Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Day 9

Rhapsody of Realities (Ndebele)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Friday, 9 November 2018

UKULUNGA YISIPHO SOMUSA

"Ukuze, njengoba isono sabusa ngokufa, ngokunjalo umusa ubuse ngokulunga, kube khona ukuphila okungapheliyo ngoJesu Kristu iNkosi yethu" (KwabaseRoma Isahluko sesihlanu:Indima yamatshumi amabili lanye).

Ukulunga kuyinto esemhlotsheni wabosendo lukaNkulunkulu. Yikho okwenza ukuthi wenelise ukuma phambi kukaNkulunkulu.Uyema ungezwa ukuthi kulecala owake walenza. Awumi njengomuntu ozwa engafanelanga ukuma phambi kukaNkulunkulu. Awumi lapho usizwa njengomuntu othukiweyo. Umusa yiwo oletha ukulunga. Umusa lo uyabe usebenza emoyeni wakho. Lokhu kusuka kwenze ukuthi ukulunga kubonakale kuwe. Ngokunjalo,uyemukelwa. Uzakuba ngumuntu okhululekileyo. Uzakuba ngumuntu ofaneleyo ukuma phambi kukaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu yiwo owasipha ukulunga lokhu. Lokhu yikho esikubalileyo kundima esivule ngayo.

Thina sesingabantu bokulunga. Sesilokulunga. Ukulunga lokhu yisipho. Yisipho esasiphiwa nguNkulunkulu.Sasithola kuJesu Kristu.Wasipha ngoba elomusa. Ukulunga kwafakwa enhliziyweni zethu. Yikho sesingabohlanga lukaNkulunkulu. Sahle saphiwa uBukhosi beNdodana yakhe. Indodana le yiyo ayithandayo kakhulu. Sesibusa sisebuKhosini lobu. Siyabusa ndawony loJesu. UJohane Isahluko sakuqala:Indima yetshumi lesikhombisa ithi, " Ngoba umlayo wanikwa ngoMose, u musa leqiniso kweza ngoJesu Kristu".KwabaseRoma Isahluko sesihlanu:Indima yetshumi lesikhombisa ithi, "....ikakhulu bona ,abamukela ubunengi bomusa lobunengi besiphiwo sakhe sokulunga, bazakubusa ngalowo emunye, uJesu Kristu"(KJV).

Silamandla okubusa uSathane. Silamandla okukhulela izinto zomhlaba lo. Kodwa lokhu ayisikho kodwa esiyikho. Siphila ekuphileni kukaNkulunkulu. Siyikuphila kukaNkulunkulu .Akusela muntu olamandla okusipha umlandu. Akuselangitsho lento engasethesa umlandu. UNkulunkulu wasihlanza.Wasigeza saba njengabantu abangazanga badala icala. Wayengaphonguvala-nje amacala esawadalayo.Wayesenza okusemthethweni. Yikho esikutshengiswa kwabaseRoma Isahluko sesithathu :Indima yamatshumi amabili lesithupha. Indima le ithi yona, " Wafisa ukubonakalisa uk ulunga kwakhe kulesisikhathi, ukuze azibonakalise yena ukuthi ulungile lokuthi uyamlungisa lowo okholwa kuJesu."

Usungumuntu olungileyo. Sebenzisa ukulunga lokhu.Phila njengomuntu olungileyo. Yikho ukuthi ubuse empilweni. Ubuse njengenkosi.Busa uSathane. Busa umhlaba lo. Busa izinto zomhlaba lo. Uzokwenelisa ukukhuleka uqinile. Uzakhangelela ukuzwakala uba ukhuleka kanje. Awusoze wakhulelwa ngamadimoni. Awusoze wakhulelwa yizinto zomhlaba lo. Uzakuba yinduna empilweni!

Wena usukuKristu Jesu. Yikho wamukelwa nguNkulunkulu. Lokhu yikho esikubala kwabase-Efesu Isahluko sakuqala:Indima yesithupha. Yikho akuselamsebenzi ukuthi wake waphila impilo enjani. Kumbe wake wenza izinto ezingalunganga. Okwakhathesi akuselamsebenzi. Us uhlala kuNkulunkulu. Yikho ukhululekile. Awusafanelanga ukwesaba. Ususenelisa ukuphila ukhululekile. Ukhululekile ukphila uthokozile. Ukhululekile ukumkhonza.UNkulunkulu usekubona njengomuntu uqobo. Usuyikuphila kwakhe. Ukuphila lokhu yikho okukuKristu Jesu. Aleluya!

Khuleka Usithi

Baba engimthandayo. Ngiyakubonga. Wangipha isipho sokuphila. Ngahlanjululwa. Sengisaziwa njengomuntu ongadalanga cala. Sengikhazimula. Sengithokozelwa. Sengikhululekile ukukukhonza. Ngikhululekile ukuphila ngithokoza. UNkulunkulu kasangiboni njengomuntu olomlandu awudalayo. Yikho sengisenelisa ukubusa. Ngibusa izinto zomhlaba lo. Ngibusa njengenkosi. Egameni likaJesu.Ameni.

Ezinye Indima Ezisekela Isifundo Salamuhla:

Ephesians 2:8-9; Phillipians 3:9; 2 Corinthians 5:21

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )