Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Thursday, 8 November 2018

YENZA UKUTHI ILIZWI LIKANKULUNKULU LISEBENZE EMPILWENI YAKHO

“Limtshele uArkipo lithi: Qaphela inkonzo oyamukele eNkosini, ukuba uyiphelelise” (AbaseKholose Isahluko sesine:Indima yetshumi lesikhombisa).

KulaMakristu ezwa iLizwi likaNkulunkulu. Ngemva kwakho, bayaqala ukulitshumayela kwabanye. Bacabanga ukuthi lokhu yikho okumele bakwenze ngeLizwi likaNkulunkulu. Yebo. Ungatshumayela iLizwi leli kwabanye. Ungalifundisa abanye. Kodwa iLizwi leli kumele liqale liguqule wena. Yikho eliyabe likulande kuwe. ILizwi leli likhona ukulungisisa impilo yakho. Lifanele ukuhlangana lomoya wakho.

ILizwi likaNkulunkulu lifanele ukusebenza empilweni yakho. Yikho lapho okumele liqale lilungisise izinto. Kungenjalo, ungalitshumayeza kwabanye.Kodwa kalenelisi ukuguqula abantu laba. Uyabe ulazi nje njengenganekano zeBhayibhilini kuphela. Kodwa inganekano lezi ziyabe zingathinti inhliziyo yakho. ILizwi likaNkulunkulu lifanele ukusebenza empilweni yakho. Kodwa wena nguwe owenza ukuthi lisebenze. Akusuye uNkulunkulu owenza lokhu. Nguwe okumele uvume ukubuswa yiLizwi likaNkulunkulu. Nguwe ofanele ukuzinikela kulo. Ufanele ukuzinikela kulo ngenhliziyo yakho yonke. Lokhu kwenzakala lapha ulicabangisisa uzidla ngalo enhliziyweni yakho. Lokhu yikho esikutshengiswa liBhayibhili. Lokhu sikubala kuThimothi wakuqala Isahluko sesine:Indima yetshumi lanhlanu. Indima le ikhuluma isithi, “Nanzelela lezizinto,uzikhuthalele,ukuze bonke babone ukuqhubeka kwakho”.

Lokhu kusikhumbuza okwake kwalayelwa uArkipo. UArkipo wayelikholwa. Wayesebandleni leKholose. UMoya oNgcwele wasebenzisa umpostoli uPhawuli ukumlaya. Sibale amazwi akhe kwabaseKholose Isahluko sesine:Indima yetshumi lesikhombisa. Wathi kuye, “Qaphela inkonzo oyamukele eNkosini, ukuba uyiphelelise”. Yikho wena nguwe owaphiwa umsebenzi. Nguwe ofanele ukuwenza. uNkulunkulu ayisuye ofanele ukuwenza. Kodwa umsebenzi lo uqala ngokulungisisa impilo yakho. ILizwi likaNkulunkulu lifanele ukwenelisa ukubusa impilo yakho. Yikho ukuthi wenelise ukuthi ulenze libuse impilo zabanye.

Kulabanye asebeleminyaka eminengi bengamaKristu. Kodwa implo zabo azikaguquki. Abantu laba bayabe bengaqakathekisanga iLizwi likaNkulunkulu empilweni zabo. Bayenelisa ukuthi bangabe betshumayeza abanye. Kodwa bona abancediswa yilo. Yikho kufanele ukuthi usebenzise iLizwi likaNkulunkulu. Lamukele. Liyekele liguqule impilo yakho. Ngaphandle kwalokho alikusizi ngalutho. Ungalitshumayela. Ungahlala ulihlabela. Lokhu kodwa akula okungakunceda ngakho.

Sonke silomsebenzi esawuphiwayo. Umsebenzi lo ngowokusebenzisa iLizwi likaNkulunkulu. Sifanele ukulisebenzisa ukuguqula impilo zabantu. Kodwa iLizwi leli lifanele ukuqala ngokuguqula thina. Yikho yenza ukuthi iLizwi liqale ngokuguqula wena. Yikho ukuthi liguqule abantu ozabatshumayeza. Uyabe usulitshumayela uqinile. Uyabe usulitshumayela njengomuntu osutisekileyo ukuthi liyasebenza.

Thandaza Usithi

Moya oNgcwele uqakathekile. Uyamangalisa kakhulu! Ugcwele umusa. Ubuthakathaka. Ngiyakubonga. Wavula inhliziyo yami. Ngokunjalo sengisazi iLizwi lakho. Sengisenelisa ukusebenzisa amaqhinga akho ekuphileni kwami. Sengilokuphila kwakho. Sengisenelisa ukwenza imisebenzi yonke owangihlelela yona. Egameni likaJesu. Ameni.

Ezinye Indima Ezisekela Isifundo Salamuhla:

James 2:21-24; Hebrews 11:1; Mark 9:23

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )