Ezinye Indima Ezisekela Isifundo Salamuhla.

Amanani Isahluko samatshumi amabili lantathu:Indima yetshumi lesitshiyangalolunye;UDuteronomi Isahluko samatshumi amathathu lambili:Indima yesine AMP;

AbaseRoma Isahluko sesine:Indima yamatshumi amabili kusiya kweyamatshumi amabili lanye;Abase-Efesu Isahluko sesithathu;

Indima yamatshumi amabili kusiya kweyamatshumi amabili lanye AMPC

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )