Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Sunday, 14 October 2018

UKULUNGA KWENZA UKUTHI SIBENGABANTWANA BENKOSI

Ngoba uba ngesiphambeko somuntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo oyedwa,ikakhulu bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga bazabusa empilweni ngalowo oyedwa,uJesu Kristu"(AbaseRoma Isahluko sesihlanu:Indima yetshumi lesikhombisa).

Ukulunga kuyinto ekusendo lukaNkulunkulu.Yinto esegazini labo.Kodwa yafakwa emoyeni wakho.Yafakwa laphana uzalwa kabutsha.Ukulunga kuyisipho.Esivela kuNkulunkulu.Saphiwa wonke umuntu osemhlabeni.Kodwa akusuye wonke umuntu owamukelayo.Kodwa kulabanye abasamukelayo.Abantu laba bayabusa empilweni le.Lokhu yikho okutshiwo Zingwalo.Elinye iBhayibhili lithi abantu laba,"......bazabusa njengamakhosi empilweni le"(AMP).

Endimeni le kulebala elithi,"ukubusa".Ibala leli lahunyutshelwa livela kubala lesiGirikhi.Ibala leli litsho ukubusa njengenkosi.Yikho likhuluma ngamandla amakhosi.Lokhu yikho okwenziwa yikulunga.Kuyakwenza induna.Kukwenza inkosi.Yikho yithi esibusayo.Sibusa njengalokho okwenziwa ngamakhosi.Ukulunga yikho okwenza ukuthi sibuse ngendlela le.Kumele ukwazi ukthi ungumuntu olungileyo.Lokhu kuzakwenza ukuthi ungaziboni njengomuntu olecala elingakahlawulwa.Lokhu kuzakwenza ukuthi ungaziboni njengomuntu ongathakazelwayo.Lokhu kuzakwenza ukuthi ungaziboni njengomuntu ongafanelanga ukuza kuNkulunkulu.Ukuluna kwenza sibe ngabantu abakhulu kuSatane.Kwenza ukuthi angenelisi ukusethesa amacala.Kuyenza njalo ukuthi senelise ukuthandaza.Siyakhuleka kuye ngokuqinileyo.Siyakhuleka sikwazi ukuthi siyaphendulwa.Sesilokulunga kwakhe.Yikho akusekho esikwesabayo.

UMkristu kumele azwisise ukuthi kuyini ukulunga.Ngaphandle kwalokhu kenelisi ukukhulela isitha.Izinto zomhlaba lo ziyabe sezimphambanisa.Ziyabe sezimdelela.UMkristu lo ukuJesu.Lokhu kutho ukuthi uselamandla.Kodwa kazi ngakho.Yikho kumele uhlale ufunda iLizwi likaNkulunkulu.Lokhu yikho okukhuthazwyo kwabase-Efesu Isahluko sesine:Indima yetshumi lane.Indima le ithi,"Ukuze singabe sisaba zinsane,ezizuliswa ngamagagasi njalo ezithwalelwa le lale yiwo wonke umoya wemfundiso,ngenkohliso yabantu,ngobuqili becebo lokuphambuka"Kwabase-Efesu Isahluko sesine:Indima yetshumi lane".

Wena usukuKristu Jesu.Ngokunjalo,usuyikulunga kukaNkulunkulu.Kumele uhlale ukwazi lokhu.Kodwa kulamanye aMakristu angahlala evakatshelwa ngamadimoni.Ayabavakatshela abenze benze abangakuthandiyo.AMakristu anje ayabe ekhohlwa ukuthi alungile.Ayabe engaphili eLizwini likaNkulunkulu.Awakakwazi ukuthi asengamakhosi.Amakhosi ayabusa ngokulunga.Lokhu yikho esikutshengiswa kuIsaya Isahluko samatshumi amathathu lambili:Indima yakuqala.

Wena usuku Kristu.Ngokunjalo,usulempilo entsha.Usuyinkosi.Njalo,usungumphristi.Phezu kwakho,ulungile.Yikho usulakho ukubusa umhlaba wonke.Ususenelisa ukubusa uSathane.Usulakho ukubusa abalandeli bakhe bomnyama.Usuyinkosi empilweni.UNkulunkulu makaphiwe udumo lonke!

Thandaza Usithi

Baba engimthandayo.Ngiyakubonga.Ukulunga kwakho kusemoyeni wami.Ukulunga lokhu kwangenza inkosi.Sengibusa uSathane.Sengibusa amandla akhe omnyama.Ukulunga lokhu kuyangincedisa empilweni.Ngiyabusa njengenkosi.Ngiyakhulela zonke izinto engihlangana lazo empilweni.Ngiyawubusa umhlaba lo.Egameni likaJesu.Ameni.

Ezinye Indima Ezisekela Isifundo Salamuhla

AbaseKhorinte besibili Isahluko sesihlanu:Indima yamatshumi amabili lanye;

Isambulelo Isahluko sakuqala:Indima yesithupha.

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )