English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Thursday, 11 October 2018

KALA NGITSHO OKUKODWA AKUPHAMBANISAYO

INkosi ilungile endleleni zayo zonke,njalo ilomusa emisebenzini yayo yonke"(AmaHubo Isahluko sekhulu lamatshumi amane lanhlanu:Indima yetshumi lesikhombisa).

Thina singabakaKristu.Kulezinto esihlangana lazo empilweni.Zona ziyabe zihlose ukusiphambanisa.Izinto esiyabe singazikhangelelanga.Eziyabe ziphambana lalokho esiyabe sikufisa.Ziyabe ziphambene lalokho esakuhlelelwa nguNkulunkulu.Kungabe kuyikufelwa yisihlobo seduzane.Uyabe ukhulekile.Uyabe uthandazile.Kodwa isihlobo sedlule kunjalo.Izinto ezinjalo zilakho ukukuphazamisela isiKristu sakho.

Yikho,isitha siyabe sesikunika eminye imicabango.Imicabango le iyabe ingalunganga.Uyabe usucabanga ukuthi uNkulunkulu kalunganga.Kukhona oyabe ukukhangelele ukuthi akwenze.Kodwa uyabe usucabanga ukuthi kakwenzanga lokhu.Uyabe usumupha umlandu.Uyabe usucabanga usithi,"Mina ngikhulekile kakhulu.UNkulunkulu ubefanele enze okwakhe laye.Kodwa kenzanga njalo".Akufanelanga ucabange kanjalo.Khumbula ngokulandelayo.UJesu uyini yakho?Umbona engumuntu onjani?Ubona ingani angenza umlandu yini?Ubona ingani angakuphazamisa yini? Kungenzeka yini khonokho?

Kodwa ungahlangana lezinto esiziqambileyo lezi.Kulezinto ezimbili okumele uzicabange.Okokuqala,ungacabangi ukuthi uNkulunkulu nguye olecala.Hatshi.Vuma ukuthi uNkulunkulu kala ngitsho lokukodwa angakuphambanisa.Wenza konke afanele ukukwenza.Njalo ukwenza kakuhle.Okwesibili,ungavumi imibuzo engela msebenzi.Ungakhulumi njengesiwula.

Siqhubeka sihlangana lenhlupho.Yikho kumele ulwazi lwethu luhlale lusengezelelwa.Kumele sihlale sifunda.Yikho ukuthi sikhulele inhlupho lezi.Kungenjalo ziyasikhulela.Ziyasikhulela ngoba kulezinto esiyabe singakazazi.Inhlupho zakhona zilakho ukuthi zingabe zisilandile thina.Zingabe zize kuzihlobo zethu zeduze.Kodwa zifanele ukusithola sesifundile.Yikho ukuthi sizikhulele.Ulwazi yilo oluqakathekileyo.Yikho ungalahlekelwa lithemba.Awufanelanga ukuthandaza unika uNkulunkulu icala.Kayisuye olecala.

Ungabuzi imibuzo engela msebenzi.Ungacabangi ukuthi yena nguye olecala.Kanengi,uyabe engaze angene endabeni yakhona.Yikho mazi njengoNkulunkulu ongelacala.NguNkulunkulu owenza izinto zakhe ngendlela.Yikho mbonge.Uhlele ukufunda iLizwi lakhe.Zinikele ukusebenzisa iLizwi leli empilweni yakho.Lisebenzise ekwehluleni izinto ongahlangana lazo kusasa.

Yikho kufanele ukuthi wazi iLizwi likaNkulunkulu.Hlala ulifunda.Yilo ofanele ukuhlala ulisebenzisa empilweni yakho.Yikho ukuhi ukhulele izinto zempilo.Yikho ukuthi uhlale uthokozile.Funda izinto zomoya.Dinga ukuzwisisa.IiLizwi likaNkulunkulu yilo elikufundisa izinto lezi.Yikho alihlale ligcwele emoyeni wakho.Kalihlale ligcwele enhliziyweni yakho.Alihlale ligcwele engqondweni zakho.

Thandaza Usithi

Nkosi engiyithandayo.Wethembekile.Uyathembeka.Kakho omenzela okubi.Akukho ngitsho lokukodwa okuphambanisayo.Ngiyakubonga.Uhlala ungibonisa umusa wakho.Ungenzela okuthokozisayo ngezikhathi zonke.ILizwi lakho liyasebenza kimi.Liyenza konke elikuthembisayo.Yikho ngiyaphumelela kiyo yonke imisebenzi emihle.Ngokunjalo,ibizo lakho liyadunyiswa.Liyabongwa.Egameni likaJesu.Ameni.

Ezinye Indima Ezisekela Isifundo Salamuhla

AmaHubo Isahluko setshumi lesitshiyangalombili: Indima yamatshumi amathathu;

IzagaIsahluko setshumi lesitshiyangalolunye: Indima yesithathu NLT;

UJakhobe Isahluko sakuqala: Indima yetshumi lesikhombisa;

UHoseya Isahluko sesine: Indima yesithupha

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )